Hopp til hovedinnholdet

Dette må du vite om leiekontrakten din

Nøkler i døra (colourbox.com)
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når som helst? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig.

Offentlig og kvalitetssikret
Nøkler i døra (colourbox.com)
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

Må være myndig for å signere kontrakt

Du må være myndig (over 18 år) for å kunne signere under på en leiekontrakt. Så lenge du er mindreårig er det foreldrene dine som har ansvaret for deg, både økonomisk og juridisk. Det betyr at du som er under 18 år ikke kan inngå bindende avtaler, slik som husleieavtaler. Da er det foreldrene dine som må skrive under eventuelt.

Hva må husleiekontrakten inneholde?

Det er veldig lurt å bruke en standard husleiekontrakt fra for eksempel Forbrukerrådet eller Leieboerforeningen når du skal skrive en husleiekontrakt. Hvis utleier vil bruke en annen type kontrakt er det veldig viktig at du leser alt som står veldig nøye. Kontrakten til Forbrukerrådet finner du her, og kontrakten til Leieboerforeningen finner du her. Forbrukerrådet har også en side med informasjon om dine rettigheter som leietaker.

 

 

Over hvor lang tid må en leiekontrakt gå?

1. Tidsbestemt kontrakt: I en tidsbestemt husleiekontrakt går det klart frem av kontrakten hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden.

Utleieren trenger dermed ikke sende en oppsigelse. Når leieavtalen utløper, har du som leietaker plikt til å flytte ut. Gjør du ikke det, må utleieren sende en skriftlig flytteoppfordring før det har gått tre måneder.

Hvis utleier ikke gir slik flytteoppfordring, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Da har du som leietaker rett til å bli boende til leieforholdet blir sagt opp etter lovens regler for tidsubestemte leieavtaler.

 

2. Tidsubestemt kontrakt: I slike kontrakter er det ikke avtalt noen tidsbegrensning for når leietiden utløper. Dere kan fritt avtale hvor lang oppsigelsesfristen skal være og hvordan den skal beregnes. Er det ikke avtalt noe, er oppsigelsesfristen tre måneder.

Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt. Hvis du har en tidsubestemt leiekontrakt, kan utleieren bare si opp i disse tilfellene:

 • husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilhører husstanden
 • eiendommen skal rives eller bygges om, slik at husrommet må tømmes
 • du har misligholdt leieavtalen
 • det foreligger annen saklig grunn

Hva som kan være saklig grunn må avgjøres konkret, men et eksempel kan være at utleier skal selge boligen og ikke ønsker at denne selges med leietaker.

Dersom utleier begrunner oppsigelsen i noe annet enn de fire punktene loven nevner, vil oppsigelsen være ugyldig, og den kan ikke gjøres gjeldende mot leietaker.

Husleieloven stiller krav til utleierens oppsigelse. Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet, og selvfølgelig saklig.

Den skal også opplyse om at man kan protestere skriftlig til utleieren innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt.

 

 

Kan utleier øke husleien når som helst?

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på.

 1. Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel til deg. Husleieøkning kan først kreves ett år etter at avtalen er inngått, og tilsvarende kan du som leietaker kreve at husleien settes ned tilsvarende ved nedgang i konsumprisindeksen. Les mer om konsumprisindeksen her.
 2. Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Endringen kan imidlertid komme tidligst seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leieren må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien tilpasses gjengs leie. Skulle gjengs leie være lavere enn husleien du betaler, kan du på samme vilkår kreve husleien satt ned til gjengs leie.

   

  Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid.

Kan utleier kaste meg ut?

Utleieren kan aldri på egen hånd kaste deg ut, for eksempel ved fysisk å fjerne møblene dine, bytte ut låser eller på andre måter fysisk hindre din adgang til boligen. Det er bare namsmyndighetene/politiet som kan kaste ut leietakere etter at saken har vært avgjort i domstolene.

 • For eksempel kan utleier gå direkte til namsmyndighetene for å få deg kastet ut hvis det står i kontrakten at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien ikke blir betalt.
 • Hvis leieavtalen opphører etter for eksempel 3 år, og du ikke flytter som avtalt.
 • Hvis utleier sier opp et leieforhold etter husleieloven og du ikke protesterer skriftlig til utleieren innen fristen på én måned.
 • Hvis foreligger forhold som gjør det åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve leieavtalen, for eksempel hvis du har ramponert boligen og påført utleieren et stort økonomisk tap.
 •  

   

  Kan kjæresten din flytte inn?

  I henhold til husleieloven har du rett til å ta opp samboeren din i husstanden. Om du har tenkt til å flytte inn sammen med kjæresten din blir vedkommende din samboer, og utleier kan da ikke nekte at samboeren flytter inn. Utleier kan ikke kreve høyere leie, eller andre endringer i kontrakten.

  Kan utleier låse seg inn i leiligheten din?

  Mange huseiere tror at de i kraft av eiendomsretten til bygningen har rett til å komme inn i den utleide leiligheten når de vil. Men slik er det ikke absolutt ikke.

  Inne i leiligheten er det du som er sjefen. Du kan selv bestemme hvem som skal få komme inn, og hvem som ikke får det. Utleieren har i utgangspunktet ingen større rett til å få komme inn i leiligheten enn en hvilken som helst dørselger. At det er utleieren som eier leiligheten, har ingen ting med saken å gjøre.

  En del utleiere har ofte nøkkel til boligen. Dette har han i utgangspunktet ingen rett til. Skal utleier ha en slik rett skal det i så fall være uttrykkelig avtalt mellom partene, f.eks. ved at det står i leiekontrakten. Men selv om det skulle være avtalt at utleier har rett til nøkkel, er det ikke dermed sagt at han har rett til å bruke nøkkelen. Vil utleier inn i leiligheten, må han avtale dette med leieboeren med mindre det er for å avverge skade.

   

   

  Hva gjør du hvis boligen har feil eller mangler?

  Det kan være en feil eller en mangel ved leiligheten dersom:

  • boligen ikke er i den standen dere avtalte
  • hvis utleieren har gitt feil opplysninger eller holdt tilbake viktige opplysninger om boligen i forbindelse med avtaleinngåelsen
  • hvis utleieren ikke oppfyller de pliktene han har med hensyn til ro og orden, vedlikehold med mer

  Vær imidlertid oppmerksom på at man fritt kan avtale hvilken stand boligen skal være i ved overtakelsen. Det betyr at forhold du kjente til da du inngikk avtalen, vanskelig kan gjøres gjeldende som feil eller mangel.

  Dersom du likevel mener at boligen har en mangel, må du klage (reklamere) til utleieren så raskt som mulig. Utleieren har plikt til å utbedre mangler. Dersom utleieren ikke gjør dette, kan du kreve avslag i leien, holde tilbake husleie, heve avtalen dersom mangelen er vesentlig, og i visse tilfeller kreve erstatning. Forbrukerrådet har mer om hvordan du går fram.

  Krev depositumkonto

  Depositum er for å sikre at utleier får husleie eller erstattet ting som du ødelegger og ikke har penger til å erstatte. Den skal settes på egen depositumskonto av utleier og den skal stå i ditt navn. Studentsamskipnadene er unntatt. De kan sette pengene inn på en felles konto. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

  Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du har ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene.

  Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte. Du kan sikre deg mot erstatningskrav ved å bruke vårt overtakelses- og tilbakeleveringsskjema. Ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietagere.

  Her finner du Forbrukerrådets overtakelses- og tilbakeleveringsskjema.

  Skrevet av:
  Redaksjonen, ung.no
  Sist oppdatert:
  21.08.2019
  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Spørsmål og svar

  Hva gjør jeg når jeg har oppdaget skjeggkre i boligen jeg leier?
  Hei Dette blir et litt langt svar, så jeg har delt det opp i fem bolker. 1) Skjeggkre Skjeggkre er å anse som et skadedyr, og skadedyr er i utga...
  Kan jeg kreve avslag i leien?
  Hei Husleieloven § 5-7 handler om leieboerens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden. Der står det at dersom utleieren ikke oppfyller s...
  Sokkelleiligheten vi bor i er ikke lydisolert og vi plages av bråk. Hva kan vi gjøre?
  Hei Dersom lydnivået er særlig høyt, kan dette utgjøre en mangel etter Husleieloven. Utgangspunktet etter loven er at boligen skal være i vanlig...
  Nabohunden bjeffer hele døgnet
  Hei Det første man må gjøre når en nabohund står og bjeffer hele tiden er å kontakte naboen og si ifra, sånn at man er helt sikker på at nabo...
  Jeg er 17 år og ønsker å flytte ut. Kan NAV hjelpe?
  Hei og takk for at du skriver til oss. Ut i fra det du skriver så høres det ut som du har det litt vanskelig hjemme. Det er viktig at du fortsetter...
  Kan jeg ta årsstudium i psykologi og komme inn på profesjon?
  Hei Skjønner godt at du lurer, og du har mange gode spørsmål! Det virker som du er i en ordentlig prosess med å finne ut veien videre :)Vi har li...
  Ønsker å flytte hjemmefra, kan NAV hjelpe meg økonomisk?
  Hei, og takk for at du skriver til oss. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, s...
  Jeg har ikke signert leiekontrakt, kan jeg bare flytte ut uten å betale leie?
  Hei En leieavtale trenger ikke å være skriftlig. Man kan fint inngå en muntlig leieavtale, så lenge partene er enige om hvilke vilkår som gjelde...
  Hvor mye kan utleier øke husleien per år?
  Hei En utleier kan kun øke husleien med konsumprisindeksen en gang i året. Dette betyr at økningen bare kan være i samsvar med den generelle pris...
  Hva skjer med kontrakten når utleier selger boligen?
  Hei Når boligen du leier overføres til ny eier så er utgangspunktet at kontrakten din overføres uten endringer. Du har altså krav på å betale ...
  Hvor mye penger trenger vi til å leve for?
  Hei Forbruk kan være veldig forskjellig fra person til person. Noen kjøper mat og snop ute - andre lager all maten sin hjemme og har med matpakke. ...
  Hvordan skal vi registrere på NAV at vi er samboere?
  Hei, og takk for at du skriver til oss Du oppdatere sivilstanden når du logger deg på Ditt NAV.  Under Din profil legger du inn hvem du er samboer...
  Hva koster det å bo i kollektiv?
  Hei, så spennende at du vil bo i kollektiv! Å bo i kollektiv er hyggelig og sosialt, og ofte lurt økonomisk. I artikkelen under svaret kan du lese...
  Når må man betale depositum?
  Hei Hvilket tidspunkt du må betale depositum avhenger av hva du blir enig med utleier om, men det er vanlig å betale dette før innflytting. Side...
  Hvordan beregne rente på depositum?
  Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
  Kjøpe leilighet eller leie
  Hei Spørsmål 1 og 2:  Det kan være mange grunner til at mensen ikke kommer som forventet. Les mer om det her. Menstruasjonen kommer ca to uker ...
  Jeg leier nå en leilighet og har laget en ripe i gulvet som jeg selv vet jeg må erstatte.
  Hei Når du må erstatte en skade på boligen du leier, må du betale de nødvendige utgiftene det koster å reparere den. Det vil innebære både ko...
  Hvor mye koster strøm i måneden?
  Hei Så spennende å skulle flytte! Jeg skulle gjerne ha svart deg konkret på hvor mye det koster med strøm, men det vil variere så veldig ut fra...
  Kan utleier kreve penger av meg fordi romkameraten ikke betaler?
  Hei Depositumet skal stå på en sperret konto i ditt navn, og skal ikke kunne disponeres med mindre både du og utleier godtar det. Hvis depositumet...
  Kan utleier si opp på 1 mnd oppsigelse ? Kan vi flytte på dagen? 
  Hei Du har rett i at utleier ikke har rett til å gå inn i leiligheten uten deres samtykke eller uten at dere er varslet på forhånd. Dere har en e...
  Se alle