Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer hvis du kontakter barnevernet?

Gutt ringer (colourbox.com)
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte.

Ikke vær redd for å ta kontakt med den lokale barneverntjenesten. De er der for å hjelpe deg! Fagpersonene der kan gi deg mange gode råd om hva du kan gjøre videre.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt ringer (colourbox.com)
UNDERSØKER: Når barnevernet får en bekymringsmelding undersøker de saken, og vurderer deretter hvordan de kan hjelpe både barnet og resten av familien på best mulig måte.

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller ubehagelig hendelse, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme – ta kontakt med barnevernvakta eller alarmtelefonen på telefon: 116111.

Du kan ta kontakt på flere måter

  • Sende en skriftlig bekymringsmelding i posten hvor du skriver hva problemet er, hvem det gjelder (også hvis det er du selv som har det vanskelig), hvordan barneverntjenesten kan komme i kontakt med personen.
  • Ringe barneverntjenesten i kommunen hvor barnet bor eller oppholder seg (se kommunens hjemmesider). Når du ringer kan du få snakke med en som jobber i barneverntjenesten om din bekymring. Du kan få råd og tips om hva du bør gjøre. Du kan være anonym.
  • Avtale tid for en samtale. Mange barneverntjenester har satt av tid til å ta i mot råd– og veiledningssamtaler. Hvis du ønsker dette, ring barneverntjenesten i kommunen din og forhør deg om dette. I slike samtaler kan du få snakket om det som bekymrer deg, og få veiledning på hva du bør gjøre videre. Du kan også ta med en person som støtte.
  • Synes du det er ubehagelig å skulle ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan det være lurt å snakke med en voksen du stoler på og som kan hjelpe deg med kontakten. Dette kan være en sosiallærer, helsesykepleier, rådgiver eller andre voksne hjelpe deg med dette.

Ikke vær redd for å ta kontakt med den lokale barneverntjenesten. Ring og fortell om problemet/bekymringen din. Fagpersonene fra barnevernet kan gi deg mange gode råd og tips om hva du kan gjøre videre. Du kan også få høre mer om barneverntjenesten og om hvordan de kan hjelpe deg eller den du er bekymret for.

Taushetsplikt

Barnevernet har en streng taushetsplikt, men de har plikt til å undersøke dersom det foreligger bekymring og det er rimelig å anta at barnet som det blir meldt bekymring på vil få det bedre med hjelp eller tiltak etter lov om barneverntjenester. Da er barneverntjenesten nødt til å ta opp bekymringen.

Men det er viktig at du snakker med noen om det om du sliter hjemme, og Alarmtelefonen (tel: 116111) være en start. De gir gode råd om hva du kan gjøre videre.

 

Hva gjør barnevernet etter at du har meldt fra?

Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal de snarest og innen en uke vurdere om det skal iverksettes undersøkelser eller ikke. Det betyr at hvis barnevernet ønsker å gå videre med bekymringsmeldingen, opprettes en undersøkelsessak for å finne ut mer om situasjonen til det barnet bekymringen gjelder. I en undersøkelse snakker de ansatte i barnevernet med både foreldrene og barnet/ungdommen. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen. Ofte vil de også snakke med de ansatte i barnehagen eller skolen og andre offentlige instanser som kjenner familien for å høre hvordan barnet har det der og om foreldrenes fungering og involvering.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten finne ut om familien eller ungdommen trenger hjelpetiltak. Hva slags tiltak som settes inn, kommer helt an på hva de tenker er det beste for deg eller den/de som har det vanskelig og hva familien selv tenker og ønsker.

Hvordan kan barnevernet hjelpe?

Mange har et bilde av at barnevernet tar barn vekk fra foreldrene og plasserer dem i fosterhjem, institusjoner osv, og er dermed skeptiske for å ta kontakt med barnevernet. Ofte leser man om skrekkhistorier i media.

Barnevernet tenker alltid først på om de kan sette inn hjelpetiltak i hjemmet. Dette kan være tiltak som å gi foreldrene råd og veiledning, ha samarbeidsmøter med skolen, at barnet/ungdommen får støttekontakt osv. For mange barn og ungdommer som opplever en konfliktfylt hjemmesituasjon, kan det hjelpe å få veiledning omkring hvordan man er mot hverandre og hvordan man snakker sammen. Det å flytte barnet/ungdommen vekk fra foreldrene, er siste utvei. I de aller fleste tilfeller velges andre tiltak, og ungdommen skal uansett også selv få mene noe om hvilke tiltak han/hun selv tror kan hjelpe. Vær tydelig og si hvordan DU har det og hva DU tror kan hjelpe!

 

Hjelpetiltak i hjemmet

Det kan også igangsettes hjelpetiltak i hjemmet dersom undersøkelsen avdekker at det er behov for hjelp i hjemmet jf. bvl. § 4-4.

Plan for hjelpen

Hjelpetiltaket har som formål å bidra til positiv endring i hjemmet for barnet og for familien. Når hjelpetiltak vedtas skal barnevernet utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan, jf. bvl. § 4-5.

Er hjelpen god nok?

Barneverntjenesten skal vurdere om hjelpen er hensiktsmessig og om det er nødvendig med andre tiltak. Dersom en ser en positiv endring i hjemmet etter avslutningen av hjelpetiltaket vil saken bli avsluttet fra barnevernets side, jf. bvl. § 6-9 annet ledd.

Dersom hjelpetiltaket ikke fungerer og en ikke finner andre egnede tiltak for forbedring kan det bli lagt opp til sak om omsorgsovertagelse jf. bvl. § 4-12.

Dersom barnevernet beslutter å legge opp til sak om omsorgsovertakelse er det på grunnlag av forhold i hjemmet eller behov barnet har, eller disse to forhold sett under ett. Det er Fylkesnemnda som treffer vedtak om omsorgsovertakelse og de ulike grunnlag for omsorgsovertakelse følger av bvl. § 4-12 bokstav a til d.

 

Trenger du hjelp på kvelden/natten

Når barnevernet stenger kontoret i 15.30 tiden, så har barnevernvakten åpent. Du kan kontakte barnevernvakten hvis du eller andre trenger hjelp. Telefonnummeret til barnevernvakten der du bor finner du som oftest på nettsidene til kommunen, eller søk på barnevernvakten.no. På dagtid kontakter du barnevernet, på kveldstid og i helger/helligdager kontakter du barnevernsvakta.

På kveldstid, i helger og på helligdager kan du også ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Da kommer du til en av de 15 store barnevernvaktene som finnes i Norge. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt, og er døgnåpen i helger og på helligdager.

Både barnevernvakten og alarmtelefonen vil ut i fra din bekymring vurdere om det er behov for akutt hjelp, gi råd og veiledning, samt formidle din bekymring videre til det kommunale barnevernet der barnet bor.

Strek

HVA SIER LOVEN?

Barnevernloven(bvl) § 4 -2- meldinger til barneverntjenesten;

Barneverntjenesten skal snarest og senest innen 1 uke gjennomgå og vurdere innkommet melding.

Dette gjelder alle meldinger som kommer inn til barnevernet. Barnevernet skal innen 1 uke vurdere om meldingen skal følges opp med en undersøkelse (jf. bvl. § 4-3).

Barnevernet bør informere barnet om saksgangen samt ta barnet inn til en samtale, særlig når en ungdom selv melder fra til barnevernet. Barnet skal også gis en mulighet for medvirkning jf. barnets beste vurdering i bvl. § 4-1 annet ledd jf. bvl. § 6-3.

Barnets beste vurdering er en grunnleggende vurdering i hele saken og følger både av barnevernloven, barneloven og barnekonvensjonen artikkel 3.

Det skal være en grunn før barnevernet sjekker ut forholdene

Det skal være grunn til å anta at foreligger forhold som gir grunnlag for tiltak, jf. bvl. § 4-3. Er det grunn til å anta at det foreligger forhold som gir grunnlag for tiltak etter kapitel 4 i loven skal barnevernet snarest igangsette undersøkelse.

Hvordan skal barnet og familien få hjelp

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp. En undersøkelse etter barnevernloven § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder jf. bvl. § 6-9 første ledd. I enkelte tilfeller kan fristen utvides til 6 måneder.

Du skal tas på alvor

Når barn/ungdom selv melder fra om forhold må dette tas på alvor. Barnets foreldre kan ikke nekte en slik type undersøkelse. Barnevernet vil da innhente nødvendig informasjon i saken og samtale med barnet og barnets foreldre. Videre kan det bli hjemmebesøk av barnevernet.

 

Du skal bli hørt

Videre vises det til bvl. § 6-3 om at barnet skal gis anledning til å uttale seg om saken og informeres før det tas avgjørelser som berører han eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med modenhet og alder. Barnets rett til uttalelse følger også av Barnekonvensjonen artikkel 12.

Dersom barnet/ungdommen er 15 år og forstår hva saken gjelder kan det gis partsrettigheter jf. bvl. § 6-3 annet ledd. I særlige tilfeller kan det også gir partsrettigheter til yngre barn. ¨

 

Alvorlige hendelser

Dersom det er en direkte melding fra barnet som er alvorlig, for eksempel vold mot barnet kan barnevernet i enkelte tilfeller fatte et akuttvedtak jf. bvl. § 4-6 annet ledd. Barnet flyttes ut av hjemmet. Her skal det søkes å finne alternativer i barnets nettverk først og fremst.

I vurderingen skal det legges vekt på om barnet står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Det er barnevernets leder eller påtalemyndigheten som kan treffe vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet midlertidig. Vedtaket kan treffes uten samtykke fra foreldrene men det må godkjennes av Fylkesnemnda om mulig innen 48 timer. Foreldrene kan også påklage vedtaket og det kan da prøves av Fylkesnemnda. Fylkesnemnda skal fatte vedtak i klagesaken innen 1 uke fra den kom inn jf. bvl. § 7-23.

 

Rask hjelp

Dersom barnet/ungdommen melder om vold i hjemmet haster saken og for ungdom er det viktig at barnevernet snarest snakker med barnet og tar det med på råd og veiledning før det eventuelt fattes vedtak i saken. Barnevernet skal vurdere om det finnes andre alternativer enn å fatte et akuttvedtak. I enkelte saker hvor barnet forteller om vold og overgrep i hjemmet vil barnevernet melde fra om forholdet til politiet.

Det er viktig å presisere at dersom det fattes et akuttvedtak skal det foreligge en akutt situasjon jfr. ovennevnte vurdering. Dersom den akutte situasjonen bortfaller skal barnet snarest tilbakeføres til hjemmet.

Den du bor med har ansvar for å beskytte deg

Den som barnet bor fast med har et selvstendig ansvar for å beskytte barnet mot vold og overgrep. Dersom omsorgsforelderen ikke klarer eller ønsker å følge klare anbefalinger vedrørende samvær kan det utgjøre en alvorlig omsorgssvikt for barnet som igjen vil føre til at barnevernet vurderer å legge opp til sak om omsorgsovertakelse jf. bvl § 4-12.

Det skal legges vekt på større barn/ungdom sin uttalelse med hensyn til hva de tenker om plassering utenfor hjemmet, jf. bvl. § 6-3.

I enkelte tilfeller kan det forekomme en akuttsituasjon jf. bvl § 4-6 annet ledd når barnet er på samvær til en samværsforelder. En undersøkelse av saken kan resultere i at barnevernet anbefaler bostedsforelderen å beskytte barnet mot samvær. Om samværsforeldrene ikke følger barnevernet anbefaling med å endre eller stanse samværet kan reglene om akuttvedtak også bli rettet mot den barnet bor fast hos dersom det er en alvorlig situasjon.

 

Om Helsesykepleier melder fra

Helsesykepleier i kraft av sin stilling er forpliktet til å melde fra til barnevernet dersom hun får kjennskap til forhold i hjemmet som ikke er i samsvar med god omsorg og gir grunn til bekymring. Helsesykepleiers bekymringsmelding skal tas på alvor. Etter helsepersonell loven § 33 annet ledd har helsepersonell en selvstendig plikt til å melde i fra til barnevernet.

 

Hva om ingenting skjer?

Barn og ungdoms krav på informasjon

Barneverntjenesten er forpliktet til å følge opp en bekymringsmelding samt holde barnet orientert om saken- I h.t bvl. § 6-7 a er barnevernet forpliktet til å gi en tilbakemelding innen tre uker til den som har meldt bekymring.

Videre vises det til bvl § 6-3 om at barn som er fylt 7 år skal informeres om saken.

Dersom barnet/ungdommen opplever og ikke få nok informasjon anbefales han/hun om på nytt å ta kontakt med barnevernet, kontaktlærer ved skolen, sosiallærer, helsesykepleier eller andre voksenpersoner som barnet har tillitt til.

Videre vises det til barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12.

 

Foreldrenes innsyn i barnets mappe

Så lenge foreldrene har foreldreansvar for barnet jf. barneloven har de innsyn i saksdokumentene.

I enkelte tilfeller er foreldrene unndratt informasjon.

I enkelte tilfeller kan helseopplysninger i barnets sak bli taushetsbelagte. Hjemmel for unndragelse av innsyn følger av pasientrettighetsloven § 3-4 annet ledd. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvar når barnet av grunner ikke ønsker det og det bør respekteres.

Hvorfor skal foreldre ha innsyn i mappa?

Bakgrunnen for at foreldrene får informasjon om innholdet i bekymringsmeldingen og samtalen med barnet/ungdommen er at de må få anledning til å få kunnskap om bakgrunnen for at barnevernet er kontaktet. Det vil si at de må få anledning til å uttale seg om saken på bakgrunn av den informasjon som foreligger.

Få hjelp i hjemmet

I mange tilfeller er det hensiktsmessig at barnevernet kommer i dialog med foreldrene og barnet og setter igang hjelpetiltak i hjemmet. Om en skal lykkes med dette er det viktig å ha åpenhet i saken. Familieråd er et tiltak som kan hjelpe familier i en vanskelig situasjon. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt, og andre personer som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme frem til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon og det er da avgjørende at foreldrene har informasjon om saken.

 

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Familien min har det vanskelig
Hei Det høres ut som om at dere er i en vanskelig situasjon, og at det har vært sånn en stund. Du beskriver at familien din tidligere både har ha...
Jeg klarer ikke å bo hjemme med foreldrene mine lenger. Det er faren min som er problemet. Jeg er redd for han!
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det hjemme og hvor redd du er for din egen far. Når du opplever faren ...
Jeg er redd jeg må adopteres bort
Hei Det er forståelig at du er redd hvis du tenker at det kan være du må flytte til et nytt og ukjent hjem. Hva er grunnen til at du tror det komm...
Sliter med selvbilde,sosial angst,selvskading og anorexia, bor jeg ilamme moren min, som har drikkeproblemer
Hei Så fint du tar kontakt med Ung.no. Du beskriver at du føler du ikke mestrer noe og du sliter med angst, selvskading og anorexia. Du har også...
Voldelig og truet med og knekke armer og drepe og hive meg ut
Hei Du skriver at du bor hjemme hos dine foreldre, og at siden din mor er bortreist så er det din far som bestemmer. Videre skriver du at han vil at...
Er i trøbbel og ønsker at folk skal tro jeg er død
Hei Takk for at du skriver til oss. Det kan virke som ting har toppet seg for deg og at du virkelig skulle ønske at du kunne forsvinne vekk fra alt ...
Problemer hjemme. Broren min sender nakenbilder av seg selv, og mor drikker. 
Hei Det er leit å høre hvordan du har det, og jeg syns det er veldig bra at du kontakter oss om det du opplever.  Først, når det gjelder de bil...
Pappa drikker og jeg er redd og bekymret. Hva kan jeg gjøre?
Hei Du forteller at du har en pappa som drikker og at det er vanskelig for deg. Du skriver at du har en mor som du er bekymret for og at det er mye k...
Kan barnevernet hjelpe meg til å flytte?
Hei Du kan ta kontakt  ved å ringe til barnevernet i kommunen der du bor i og fortelle at du ønsker å snakke med noen om hvordan du har det. Be o...
Jeg lurer på om det går ann å sende en bekymringsmelding til barnevernet uten å ha fødselsnummeret på meldingen,
Hei Så fint du tar kontakt med Ung. no! Det går fint an å sende bekymringsmelding til barnevernet uten at du har hele fødselsnummeret. Du skrive...
Mor og far drikker og sloss, og er sinte fordi jeg sa det til barnevernet
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er ikke rart at du er utslitt, for det å ha det slik som du har det hjemme er faktisk uutholdelig. Ut fra d...
Vold hjemme er vanlig spesielt mot me
Hei Du kan trygt fortelle din historie til Ung. no uten at det blir noe drama. Jeg forstår at du har levd med vold fra dine foreldre over tid og at ...
Blitt utsatt for vold hjemme flere ganger
Hei Du beskriver en alvorlig og bekymringsfull hjemmesituasjon med vold og trusler fra din far og hvilke konsekvenser det får for deg. Det er veld...
Jente 13 ønsker å bli adoptert vekk fra en vanskelig familie
Hei Ut ifra det du beskriver over, så virker det som du over tid har en opplevelse av at foreldrene dine forskjellsbehandler og krever mye av deg. V...
Har mamma lov til å være frekk mot meg?
Hei Du forteller at du har vært utsatt for frekke og sårende kommentarer fra moren din i mange år. Det er ikke greit og heller ikke lov av moren d...
Jeg ønsker å flytte hjemmefra.
Kjære deg. Det høres ikke greit ut for deg der hjemme. Jeg blir bekymret for deg! Du kan ta kontakt med Barnevernet ved enten å ringe eller gå i...
Pappa er sint, roper, banner, knuser og truer. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Det du beskriver er alvorlig og bekymringsfullt. Jeg forstå godt at du ikke vil ha det slik. Det e...
Føler meg aldri trygg og er alltid redd og stressa hjemme
Hei gutt 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Jeg forstår at du er redd og engstelig for å være...
Vil jeg alltid være redd for å åpne meg for andre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at faren din forlot dere for noen år siden og at du etter dette har vært redd for å åpne deg for venner ...
Se alle