Hopp til hovedinnholdet

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Offentlig og kvalitetssikret
Sinna gutt (colourbox.com)

Ditt kriminelle rulleblad inneholder alt som er registrert om deg i politiets reaksjonsregister. Alle straffereaksjoner registreres i politiets reaksjonsregister. Disse opplysningene blir ikke slettet, men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å utlevere opplysninger fra disse registrene.

 

Hva er en politiattest?

Noen arbeidsgivere, skoler og forsvaret kan likevel be om å få utlevert opplysninger fra politiets reaksjonsregister. Hvilke opplysninger som kan gis ut, er bestemt i loven. Enkelte opplysninger som finnes om deg i reaksjonsregisteret, gis i en såkalt «politiattest».

Grunnen til at noen arbeidsgivere kan be om dette, er fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel skal man kunne unngå å ansette tidligere overgripere i barnehager eller vinningsforbrytere i politiet.

 

Konsekvensene av en straff eller forbrytelse

Konsekvensene vil avhenge blant annet av:

 • type forbrytelse
 • hvor alvorlig denne forbrytelsen blir ansett som
 • hvilken lov forbrytelsen straffes etter
 • hvor gammel personen var når forbrytelsen skjedde
 • hvor lenge siden det skjedde
 • hva du ønsker å gjøre senere i livet/hvilken jobb du kan tenke deg

 

Eksempel 1: IT-bedrift

Skal Mikael jobbe i bank eller i en IT-bedrift, vil ikke denne hendelsen få noen betydning, da de ikke har tilgang på informasjon fra en politiattest.

Eksempel 2: Jobbe i forsvaret

Om Mikael vil søke om å jobbe i forsvaret eller å arbeide som vakt i et vaktselskap, så vil den instansen han søker på gå gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle registreringer vises. I en slik opptaksprosess kan de ulike instansene se på om hans forelegg eller forbrytelser vil ha betydning for om de vil ansette ham, eller ta ham inn på skolen.

 

 

Hvem kan be om politiattest?

For at en arbeidsgiver eller institusjon skal kunne kreve politiattest, må de ha anledning til dette etter loven. For eksempel kan studiesteder kreve politiattest fra studenter som kommer i kontakt med pasienter eller barnehagebarn, og Avinor AS kan kreve politiattest for personer som skal arbeide på flyplasser. Det er imidlertid deg personlig som mottar attesten fra politiet og må fremlegge den for arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon.

De fleste private arbeidsgivere har imidlertid ikke rett til å få se din politiattest. Det gjelder for eksempel banker og Posten.

Selv om arbeidsgiverne ikke har lovhjemmel til å innhente opplysninger om din vandel eller ikke er fornøyd med opplysningene i politiattesten, forsøker noen arbeidsgivere å omgå dette ved at de vil ha en egenerklæring fra deg om din vandel. Det finnes eksempler om arbeidssøkere som har blitt bedt om å erklære at de har rent rulleblad, eventuelt opplyse hva de har gjort som har ført til prikker på rullebladet. Slike egenerklæringer er et forsøk på å omgå lover og forskrifter om hvilke arbeidsgivere som har krav på politiattester. Arbeidssøkeren er ikke forpliktet til å gi fra seg denne typen opplysninger til arbeidsgiveren.

 

Hvordan får jeg en politiattest?

Hvis du ønsker politiattest, må du søke om dette. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon eller du kan laste det ned fra politiet.no.

Politiattesten skrives ut av politiet i det distriktet du bor i. I den skriftlige søknaden må du oppgi grunnen til at du ønsker attesten. Politiet har bare anledning til å utstede politiattest til formål med klar hjemmel i lov. Det må vedlegges bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest. Dersom formålet med attesten ikke er klart, kan politiet be om nærmere opplysninger fra deg eller den som har bedt deg legge frem attesten. Søknaden skal leveres personlig på politistasjonen. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde når du leverer søknaden, for eksempel bankkort, førerkort eller pass.

 

 

Konsekvenser for deg med med noe på politiattesten

Hvilken betydning har det for meg dersom jeg har noe registrert på politiattesten som arbeidsgiver får se?

Selv om du har gjort noe kriminelt, og arbeidsgiver får vite om dette, så er det ikke nødvendigvis slik at du ikke kan få jobben. Det er ikke slik at det alltid må stå "intet å bemerke" på en politiattest for at man skal kunne bli klarert. Men det er noen typer lovbrudd du kan gjøre, som automatisk medfører at du aldri kan få enkelte typer jobber.

Eksempel:

Luftfartstilsynet har adgang til å innhente en uttømmende politiattest (se nedenfor). De vil derfor bli kjent med alle kriminelle forhold du har gjort. De har imidlertid bestemt at de vil se bort i fra et straffbart forhold hvis det har gått et visst antall år siden det skjedde (karantenetid).

 

Eksempel:

Dersom du har begått seksualforbrytelser, så er det helt utelukket at du får jobbe som helsepersonell for barn eller personer med utviklingshemming.

 

Hvilke opplysninger står det på politiattesten?

På en politiattest vil det vises om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Mottaker av attesten skal få vite om det står noe i politiets reaksjonsregister, hva lovovertredelsen var (hvilken lov og paragraf) og straffereaksjonen.

Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7. Politiregisterloven (lovdata.no)

Det finnes forskjellige typer politiattester:

 1. Ordinær
 2. Uttømmende
 3. Avgrenset (Barneomsorgsattester)
 4. Utvidet

 

1. ORDINÆR politiattest

Ordinær politiattest trengs:

 • For å søke om drosjeløyve
 • For å få bli advokatfullmektig, for å få advokatbevilling
 • For å søke arbeid i brannvesenet
 • For å bli kjørelærer
 • For å være daglig leder i en del finansforetak m. m.
 • For å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
 • For å ta flysertifikat
 • For å delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
 • For å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
 • For å få firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

 

Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest

 • Bot for et forhold som har en strafferamme på fengsel inntil 6 måneder vil ikke fremgå av en ordinær politiattest. Hvis man blir bøtelagt for å urinere på offentlig sted, vil altså ikke dette vises på en ordinær politiattest. På samme måte vil heller ikke et forenklet forelegg eller en påtaleunnlatelse fremgå av en ordinær politiattest.
 • Har du gjort en mer alvorlig forbrytelse, og får en dom på betinget fengsel, blir den tatt vekk fra en politiattest etter 3 år. Betinget fengsel betyr at du slipper å sone dommen i fengsel hvis du holder deg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode. Retten blir enig om en fengselsstraff som du må sone hvis du bryter noen av vilkårene. Hvis du blir dømt til betinget fengsel for et lovbrudd begått før du fylte 18 år, vil dette bli fjernet fra en ordinær politiattest etter 2 år.
 • Dom på ungdomsstraff vil ikke fremgå hvis lovbruddet skjedde før du var 18 år, og det har gått mer enn 5 år siden lovbruddet.
 • En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder skal tas med på politiattesten i 3 år.
 • Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder skal tas med på politiattesten i 10 år. Det samme gjelder dom på forvaring og samfunnsstraff, der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder. Hvis en person har flere dommer på fengsel i over 6 måneder, vil alle dommene fremgå av en ordinær politiattest, hvis personen er løslatt fra den siste straffen for mindre enn 10 år siden.

Ved dom på ubetinget fengsel regner man tiden fra man ble løslatt fra fengslet. Ved andre straffereaksjoner regner vi fra rettskraftig dato, for eksempel den datoen som boten/forelegget ble vedtatt.

Som hovedregel blir altså straffereaksjonen etter hvert for gamle til å komme på en ordinær politiattest.

 

2. UTTØMMENDE politiattest

Ved en UTTØMMENDE politiattest vil alle straffer vises

I enkelte tilfeller kan også politiet ta med alle straffereaksjoner på en politiattest. Dette kalles en uttømmende politiattest.

Dette gjelder for eksempel

 • opptak til Politihøgskolen,
 • arbeid i politiet,
 • arbeid i kriminalomsorgen og
 • arbeid i et godkjent vaktselskap
 • ved søknad om adgangskort til norsk lufthavn
 • (da er det Luftfartstilsynet som skal ha attesten)
 • om man ønsker å adoptere barn

I den uttømmende vil i utgangspunktet alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge der er siden disse er begått, fremgå.

NB! Det finnes tre unntak. Unntaket er dersom du får saken din opp i konfliktrådet og inngår en avtale som du innfrir. Da vil også denne saken bli strøket på den uttømmende politiattesten etter 2 år (dersom du ikke begår nye ulovlige handlinger i denne tiden). Det andre er forenklet forelegg, som er mest vanlig i trafikksaker. For det tredje skal heller ikke en straffereaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, og som ikke har begått alvorlig og gjentatte lovbrudd og heller ikke nye lovbrudd, føres opp.

 

3. AVGRENSET politiattest (Barneomsorgsattester)

I en AVGRENSET politiattest opplyses det kun om noen saker:

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte lovbrudd som skal tas med. Dette betyr at attesten kun vil opplyse om de lovovertredelsene som har en sammenheng med jobben du skal gjøre.

Den mest vanlige avgrensede politiattesten er en barneomsorgsattest. En slik attest trenger man blant annet for å jobbe i skole og barnehage. Denne attesten viser om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på enkelte spesifiserte straffebestemmelser knyttet til seksuallovbrudd, narkotika, drap, vold og grovt ran.

 

4. UTVIDET politiattest

En UTVIDET politiattest vil også gi opplysninger om pågående straffesaker

Dette betyr at attesten vil gi opplysninger i saker hvor det er tatt ut en siktelse, tiltale og ilagte forelegg i saker som enda ikke er rettskraftige. Saker der man kun er anmeldt, men ikke siktet skal ikke tas med.

Dette betyr at hvis man er uskyldig siktet i en sak som er under behandling i retten, kommer det ikke fram i en utvidet politiattest at man er uskyldig. Dette kommer først fram når saken er rettskraftig og man har blitt frifunnet. Man bør da søke om en ny politiattest.

En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at bestemte lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lenge siden hendelsen har funnet sted, og også om saken ikke er endelig avgjort av politiet.

 

Kilde: Politidirektoratet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Math
1
05.10.2018 11:04:45
Hvor mange horer er det i verden?
Hmmm
2
21.06.2018 14:16:40
Denne siden byrde oppdateres. Jeg vet ikke om dere andre kommuner, men her i bergen så går det bare an å søke om politiattest på nett. Dette kom fra politistasjonen som jeg besøkte iallfall.
Aviator
1
04.12.2017 14:03:28
Hei. Etter å ha lest denne seksjonen om politiattest, og da spesielt om uttømmende politiattest, ble jeg skuffet og redd for at det ikke ville være mulig for meg å noengang få meg en jobb innen Luftfart. Fikk bot for å ha hatt kniv i lomma for noen år siden. Men da jeg kontaktet Luftfartstilsynet i dag viser de til at dette faktisk ikke er noen hindring når karantene tiden på 3 år er over! Jeg synes karantenetid bør nevnes da jeg mistet håpet om å noengang kunne jobbe på en flyplass, noe jeg har veldig lyst til, etter å ha søkt informasjon her. Her er en link til forskriften de viste til og for meg var paragraf 42 e veldig avgjørende :D https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-01-214?q=%22forskrift+om+forebyggelse+av+anslag%22#KAPITTEL_4
Anonym
1
27.10.2017 00:58:40
hei. I vinter tok jeg taxi hjem fra byen i nokså beruset tilstand. Jeg husker ikke slev taxituren, men skal ha nektet å betale. Jeg skal ha gått ut av taxien og gått inn døra mi hjemme. Jeg våknet til en melding fra taxisjåføren som kjørte meg hjem der det stod at han hadde snakket med politiet og at jeg fikk en sjanse til å komme å betale denne dagen (søndag), hvis ikke ble forholdet anmeldt mandags morgen. Sjokkert over egen oppførsel natten før unnskyldte jeg meg og dro selvfølgelig å betalte til han personlig. Saken ble naturligvis ikke anmeldt, men politiet fikk likevel en telefon fra sjåføren den natten om at jeg hadde nektet å betale. Vil dette vises på en politiattest? Takk for svar :)
(Red:) Hei, vi svarer ikke på spørsmål i kommentarfeltet. Send oss spørsmålet ditt på ung.no/oss, så vil fagpanelet svare deg på det du måtte lure på. Lykke til!
Hilsen ung.no-redaksjonen.
Tim
0
10.09.2017 23:22:54
I 2011 ble jeg dømt til 30dager i fengsel. det er 6 år siden. jeg søkte om kjøreseddel men fikk avslag. hvor lenge er man utestengt?
Thea
0
09.07.2017 01:29:16
Når jeg var 14 eller nylig fullt 15 så ble jeg, og en venninne tatt for tyveri på en butikk. De sa de skulle anmelde, men jeg hørte aldri noe mer. Er i dag 16, og problemet er at jeg ikke husker om jeg var 14 eller 15. Kan dette komme på rullebladet mitt? Kan jeg ikke få jobb som f.eks. lærer?
cha
0
08.09.2017 21:02:57
hei Thea.. Dette trenger du ikke bekymre deg for. Det går nok helt fint. Så lenge du ikke har hørt noe fra politiet vil de ikke kunne skrive dette på rullebladet ditt.
Anonym 3
9
21.09.2016 22:43:49
jeg planlegger bali ferie i 12 mnd . ca er men har ett forelegg på narkotika altså kokain ... 4000 ..... har de noe de kan si om dette til ambassaden ?
Anonym
6
12.07.2016 22:25:15
Jeg gjorde noe domt som 14åring, og ble anmeldt. Jeg ble dømt men fikk ingen straff fordi det jeg hadde gjort ikke var så galt. Jeg skal nå som 16åring ha meg jobb som støttekontakt, og jeg må levere en politiattest. Tror dere at det står noe på den attesten? Og at det kan ha noe å si med jobben?
bjørn
5
26.11.2015 22:32:26
Ble dømt for å ha samleie med ei på 15 år, jeg var 25. hu ble sjalu fordi jg var sammen men noen andre. hadde aldri noe sex med hun. måtte sone 50 dager, sitte sammen med drapsdømte og pedofile. jeg anka så klart, men ble nektet fremmet pga var ikke alvorlig nok. rettsystemet har ødelagt mye får meg. søkte på ny autorisasjon som hjelpe pleier etter 10 år. men fikk avslag!! hva faen skal jeg gjøre??
camimai
0
14.08.2017 12:56:53
Straffereaksjoner ved justismord[rediger | rediger kilde] Reaksjoner overfor justismord omfattes normalt av den alminnelige borgerlige straffelov Kap. 16 § 168-173. . Ordet justismord er ikke definert i loven. ("HER ER HOVED-PROBLEMET" for min del) Falsk anklage kan idømmes 6 måneder til 8 år i fengsel, med en minstetid på 1 år dersom den uskyldig dømtes dom er ferdig sonet. Dersom falsk anklage har ført til fullbyrdet dødsdom eller fullbyrdet straff på mer enn 5 år kan straff settes til 21 års ubetinget fengsel.[1] Straffeansvar krever at den som retter falsk anklage gjør det med viten og vilje. Og justismord som skyldes feil i rettsapparatet, opinionspress fra media, feilidentifikasjon fra ofre eller lignende blir dermed ikke straffet for konsekvensene med mindre det kan bevises grov uaktsomhet eller overlegg i sakene. "
Asker
0
15.01.2016 11:13:08
Du burde kanskje ha sex men en jente som er 10 år yngere du fortjente og sitte i fengsel pedo
wtf
4
12.08.2016 23:07:21
Poenget hans var jo at han ikke gjorde det
Jens
4
04.11.2015 15:16:00
Hei. Jeg kom i kontakt med konfliktrådet for 10 år siden i forbindelse med at jeg ble tatt for butikktveri. Avtalen med motparten ble avholdt, og jeg har ikke gjort noe straffbart siden dette. Nå skal jeg søke en jobb som krever plettfri vandel. Burde jeg si ifra om dette til arbeidsplassen, eller vil denne 10 år gamle hendelsen ikke være registrert noe sted iom at jeg ikke fikk noe på rullebladet.
Littredd
5
13.07.2015 20:53:41
Sjekker politiet rullebladet når nytt pass må taes? Om det skjer, hva gjør de da?
IronViking
2
21.07.2015 17:51:20
Det kommer opp at du har rulleblad på pc'en og den infoen blir flyttet over i chipen som er i passet. Selv så har jeg noen parr prikker og en sak som var under etterforskning når jeg skulle ha meg nytt pass for en mnd siden. Skjedde ingen ting utenom at jeg fikk passet i posten etter en uke. Alle smilte å var hyggelige.
Anon
2
06.12.2016 11:09:18
Rullebladet lagres ikke i chippen på passet
les på navnet...
0
05.02.2018 13:38:12
Det står *Iron*
Raja
3
26.02.2015 00:10:16
Jeg var full og komm en politi bil og jeg holte å falle ned mens holdte skuldre til politi fikk en bot 9000 kr er det riktig
Gategutt
19
09.02.2015 15:05:09
Hvis jeg har 2 års prøvetid og det de altså kaller en betinget dom for våpenbesittelse og andre ting og hvis jeg vil ha jobb som Barne og Ungdomsarbeider hva er det som kan som kan hindre meg i få denne jobben
Maria
8
14.01.2015 05:44:53
Hei, jeg er ikke norsk statsborger, men har bodd i Norge i snart 20 år. I 2010 dro jeg en tur ut på en fest med noen venner. Fra festen dro vi på et utested i byen. Etter hvert drakk vi, men så etter det kan jeg ikke huske noe mer. Han jeg var på fest med var daglige leder på det utestedet vi var. Av en eller annen grunn tilkalte han politiet, selv om han var ikke på jobb den dagen for han satt og drakk med oss.Jeg husker ikke hendelsen men det viser seg etter rettsaken at han ringte politiet fordi i følgen vakten på det utestedet at jeg hadde laget bråk. Jeg kan ikke huske noe, men da politiet kom det viser seg at jeg jeg gjorde motstand og ville ikke i arrest. Så jeg husker ikke hva som ble sagt eller hva jeg har gjort mot politiet. Jeg ble dømt til 17 dagers fengslet. Jeg sonet i 2012. Idag ønsker jeg norskstatsborger. Jeg har søkt, men jeg er usikker på om jeg noen gang kan få det i å med jeg ble straffedømt? Er det noen som vet noe om det? Kan jeg få norskstatsborgerskap etter det? Idag er jeg 37 år og synes det er dumt jeg ikke har søkt norskstatsborgerskap tidligere, Jeg var visst opptatt med både jobb og utdannelse, barn og ikke tenkte på saken. Dumt tenker jeg idag.
ole martin
9
09.07.2014 16:16:54
Hei jeg var å stjal fra en butikk for noen uker siden, det jeg stjal for var for ca. 50kr. Spørsmålet er hvis jeg drar tilbake til butikken kan de som jobber der ta meg for det jeg gjorde for noen uker siden? hvis ja hva blir konsekvensene?
tulla-69
13
04.05.2014 12:47:09
Får min datter på 13 år anmerking for å ha stjålet klær ?
Ja
2
16.10.2014 17:39:10
Ja. Det gjør ho
bb
3
25.10.2016 15:22:08
nei
anonym
4
31.03.2014 23:35:46
Hei.
Eg var ute en laurdag. der satt vi 3 kompisa, so kom en random so ej aldri ha møtt. han satte sej ned å starta å kaste mat på mej. ej ba han stoppe å han forsatte , ej sa til slutt at ej kom til å slå na. å det jor ej etter monge advarsla. usmakeli fyr. vil ditte få konsekvensa for mej no når ej søke mej inn i militære å deretter inn i politie? fekk vite at han anmeldte mej dagen etter på. men han va en kjenning av poltie, i året før hadde han fått en i fengsel for nesten akkurat det samme, vil de ha nåke å sei under politiavhøret ? sjukt nervøs angåande politi eller tollar karriera om den e ødelagt (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Usikker
28
17.02.2014 19:46:46
Hei. Jeg har fått en fartsbot å vart i konfliktråd 2 ganger, endte problemfritt, kommer dette på rullebladet? kan jeg reise til USA?
Seb
30
09.09.2013 15:55:01
Hei!
Jeg ble tatt inn av politiet etter at jeg kom uforstående til ett pålegg om at jeg skulle fjerne meg fra stedet, uten at jeg selv hadde gjort noe galt, de 2 tjenestemennene antok jeg hadde bråket. Så kom jeg med spørsmål om hvorfor jeg skulle fjerne meg.
Da ble jeg tatt inn i bilen og tilbrakte natten i fyllearresten.
Jeg har deretter fått forelegg på hele 6000,- i tillegg til ordensforstyrrelse på rullebladet.
Så lurer jeg på, siden mine framtidsplaner er og bli politi om ca 5 års tid.
Er det da mulighet for at jeg ikke kommer inn med dette, og at dette skader alle mine karriere-planer?
(red: du kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)
ftp
51
27.08.2013 17:56:27
Ble tatt for å være beruset av marihuana nå i sommer. Fikk 4000 i bot, og lurte egentlig på hvor lenge det kommer til å bli på rullebladet, og hvordan dette kommer til å begrense mulighetene mine i fremtiden? Er det også en mulighet for at det ikke vises på rullebladet i det hele tatt? (Red: Vi svarer ikke på spørsmål i kommentarfeltet, men du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
daniel
12
30.06.2013 12:52:05
"Har du tenkt hva du vil gjøre om du kommer i en situasjon der du kan bli fristet til å bruke kniven? Eller hvilke konsekvenser det kan ha for deg og de rundt deg?" Hvis jeg går med kniv er det for å beskytte mitt liv. Skulle jeg komme i en situasjon der jeg føler at livet mitt er i umiddelbar fare vil jeg bruke dødelig makt for å forsvare mitt eget liv. Er det galt?
Job
3
20.08.2015 10:54:00
Ja. Det er ikke lov å ha kniv på seg. Gå heller på selforsvarskurs.
Mercedes-Gull
23
02.04.2013 16:39:48
Ehm.. Jeg lurte på om det å kjøre ulovlig vil komme på rullebladet å gjøre at du ikke kommer inn i USA? Er noen i min vennegjeng som har gjort det, og samtidig har kommet inn på skole i Atlanta.. Men vedkommende har ikke blitt tatt!
RAGE
9
04.05.2014 03:50:52
Hvis du får noe på rullebladet så har det INGEN TING å si, mm det er drap osv. På søknaden skriver du at du ikke har noe på rullebladet, USA har ikke tilgang på ditt rulleblad dermed kan de ikke sjekke det opp. Så du sier du ikke er sraffedømt og går ut fra flyplassen med et glis rundt munnen :)
Anders
11
25.10.2012 03:16:34
Går d på rulleblade om eg har krasja bilen i statens eiendom. Nekta anmeldelsen, for å så komma i retten og så godta dommen???
mat
38
20.10.2012 17:42:22
jeg har stjelt mat for 350 kr hva kommer og shjer hos politi jeg blir anmelt
feil!
21
30.09.2012 16:00:09
jeg synes politiet gjør en stør feil når det gjeller vold. jeg mener, hvis en person mobber deg og kansje til å med slår/sparker deg så er det jo lov å ta igjen uten at politiet må kontaktes! selfølgelig hvis noen bruker våpen som kniv eller pistol så er det jo selfølgelig ulovelig men jeg snakker om vanlig vold som å slå eller sparke noen hvis de har vært stygge mot deg. en gutt holdt på å kvele meg en gang med et hoppetau åg jeg slo til ham med et balltre. dette skjedde på skolen for ca. 5 måneder siden. han begynte å grine og sprakk en trommehinne og jeg ble anmeldt! >:( jeg er trosalt bare 14 år og han kunne jo drept meg hvis jeg ikke hadde gjort noe!
ice
3
04.03.2012 23:10:46
glemte å si noe. De kommer til å lide. desse KJERRINGENE er 17 og 21 og har fått livet sitt øddelagt.
ice
4
04.03.2012 23:07:50
Gleder mg til neste uke der eksenene til venninna mi blir annmeldt for stjeling av hunden hennes. Jeg kan ikke vente engang! Er så forbanna på de kjerringene at dere ikker aner det!
YOYOYO
2
03.03.2012 01:14:42
Jeg stjal en smågodt sjokolade fra smågodt disken på spar en gang. Er dette straffbart? Jeg har ikke penger til å betale tilbake (Red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss Sjekk også ut ung.no/lovbrudd)
Ola
2
31.01.2015 15:26:03
Det er straffbart å stjele, ja. Uansett verdi så er det straffbart.
Smurf
33
26.02.2012 21:50:00
Jeg har noen inkassosaker.Har nå lyst å ta et vekterkurs. Hvordan er det iforhold til vandelsattest.?
Anna
26
08.01.2012 10:14:02
Hei. jeg har blitt tatt med ca 2 g cannabis, og skal få forelegg, lurer på hva som kommer til å skje nå, jeg er bare 16 år og skal i avhøre, hva burde jeg si der for å ikke å få så stor bot ? skal jeg si sannheten ? har jeg lov å ikke si alt ? Mister jeg jobben da ? får skolen vite det ? blir det fjernet fra rullebladet en gang ? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Ludde
13
07.11.2011 16:41:04
Hei, Jeg har kastet en sko på en bil.. hva kan skje? kommer det på rullebladet??? Politiet har blitt kontaktet og det er ingen skader på bilen. Det var en liten leke converse sko!!!
kåre
19
18.01.2011 19:19:39
hei jeg lurte på om mann kan reise til utlandet visst mann venter på å sone en dom???
navdar
25
10.08.2010 11:36:00
Hei, for 5 år siden så kom jeg i en krangel med en gutt som hadde provosert meg i lengre tid, det endte med t jeg slo til han og han anmeldte meg, da måtte jeg inn på avhør hos politiet og fikk bot på 3000kr. kan dette hindre meg å komme inn på fengselskolen?? altså jeg veit at gjorde en feil ved å slå han engang, men han som var en skikkelig plage ånde.. tidligere har jg søkt som vekter jobb og ike fått den jobben pga attesten min. må jeg lide pga av dette resten av mitt liv?? at jeg kommer inn på noe som helst?? (Red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
jhe
14
25.07.2010 21:01:00
Jeg fikk et forelegg på 5000 kr etter og ha kjørt en bil der noen skjøt med paintball gevær ut av bilen. Kan dette ha konsekvenser for meg ved intak til militæret, isåfall i hvor mange år? Jeg var 18 da det skjedde. (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Nicole
30
10.01.2010 21:24:00
Hei! Jeg ble tatt for hasjrøyking får 1 år siden, på offentlig plass. Var 15 år da det skjedde. Fikk en bot på 4500 kr. Nå går jeg første året på vidregående og er redd for hvor mye det feilskjæret kan ødlegge får meg i fremtiden? Drømmen min er å jobbe som flyvertinne eller vekter på flyplass. Nå er det vell slik at rullebladet blir slettet etter 5 år med mindre jeg gjør noe kriminellt, men det vil aldri bli slettet? Og jeg kan ikke vente med utdanning frem til jeg er 20 år liksom. Kan dere være så grei å hjelpe meg med dette spørsmålet? Vil utdanningene være uoppnåelige får meg? :( (red: Du kan skrive inn spørsmålet i skjemaet på ung.no/oss og få svar)
odd
12
24.09.2009 02:47:00
eg er straffedømt for blant annet narko,dokument forfalskning.har sittet inne 2 ganger,en dom på 55ddager ig en på 85 dager,åssen føler u nå?
june johnsen
3
22.09.2009 18:02:00
Luerer på om jeg kommer meg inn på førskolelærerlinjen. Ble tatt med to valium løs i vesken + at jeg hadde spist 1. Fikk en bot på 3000kr. dette e ca litt over 2 år siden. (red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss).
hei
14
27.08.2009 21:20:44
hei. jeg har et spørsmål som jeg håper den som kan svare på kan sende det til min mailadresse. jeg har fått tilbud på stilling som butikksjef. det vil si at jeg må nøtt til å ta ølprøven og da må jeg ha fri vandel attest. jeg begikk en kriminell handling for 3 år siden i form av narkotika. jeg var i fengsel i 25dager. er det noen som vet om jeg i det hele tatt kan ta ølprøven? håper på svar fra en som vet hva svaret er.
Usikker
6
24.08.2009 00:55:02
Jeg havnet i en slosskamp her om dagen. Mye var min feil siden jeg valgte å gå etter de folkene som prøvde å komme seg inn i huset mitt når jeg hadde fest. Jeg måtte jage dem vekk, de begynte å kalle meg ting, jeg overreagerte og begynte å slå. Jeg fikk en flaske i hode og utviklet seg til en liten slosskamp. Jeg tror begge blir anmeldt for dette. Vi har begge bedt om unnskylding til hverandre og ingen vil ha noen sak ut av dette. Hva mer kan skje ut av denne saken? Kommer dette på rullebladet mitt? Vil noen av oss få bot? Jeg er 18 år. (red: du kan sende inn spørsmål og få svar på ung.no/oss)
En tidligere kriminell
11
12.08.2009 13:17:00
Folkens uansett hva som skjer aldri kom i kontakt med politiet på noen som helst måte. De har alle loggføringer av deg på sin pc og hvis de observerer deg på steder der det ofte har skjedd lovbrudd følger de det opp og du får problemer med å få vandelsattesten...Ta mitt råd og bare hold dere unna alt tull( det inkl misbruk av alkohol)
Jogeir
10
09.07.2009 20:45:58
Jeg skal på opptak til forsvarets jegertjeneste i sommer. Og har for noen måneder siden fått et forelegg på 3000 kr: "for ved utilbørlig atferd å ha forstyrret den alminnelige fred og orden". Kan konsekvensen for dette bli at jeg ikke kommer langt på opptaket?
Alexander
6
02.07.2009 17:51:00
Hey.. eg er ein gutt på 21 år
eg bodde i stavanger i 3 år å første året( va eg 18) så va eg russ, der eg havna oppi et lite krangel/slagsmål...å fekk ei bot på 4500..så eg bare lure på om någen så vett om det står på vandlen har søkt om attest men er bare så veldi spennt! skal til usa :p
Full
6
12.06.2009 00:33:00
Hei. Var beruset etter en tur på byen og tok drosje hjem. I drosja havna jeg i diskusjon med sjåføren. Vedkommende mente at jeg var ufin og stoppet bilen. Han ba meg gå ut. Jeg nektet siden det var vanskelig å få tak ny bil og det var fortsatt langt hjem. Politiet ble tilkalt og de snakket med meg og sjåføren. Jeg beklaget hendelsen til sjåføren og politiet, selv om jeg mente selv at jeg ikke hadde gjort noe galt. Nå skal jeg søke på jobb der det kreves politiattest, siden det er i forbindelse med barn og ungdom. Vil dette være registrert eller vises på noe slags måte på politiattesten. (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
:)
7
05.06.2009 18:05:17
Jeg har "mobbet" noen på nett, kan jeg få prikk på rullebladet mitt da? Jeg sa noen få ord og jeg angrer virkelig
cp
1
08.03.2014 16:59:44
Dersom du har mobbet i form av eks legge ut nakenbildet o.l. da kan du bli straffet for det.
Ola
1
31.01.2015 15:32:09
Hei ":)"! Mobbing kan være så mye forskjellig. Alt kommer ann på hva du gjorde. Det beste du egentlig kan gjøre er å be om unnskyldning og fjerne kommentarene/bildene så fort som mulig. "CP", det er ikke bare nakenbilder som er straffbart. Også ord og uttrykk kan etterhvert bli straffbart.
bekymret ungdom
6
07.04.2009 07:41:59
Lurer på hva straffe rammen er på underslag(10.000 kr.), angrer bittert på feil valg. Er redd for min framtid... (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Vamos
5
30.01.2009 20:03:45
Hva med drosje
Gunnar
15
23.01.2009 02:01:17
Hei. jeg er en gutt på 21år som har fått foreleggX3 for ordensforsyrelse (som jeg har godtatt). Har også blitt anmeldt 6ganger for legmesbeskadigelse, legmesfornermelse og ordensforstyrelse, disse 6sakene er henlagt. Jeg lurer på: (1) Hvor lenge vil det stå at jeg har vært anmeldt 6 ganger, for noe jeg ikke har gjort.(2)Jeg tar sosionom linja i bergen, kan jeg jobbe med barn og funksjonshemmede?(3) Kan sosial tjenesten elelr barneverntjenesten se akk disse sakene? hvis ja, når slettes de? Glad for at ung.no finnes! takk (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
fisher
12
09.12.2008 11:27:40
Hei. Jeg ble tatt med 4 g cannabis og mottok et forelegg på stedet. Nå har jeg jobbet i omsorgsbransjen i et halvt år. Nå vil de ha en politiattest av meg. Vil denne bemerkningen på rullebladet få konsekvenser i denne sammenhengen? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Bekymret!!!!!!!!!
10
22.11.2008 23:19:18
Hei.Jeg er en 25åring invandrere og kom til Norge 5år siden.Jeg har et veldig seriøs spørmål og kanskje dette gjelder om menneskeretigheter også!!!Jeg har fått oppholdstillatelse og gikk til språkskolen(norskopplæring) men probleme var at jeg skjønte fra studenter at de har fått informasjon fra skolen at jeg er en Tyv og alle bør være forsiktig med meg!Jeg gikk til nærmest politi stasjon og spurte hvis jeg har gjørt noe galt.De sa til meg ingeting ble registret om meg.Så la jeg glemme om denne og jobbet hardt på skolen selv om jeg ble stigmatisert og mobbet av alle hverdag.Jeg fått top karakter fra skolen og kom inn på helsetudium på universitet i oslo.Der kreves politiattest.Jeg fått politi attest med ``intet anmerkning``da begynte jeg skolen uten problem...men bare få dager etter semester begynte ..begynte studenter og lærer hvor dårlig person jeg er selv om jeg var helt snill mot alle og gjørt alt som andre studenter gjør.Alle begynte å snakke hva jeg har gjørt tidligere men ingen vil kom til ansikt til ansikt til meg å si hva jeg har gjørt.Samme ting skjedde nåt jeg har fått et jobb.Jeg gikk fra et politi stasjon til annen her i oslo og spørte dem hva jeg har gjørt men ingen vil si hva jeg har gjort.Alle bare sier ingeting.JEG HAR FAKTISK ALDRI HATT NOE PROBLEM MED NOEN PERSON.JEG HAR ALDRI KOMMET EN SITUASJON/KONFLIKT MED EN PERSON ELLER GRUPPER.JEG BLE ALDRI KOM I KONTAKT MED POLITI FOR NOEN LOVBRUD.Jeg er faktisk sonna folk som er opptatt med skole ting og er veldig ambitiøs i liv men hjelper ikke når andre tenker jeg er en tyv uten ble domt eller jeg veit når jeg har gjørt,hvor jeg jeg gjørt,hvem jeg har gjørt mot?JEG ER ALTID 100% KLAR FOR DEN DAGEN NÅR POLITI INKALLER MED DEN SAKEN MEN DET SER UT DET KOMMER ALDRI Å SKJE mens ..de bare fortsetter å informere alle hva jeg jeg har gjørt.Jeg er veldig veldig trist.Please hjelp meg..hva kan jeg gjøre videre..jeg skal om litt mer en ett år ferdig skolen og søke drømme jobb men bekimret samme ting vil skje og jeg vil kanskje bestemme ikke å jobbe og bare ta sosial stønad siden jeg kan ikke leve med den hverddags mobbing og stigmatisering for noen jeg har aldri gjørt eller tenkt å gjøre.Takk i førhånd
Robert
19
22.10.2008 01:40:28
Hei Jeg har en del inkasso saker, noen av dem kom opp til nansmannen. Kommer det på rullebladet? Og for jeg problemer å ta dråsje lappen? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)

Spørsmål og svar

Når får jeg plettfri vandel?
Hei "Plettfri vandel" vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve u...
Bot for urinering på offentlig sted
Hei Du vil mest sannsynlig få et forelegg (bot) for urinering på offentlig sted. Det vanlige er at politiet sender forelegget til deg i posten, og ...
Kommer man ikke inn i USA når man har noe på rullebladet? Har sonet, men blir den slettet?
Hei, og takk for spørsmål! Det er ikke noe som offisielt heter rulleblad, men det er noe som heter strafferegister og noe som heter politiattest. ...
Kan jeg bli straffet for å bruke PopcornTime?
Hei Det har vært noe uenighet i om PopcornTime er lovlig eller ikke, men flere som mente at tjenesten var lovlig har snudd i sin vurdering, www.aft...
Er det forskjell på forelegg og forenklet forelgg?
Hei Ja, det er forskjell på dette. Et forenklet forelegg er for "mindre" kriminelle handlinger, som regel trafikkovertredelse, og som oftes blir fo...
Når blir handlinger slettet fra rullebladet?
Hei Bøter blir vanligvis slettet fra den vanlige politiattesten etter to år. Hendelsen vil likevel som hovedregel bli stående på den uttømmende...
Hva slags straff kan jeg forvente meg å få?
Hei Bruk av vold straffes med bøter og/eller fengselsstraff ; og hvor mye avhenger av hvor alvorlig volden har vært. Dette kan du lese om på www....
Går med kniv- er det lov?
Hei Du bryter nå straffelovens paragraf 352a, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet ...
Hva er straffen for å røyke cannabis?
Hei Det følger av straffeloven § 162 at det er forbudt å tilvirke, innføre, erverve, oppbevare, sende eller overdra cannabis. Bestemmelsen har en...
Vedtatt forelegg for forseelse- hva kommer på rullebladet?
Hei Ved å vedta forelgget har du allerede godtatt tilbudet fra politiet om å gjøre opp for deg. Det vil nok derfor være vanskelig å få gjort...
Hvordan slutte å lyve?
Hei Takk for et åpent spørsmål om noe som virker å være til bry for deg. Du forteller at du ikke klarer å slutte med å lyve, og jeg får inntr...
Hvordan kan jeg sjekke rullebladet mitt?
Hei Det er riktig at man må ha en begrunnelse for å kunne be om å få en politiattest. Du kan derfor ikke be om en politiattest. Men du kan be o...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Hvordan er regelene for bruk av vannscooter og straff for brudd på reglene?
Hei Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt eller vannscooter. Men det er begrensninger på hva slags båt og vannscooter  du får lov å ...
Jeg fikk en prikk på rullebladet mitt for tre år siden. Kan jeg reise til USA?
Hei! Det er ikke noe som offisielt heter rulleblad, men det er noe som heter strafferegister og noe som heter politiattest. En politiattest er en a...
Hva skjer i fyllearresten?
Hei Du kan bli innbragt til politistasjonen etter politilovens bestemmelser §§ 8 eller 9. Av § 8 nr. 2 "fremgår det at: "den som ikke etterkomm...
Tenne fyrverkeri, under 18 år, utenom nyttårsaften, brann og eksplosjonsvernloven, forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff,
Hei Situasjonen du beskriver kan gi flere konsekvenser for dere. Kort sagt er det ikke lov å tenne fyrverkeri dersom du er under 18 år, og i tilleg...
Hva er Politiattest?
Hei Politiattesten er det samme msom det som ofte kalles "rullebladet", og viser om det er registrert noen lovstridige eller kriminelle forhold på e...
Hvor mye er en brukerdose?
Hei   Forelegg kan som hovedregel bare brukes ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning, altså "en brukerdose". Her er gre...
Se alle