Hopp til hovedinnholdet

Dette må du gjennom for å få førarkort for bil

Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal hjelpe deg fram mot førarprøva. Les meir om korleis du får førarkort for bil her.

Offentleg og kvalitetssikra
Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Før du kan starte opplæringa for å ta førarkort må du ha fylt 16 år. Når du oppfyller alderskravet, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs før du kan øvingskøyre. Den som øvingskøyrer med deg må ha fylt 25 år og hatt førarkort for køyretøy i same klasse som du øvingskøyrer samanhengande dei siste fem åra. Det kan vere lurt å starte opplæringa i god tid, slik at du skaffar deg lang køyreerfaring og vert ein tryggare bilist.

Personbil (klasse B)

Opplæringa for å ta førarkort er ordna i fire trinn. Det er lagt stor vekt på at elevane skal lære meir for kvart trinn, og ha den rette framdrifta i opplæringa. Det finst ulike førarkort for bil, men for å køyre ein vanleg personbil må du ha førarkort klasse B. Dette betyr at bilen kan ha ei totalvekt på maks 3500 kg. Personbilklassene B96 og BE betyr bil med tilhengar.

TRINN 1: Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timar. OBS! Du må ha gjennomført det trafikale grunnkurset for å kunne starte øvingskøyring ved skule eller privat. Kurset på 17 undervisingstimar handlar om:

  • Trafikkopplæringa.
  • Grunnleggande forståing for trafikk.
  • Mennesket i trafikken.
  • Øvingskøyring og køyreerfaring.
  • Førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulukke.
  • Mørkekøyring.

Dette kurset skal gi deg grunnleggande forståing for trafikk og vere utgangspunkt for vidare opplæring. Aldersgrensa for å ta kurset er 15 år. Tek du kurset i den offentlege skulen, kan du ta det i 10. klasse sjølv om du ikkje har fylt 15 år.

Har du allereie førarkort i ei klasse, treng du ikkje ta det på nytt. Prov på gjennomført trafikalt grunnkurs skal vere med når du øvingskøyrer. Har du mista provet, kan du ta kontakt med ein av Statens vegvesens trafikkstasjonar.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved ein trafikkskule eller i den offentlege skulen, dersom skulen din tilbyr dette.

Les meir om: trafikalt grunnkurs på vegvesen.no

 

Trafikkskilt (foto: ung.no)

ØV: Når du sitter på med andre, kan du følge med på skilt og spørre hva de betyr. Her er det fartsgrense på 50 km/t. Det gule skiltet forteller at du er på en forkjørsvei. Det vil si at de som kommer inn fra sideveiene har vikeplikt for deg.

 

TRINN 2: Grunnleggande køyretøy- og køyrekompetanse

Gjennom opplæringa på trinn to skal eleven lære å meistre bilen reint køyreteknisk, utan å måtte rette merksemda mot andre trafikantar.

Det er ikkje fastsett minste timetal for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisinga må tilpassast eleven sine føresetnader og kva høve han har til å øvingskøyre.

Med utgangspunkt i eleven sine prestasjonar skal eleven og læraren saman ta stilling til i kva grad måla for trinn 2 er nådde.

Eleven skal gjennomføre ein obligatorisk rettleiingstime som avslutning på trinn to.

Les meir om grunnleggande opplæring her.

TRINN 3: Trafikal del

På trinn tre skal du lære om trafikantgrupper og interessemotsetnader, å køyre effektivt, miljøvennleg og økonomisk, å redusere risikoen for ulukker og lære å bli forbikøyrd og køyre forbi.

På trinn tre er det også lagt inn eit 4 timars obligatorisk sikkerheitskurs på bane som skal gjennomførast mot slutten av trinnet. Kurset er ei vidareutvikling av det tidlegare glattkøyringskurset og er utvida med 1 time. I denne timen vert det lagt vekt på sikring av passasjerar og last.

Trinn tre vert avslutta med ein obligatorisk rettleiingstime der elev og lærar saman tek stilling til om eleven har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

Les meir: trafikal del på vegvesen.no

 

 

TRINN 4: Avsluttande opplæring

Opplæringa i trinn fire skal hjelpe elevane fram mot førarprøva. Opplæringa her er retta mot eleven si forståing av risiko og trafikksystemet. Som hovudregel skal obligatorisk sikkerheitskurs på bane vere gjennomført og målet for trinn tre vere nådd før ein byrjar på undervising i trinn fire.

For klasse BE (personbil med tilhengar) er kurs i sikring av last obligatorisk.

Les meir om avsluttande opplæring her.

Teoriprøva og oppkøyring

Etter fylte 17,5 år kan du ta teoriprøva på ein trafikkstasjon. Du kan søke om tilrettelagd teoriprøve om du har vanskar med å lese og forstå oppgåvene. Dersom du ikkje står på teoriprøva må du vente i to veker før du kan prøve på nytt. Så snart du har bestått teoriprøva og alle dei fire trinna i køyreopplæringa, kan du melde deg på oppkøyring. Les meir om teoriprøva og oppkøyring her.

 

 

Viktig å øve mykje!

Øvingskøyrer du mykje før du tek førarprøva, får du ei verdfull køyreerfaring. For å verte ein betre sjåfør og redusere risikoen for at du skal hamne i ei ulukke, bør du derfor begynne å øvingskøyre så tidleg som mogleg. Statens vegvesen tilrår at du har minst 110 timar bak rattet, eller har køyrt over 2000 km før du går opp til førarprøva. Det svarer til ein time i veka i to år.

Planlegg opplæringa

Ta tidleg kontakt med fleire trafikkskular. Dei har forskjellige tilbod, også til dei som skal øve privat.

På nettsidene til Statens vegvesen finn du meir informasjon som kan vere nyttig for deg som skal ta lappen.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er  obligatoriske kjøretimer når det gjelder klasse b?
Hei!   Du alt det obligatoriske i klasse B på denne siden på vegvesen.no. Kikk også på artikkelen under.     Hilsen Statens vegvesen i s...
Hei ! Hvordan kan jeg klage på en praktisk førerprøve ?
Hei Jeg skjønner at du ble lei deg når du ikke besto prøven. Det du kan gjøre er å henvende deg skriftlig til den trafikkstasjonen du hadde før...
Hva er reglene om synsattest til førerkort ?
Hei Det er lurt å ta med en optikerattest når man trenger det til teoriprøven. Da har man levert og det er klart for bestilling av praktisk prøve...
Kan man registrere og kjøre en EPA traktor i Norge og hvor gammel må man evt være for å kjøre den ?
Hei Vet ikke helt hva du mener, men hvis det er de svenske "epa" traktorene du mener så er ikke de lovlige.  Man kan ikke registrere og bruke EPA-...
Hei, må man søke om førerkort før man kan ta teoriprøven? 
Hei Ja, du må registrere en søknad på dine sider på www.vegvesen.no  eller  søke når du er på en trafikkstasjon og vil ta prøven.Dette kan...
Når kan man øvelseskjøre?
Hei! Det er viktig å øvelseskjøre mye før du tar lappen, for statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjøreer...
Kan jeg øvelseskjøre med bil + henger selv om jeg er 16 år?
Hei   Hvis du her mener om du kan øvelseskjøre i klasse BE (personbil med tilhenger) selv om du ikke har klasse B, så er det fullt mulig. Den so...
Hva kreves for personer med Aspergers syndrom for å kunne ta lappen (Førerkort)?
Hei Det er ingen grunn for at en som har Asbergers syndrom  ikke kan ta førerkort da mennesker som har Asbergers ofte er gode sjåfører fordi de e...
Ta lappen. Når skal jeg begynne?
Hei Hvis du allerede har begynt å øvelseskjøre, regner jeg med at du har tatt det trafikale grunnkurset. Det MÅ alle har vært gjennom før man b...
Kan jeg ta førerkort i Sverige?
Hei   For å kunne ta et førerkort i utlandet, må man være bosatt i det landet i minimum 6 måneder sammenhengende og det må dokumenteres.   ...
Aldersgrense og kostnad for å ta førerkortet på gravemaskin?
Hei   Sender deg en lenke du kan kikke litt på og finne litt mer informasjon om pris og varighet for førerkort på gravemaskin. Her finner du til...
Hva er egentlig trafikalt grunnkurs?
Hei!   Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan øvelseskjøre. Det er et basiskurs for alle førerkort. Er på 17 timer, men ingen prøver. Du ...
Kan man krysse en heltrukken sperrelinje i veibanen ?
Hei Dette sier loven om heltrukken sperrelinje : § 22.De enkelte linjer og symboler  A. Langsgående oppmerking Langsgående oppmerking nyttes f...
Jeg kjørte i 127 km/t i en 80-sone. Hva blir straffen?
Hei Straffen for brudd på vegtrafikkloven er bøter eller fengsel inntil 1 år, jf. vegtrafikkloven § 31. Straffeutmålingen, altså om det reager...
Kan manta førerprøven før man er 18 år?
Hei Du kan ta trafikalt grunnkurs, teoriprøven og øvelseskjøre før du er 18, men selve oppkrøringen kan du først ta den dagen du fyller 18 ell...
Hvor mye koster teoriprøven og får man penger tilbake hvis man ikke består
Hei Teoriprøven koster 640,- kroner, det tas også bilde første gang og det koster 80,- kr. Det er altså 720,- første gang totalt. Man får ikke ...
Når er det lov å kjøre bil i Norge?
Hei! Når du er 18 år og myndig kan du få førerkort på personbil (det som kalles klasse B), men du kan starte opplæringen en god stund tidliger...
Se alle