Hopp til hovedinnholdet

Innenlandsadopsjon

Jente holder hendene til sine foreldre (Foto:Colourbox.com)
ADOPSJON: Det finnes ulike typer adopsjon, alt etter hvor barnet kommer fra og hvilken tilknytning det er mellom barnet og den som søker om adopsjon.

Det finnes ulike former for adopsjon av et barn bosatt i Norge; stebarnsadopsjon, fosterbarnadopsjon og adopsjon av barn født i Norge (samtykkeadopsjon).

Offentlig og kvalitetssikret
Jente holder hendene til sine foreldre (Foto:Colourbox.com)
ADOPSJON: Det finnes ulike typer adopsjon, alt etter hvor barnet kommer fra og hvilken tilknytning det er mellom barnet og den som søker om adopsjon.

Stebarnsadopsjon

De som søker om adopsjon av et stebarn, må være gift med, eller samboer med, barnets forelder. Som hovedregel kreves det at barnet er oppfostret av personen som ønsker å adoptere barnet/ungdommen over lengre tid. Er barnet under 18 år, kan man ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Les mer om stebarnsadopsjon på bufdir.no

Hvem er berørt?

Biologiske foreldre vil alltid være parter i en adopsjonssak, og skal derfor gis anledning til å uttale seg i saken. De som blir berørt i en sak om stebarnadopsjon vil være biologisk mor, biologisk far, søker og barnet selv. Fra barnet har fylt 12 år kreves det at barnet samtykker i (er enig i) adopsjonen for at den skal kunne innvilges. Barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg en mening, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i saken. Dette gjøres som regel ved at kommunen har en samtale med barnet.

Adopsjon av de over 18 år

Stebarn over 18 år kan søkes stebarnadoptert, men praksis er generelt streng. Hver søknad om adopsjon vil gjennomgå en konkret vurdering hos Bufetat, og det er ikke slik at voksne fritt kan inngå avtaler om stebarnadopsjon. Søker må søke til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

 

Spesielle tilfeller av stebarnsadopsjon

Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Det er likevel slik at noen nordmenn benytter surrogati i utlandet. Det gjelder ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap i slike tilfeller. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer. Dersom morskap/farskap ikke kan etableres etter barneloven, må den som ønsker å bli juridisk forelder søke om adopsjon. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.

Planlagt barn i lesbiske parforhold

Kravet til at forholdet mellom barnet og steforelder skal ha vart i noe tid kan fravikes når søknaden gjelder stebarnsadopsjon av nyfødte barn i lesbiske parforhold.

Forutsetningen for dette er at parforholdet er stabilt, at barnet er planlagt i familien, og at det ikke har vært mulig å fastsette farskapet. Dette vil være tilfellet dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning med ukjent donor.

 

Fosterbarnadopsjon

Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

Fylkesnemnda avgjør saker om adopsjon av barn under barnevernstjenestens omsorg også der de biologiske foreldrene har samtykket til adopsjonen. Dette er for å ivareta barn og foreldres rettsikkerhet.

Vedtak om tvangsadopsjon fattes av fylkesnemnda for sosiale saker etter barnevernlovens § 4-20. Når vedtaket er endelig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevilling uten å prøve om vilkårene i loven er til stede.

Fosterbarn over 18 år kan også søkes adoptert. Fosterforeldrene må fremme søknaden til Bufetats regionkontor. Biologiske foreldre har uttalerett også i disse sakene.

 

Samtykkeadopsjon

Noen få barn i Norge blir hvert år adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene. Gravide eller foreldre som vurderer å adoptere bort barnet sitt, kan henvende seg til Bufdir. Bufdir vil gi grundig informasjon om hva adopsjon innebærer. Å kontakte Bufdir for informasjon, betyr ikke at en adopsjon må gjennomføres.

Foreldreansvar

Dersom biologisk mor/foreldrene ønsker det, er Bufdir behjelpelig med å plassere barnet i et beredskapshjem i samarbeid med Bufetats fagteam. Også etter en slik plassering har biologisk mor/foreldrene foreldreansvaret for barnet. Dette varer helt frem til en adopsjon eventuelt finner sted.

Samtykke til adopsjon

Samtykke til adopsjon kan gis tidligst når barnet er to måneder gammelt. Biologisk mor/foreldrene kan bestemme seg for å ta barnet til seg helt frem til adopsjonsbevilling er gitt. Dersom barnet er plassert i beredskapshjem, har biologisk mor/foreldrene i dette tidsrommet mulighet til å besøke barnet, og kan også bestemme seg for å ta barnet til seg før de to månedene har gått.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
15.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er jeg adoptert? Faren min kaller meg for "prell".
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Prell er et slangord for snus. Jeg vet ikke hvorfor faren din kaller deg dette, men det betyr ikke at ...
Kan man søke om adopsjon etter man har fylt 18 år?
Hei Jeg er litt usikker på hva det er du lurer på, men jeg henviser deg til å se på  bufetat.no/adopsjon- her finner du mye informasjon om forsk...
Adoptere bort barn, aldersgrense for  adoptere
Hei Så fint at du stiller disse spørsmålene. Det er mange som lurer på de spørsmålene du stiller. Hvie en mor ønsker å adoptere bort sitt ba...
Trives ikke hjemme, vil bli adoptert bort. Jente 13 år
Hei jente 13 år Du kan ikke bare bli adoptert bort. Når barn blir adoptert av andre er det en lang prosess, og barnevern vil forsøke å se om noe ...
Hatt ubeskyttet sex redd for graviditet. Hvor lenge må pikken være inne?
Hei Det er ikke noe spesiell tid i forhold til graviditet. Det er nok at penis er inne i deg. Sekretet som er på penishodet kan og inneholde sædcel...
Min far er psykisk ustabil og alkholisert. Jeg ønsker ikke og ha ham oppført som min far.
Hei Barneloven regulerer hvem som er våre juridiske foreldre. Dette har størst betydning når vi er barn (under 18 år), fordi juridiske foreldre h...
Må jeg bo hjemme mens barnevernet vurderer adopsjon?
Hei Det høres ut som om barneverntjenesten arbeider med å undersøke hvordan du har det hjemme. I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten ko...
Hvor kan man finne ut om man er adoptert?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine ...
Kan vi adoptere med noe på rullebladet? Vandel - adopsjon
Hei Det å skulle adoptere et barn er en meget omfattende prosess på mange måter. Det er et omfattende, rotete, komplekst regelverk og det er også...
Er det mulig å adoptere hvis man er alene far?
Hei I utgangspunktet må man være 25 år for å kunne adoptere. Etter norske regler kan både enslige og par søke om adopsjon. For enslige er imidl...
Går det an å angre på en adopsjon?
Hei   For å adoptere må du være motivert og sikker på at du virkelig ønsker deg et barn. Et adoptert barn har samme rettslige tilknytning til ...
Hvor gammel kan man være når mAn blir adoptert og Er Det mest vanlig og bli adoptert eller å være foster barn
Hei Det er ingen aldersgrense på barn som skal adopteres. Det er også mulig å bli adoptert som voksen. Vi har flere typer adopsjo, for eksempel a...
Hvorfor koster det så mye å adoptere?
Hei Det er adopsjonsorganisasjonene som beregner gebyrene basert på de utgiftene de har både i inn- og utland. Men de som adopterer får en økonom...
Hvordan man kan være fosteforeldre og kan man være alene far å adopsjon?
Hei Det er mulig for enslige både å adoptere og å bli fosterforelder. Men muligheten for adopsjon er i dag i praksis liten fordi det er få land s...
Er jeg adoptert?
Hei Hvis du er adoptert, så har foreldrene dine en plikt til å fortelle deg det. Dette er bestemt i adopsjonsloven § 38. Foreldrene skal fortelle ...
Kan man adoptere noen på sin egen alder?
Hei   For å kunne søke om adopsjon må man være fylt 25 år. Det skal være en naturlig aldersforskjell mellom den som adopterer og den som blir...
Får min ekte far vite om det, hvis stefar adopterer meg?
Hei Du kan lese om stebarnsadopsjon på bufdir.no. Her står det at både biologisk mor og far har rett til å uttale seg, og at en uttalelse fra de...
Jeg vil at stefaren min skal adoptere meg
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 13 år! Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Du er glad i din stefar og vil gjerne at han sk...
Har i det siste tenkt mye på om jeg er adoptert.
Hei gutt 17 år. Takk for at du skrev til ung.no Det er vanskelig å svare på om du er adoptert eller om det er tilfeldig at du ikke ligner på res...
Se alle