Hopp til hovedinnholdet

Hvem har rett på økonomisk hjelp?

Tom lommebok
STØNAD: Har du ikke nok midler til livsopphold har du krav på økonomisk støtte fra kommunen.

Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Offentlig og kvalitetssikret
Tom lommebok
STØNAD: Har du ikke nok midler til livsopphold har du krav på økonomisk støtte fra kommunen.

Hvorfor får noen sosialhjelp?

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal sikre at alle har nok midler til livsopphold, og gis derfor til alle som trenger hjelp til dette. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Om du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Hvem kan få økonomisk stønad?

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
 • Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
 • Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.
 • Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.
 • For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.
 • Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

Det er kommunens oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er kommunen du oppholder deg i (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden.

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av søkers økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunene har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med lokale NAV kontor/sosialtjenesten eller kommunal hjemmeside.

De fleste kommuner krever dokumentasjon av inntekter og utgifter, og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Siste ligningsattest.
 • Saldo på alle konti.
 • Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter.
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder.
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte.
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og så videre.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege og så videre.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass.
 • Utgifter til forsikring.
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger.

Søknaden sendes NAV lokalt/ sosialtjenesten i kommunen der du bor. Ved særlig behov kan søknad fremsettes muntlig og noteres ned av saksbehandler. Du har rett til å bli representert av en fullmektig som ivaretar dine interesser.

Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.

Mange kommuner har egne frister for saksbehandlingstid på søknad om økonomisk ytelse. Dersom hjelpebehovet er akutt, skal søker ha raskt svar.

Utbetaling av stønaden vil variere fordi det er opp til NAV lokalt/sosialtjenesten i kommunene å bestemme dette. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønsteret gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva kan du få av hjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter endelige satser til livsopphold. Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon.

Ytelsene skal legge til rette for at søker klarer seg selv og hjelpen skal være kortvarig. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.

 

Kilde: NAV.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har NAV behandlingstid på søknad om nødhjelp?
Hei Det er vanskelig å være i en situasjon der en ikke har penger til nødvendige utgifter som mat! Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt...
Kan NAV dekke depositum til leilighet?
Hei, takk for at du skriver til oss :-)   Du kan søke til NAV om å få hjelp til å dekke husleie og depositumsgaranti (utleier ber ofte om 3 hus...
Hvor kan jeg få gratis mat?
Hei og takk for at du skriver til oss Vet ikke hvilken situasjon du er i akkurat nå.  Om du er i jobb eller utdanning eller i det hele tatt har et ...
Får ikke jobb, og ikke støtte fra Nav. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for ditt spørsmål!    Kanskje du kan kontakte de du hadde lærlingtiden hos? Hør om de kjenner noen i bransjen hvor det kan være ...
Får ikke jobb, kan NAV hjelpe meg?
Hei, takk for at du skriver til oss.   Å skaffe seg en jobb kan ta tid, men det høres ut som du står skikkelig på for og få en jobb. Dette ...
Salg av fleinsopp
Hei   Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som ...
Jeg får ikke i meg nok mat på grunn av dårlig råd!
Hei! Takk for at du kontakter oss i ung.no! Dette høres ikke noe greit ut, og jeg skjønner at du blir bekymret. Det er viktig at du får i deg nok...
Foreldrene mine har dårlig råd, og gir meg lite mat. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Så leit å høre at du føler at du ikke får nok mat hjemme. Sånn skal det ikke være. Det er ikke så greit å ha dårlig råd, og det kreve...
Kan NAV dekke leilighet for meg?
Hei, og takk for ditt spørsmål! Du skriver at du har fått avslag på kommunal bolig to ganger. Vi kan ikke si her på ung.no om NAV kan betale e...
Penger er problem. Tenkt litt på at jeg kanskje burde flytte hjem igjen.
Hei gutt 18 år. Så bra at du søker hjelp her på ung.no   Jeg forstår at penger er problem. Det er dyrt å bo for seg selv. Det er mange utgif...
Jeg er 19 år, og har lyst til å flytte hjemmefra.
Hei! En del av det å bli selvstendig innebærer at du også klarer å forsørge deg selv. Kan du ikke det på egenhånd, så er det kanskje for tidl...
Rehabiliteringssenter, ja eller nei? Hvilke rettigheter har jeg?
Hei og takk for at du skriver til oss Er du over 18 år og tenker på å flytte, har du i utgangspunktet selv ansvaret for å skaffe deg et sted å b...
Far drikker og er voldelig, jeg er 18, men flytter jeg, hva skjer med mor?
Hei Jeg blir veldig trist av å høre at du har et hjem som ikke er trygt for deg eller din mor. Og jeg skjønner godt at du er bekymret for din mor,...
Har dårlig råd, har jeg krav på støtte fra NAV?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, s...
Jeg har ikke penger, hvordan skal jeg klare meg?
Hei og takk for at du skriver til oss. Det er leit å høre at du ikke har det noe greit for tiden. Jeg håper dette ordner seg for deg. Så lenge ...
Vi har dårlig råd, kan vi få penger fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss Det er leit å høre at du og din mor har dårlig økonomi.  Det er ikke greit.  Fint at du bidrar til økono...
Har alle rett på sosialhjelp?
Hei gutt 19 år! Takk for at du sender spørsmålet til oss i ung.no. Vi vil gjerne hjelpe. Først må jeg si at det er trist å høre at du har opp...
Lurer på hva som skjer ved tvangssalg. 
Hei Det som skjer ved tvangssalg er at banken eller den som din far er skyldig penger selger huset for å få de pengene din far er skyldig. Dere mis...
Invalidiserende smerter under føtter over 4 år, pengestøtte uten diagnose?
Hei Jente 17, og takk for at du skriver til ung.no! Det høres vanskelig ut å ha det vondt, samtidig som ingen har funnet at av hva det er enda.  ...
Kan jeg få støtte til å reise rundt i bobil?
Hei Så spennende at du ønsker å reise rundt i bobil! Det kan nok bli en spennende og givende opplevelse som du også kan lære masse av.Vi kjenner...
Se alle