Hopp til hovedinnholdet

Reglene for fritak fra fag og vurdering

bokstaver (colourbox.com)

Lurer du på om du kan slippe sidemål, eller har du plager som gjør det vanskelig å delta i gymtimene? Her finner du reglene for fritak på videregående.

Offentlig og kvalitetssikret
bokstaver (colourbox.com)

For å få vitnemål etter fullført videregående skole, må du i utgangspunktet få karakter og bestå alle fag. Det er likevel noen unntak det er viktig å være klar over.

Unntakene innebærer at du kan få fritak for faget og/eller fritak for vurdering (karakter) i faget og likevel få vitnemål. Får du fritak utover disse unntakene, vil du ikke få vitnemål, men du kan få kompetansebevis.

Hvem har rett til fritak?

Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak. I ungdomsskolen avgjør foreldrene om elever med individuell opplæringsplan skal få karakter eller ikke. I fag der det gis både skriftlig og muntlig karakter, kan også foreldrene velge om eleven kun skal ha skriftlig eller muntlig vurdering i faget. De som velger karakter i norsk skriftlig, kan velge karakter i den ene eller begge målformene. Denne valgretten gjelder derimot kun i fag som er omfattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.

Elever i videregående opplæring kan derimot ikke få fritak fra vurdering med karakter, selv om de har individuell opplæringsplan i et fag. Dette kan du lese om i forskrift til opplæringsloven § 3-20.

Tidligere bestått fag

Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke rektor om å få fritak for det aktuelle faget. Om dette, se forskrift til opplæringslova § 1-16.

Kroppsøving

Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole. Fritak skal kun gis når det ikke er mulig for eleven å følge en tilrettelagt opplæring i faget.

Dersom gjennomføring av kompetansemålene i kroppsøving er til skade for deg eller når tilpasset opplæring ikke er mulig, kan du fritas i kroppsøvingsfaget. Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

For å bli fritatt i kroppsøvingsfaget, sender du en søknad til rektor sammen med en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for deg og at tilpasset opplæring ikke er mulig. Om dette, se forskrift til opplæringslova § 1-12 og § 3-23.

Sidemål

Du har rett til å få fritak for vurdering (karakter) i skriftlig norsk sidemål dersom du på grunn av sykdom eller funksjonshemming har problemer med å greie begge målformene, eller du tidligere har hatt individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.

Elever i heile grunnopplæringen og privatister i videregående opplæring har også rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de:

a) på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problem med å greie begge målformene

b) ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

c) fylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.

Kilde: forskrift til opplæringslova § 3-22.

Fritak for vurdering i skriftlig sidemål gis altså til enkelte grupper elever, eksempelvis om man har dysleksi eller andre lese-/skrivevansker og elever som har spesialundervisning.

Fritak for sidemålsopplæring gjelder også elever med samisk, finsk, tegnspråk eller elever med særskilt norskopplæring. For den siste gruppa har reglene blitt endret de siste årene. Mens det tidligere var særskilt opplæring for alle elever med annet morsmål enn norsk, er det nå bare særskilt opplæring for elever frem til norskkunnskapene er gode nok til at de greier å følge undervisningen. Dette siste gjør at en stor gruppe elever som tidligere fikk fritak fra sidemålsopplæringen ikke lenger får fritak. Det skal ikke lenger søkes om særskilt norskopplæring - det er skolen som skal undersøke om elevene har gode nok norskkunnskaper. Se opplæringslova § 2-8.

Fellesfaget fremmedspråk

Fra 2017 er det åpnet for at det kan gis dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring. Dette fritaket gjelder ikke faget engelsk. Dispensasjonen vil kunne tre i kraft om du er elev ved en videregående skole og tar studieforberedende utdanningsprogram.

Du kan søke dispensasjon om du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre at du har muligheten til å lære på lik linje med de andre i klassen din. Om du skulle få dispensasjon fra karaktervurdering må du fortsatt delta i undervisningen. Les om hvordan du går frem for å søke her.

Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fulgt opplæringen, men ikke bestått i inntil to av fellesfagene som inngår i fag- og timefordelingen, kan likevel få vitnemål som gir yrkeskompetanse (ikke vitnemål som gir studiekompetanse) dersom eleven enten har:

a) Vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene i grunnskolen

b) Vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene på videregående skole.

c) Har spesifikke lærevansker, for eksempel store lese- og skrivevansker eller store matematikkvansker. Slike vansker kan også vurderes etter at standpunktkarakter er satt eller etter at eksamen er gjennomført.

Vær oppmerksom på at det i de yrkesfagene som er knyttet til offentlig nasjonal eller internasjonal sertifisering til et utferdiget vitnemål, ikke kan gjøres unntak i strid med slike sertifiseringsreglene.

Når du søker om fritak for to av fellesfagene må du legge ved dokumentasjon av nyere dato som viser at du fyller vilkårene. Søker du om unntak på grunn av spesifikke lærevansker må det foreligge en sakkyndig vurdering. Det er rektor som avgjør om du får innvilget søknaden.

Les mer om fritak for fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram i forskrift til opplæringsloven § 3-44.

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Unge funksjonshemmede (FFOU) og Elev- og lærlingombudet i Oslo

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få fritak fra nynorsk?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Det er litt komplisert å skulle få fritak i sidemål, og vi forstår godt hvis du er frustrert over situasjonen.  ...
Hva er sidemål? Hvordan kan jeg få fritak?
Hei Så bra at du liker siden og får hjelp av den!   Jeg skal forsøke å svare så fornuftig og forståelig som jeg kan.    1)Det er to sk...
Kan jeg få fritak i nynorsk når jeg ikke har norsk som morsmål?
Hei! Slik jeg forstår lovene om fritak fra sidemål virker det som at du ikke har rett på fritak.  Fritak for vurdering i skriftlig sidemål gis...
Må jeg ha gym? Kan jeg få fritak?
Hei og takk for spørsmål! Det er mulig å søke om fritak fra vurdering i kroppsøving, i følge § 3-23 i forskrift til opplæringslova. Først og...
Hva har jeg krav på med dysleksi på videregående?
Hei Takk for spørsmålet! Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Elever med dysleksi har ulike behov, så det er viktig at du forteller læ...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Hva er konsekvensene av å ha fritak i nynorsk?
Hei   Når du søker odontologiutdanning gjennom Samordna opptak konkurrerer du med en poengsum på grunnlag av karakterene dine fra videregående ...
Fritak fra nynorsk som privatist? 
Hei.  Takk for ditt spørsmål!  Du har rett til å få fritak for vurdering (karakter) i skriftlig norsk sidemål dersom du enten: 1. ikke har g...
Hvis man får fritak i nynorsk, hva er det man ikke kan bli?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så leit å høre at du mistrives med nynorsk. Men så bra at du er i gang med å prøve å endre på situasjonen - d...
Kan narkolepsi gi fritak fra fag på videregående?
Hei Det er veldig forståelig at skolen er overveldende når du har en narkolepsi. Det høres ut som du har gjort en fantastisk bra jobb over lengre ...
Hun får ikke karakter i gym
Hei Først og fremst: Ja, du kan få karakter i gym også! Enten om du får hjelp til å klare å gjennomføre gym på skolen på vanlig måte. Eller...
Kan jeg få fritak fra svømming?
Hei Det er mulig å få fritak for hele eller deler av kroppsøvingsfaget hvis det er skadelig for deg å ha kroppsøving, eller i dette tilfellet sv...
2 eller 3 år fremmedspråk på vgs, hvis jeg hadde fritak på ungdomsskolen?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Hvis du har fått godkjent fritak i fremmedspråk i 10.klasse, vil vi tro at du kun skal ha det i to år på vide...
Jeg har sosial angst og dette går ut over skolen. Kan jeg slippe gym og presentasjon foran klassen?
Hei jente 17 år. Takk for ditt spørsmål til ung.no. Å ha sosial angst kan være veldig hemmende, og jeg forstår at du er fortvilet om din angst ...
Kan jeg få fritak fra nynorsk eksamen?
Hei, og tusen takk for spørsmålet ditt. Du har rett til å få fritak for vurdering (karakter) i skriftlig norsk sidemål (nynorsk) dersom du på...
Lærer de som har nynorsk som hovedmål, bokmål?
Hei Ja, det gjør de. Alle skal ha opplæring både på hovedmål og sidemål, uavhengig av om det er bokmål eller nynorsk som er hovedmålet ditt. ...
Kan jeg komme inn på høyere utdanning uten generell studiekompetanse?
Hei For å søke opptak til høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole må du i utgangspunktet ha generell studiekompetanse. Det finne...
Hvordan kan man få fritak i gym?
Hei Takk for spørsmålet.For å få fritak for vurdering i kroppsøving, må du ha legeerklæring og søke til rektor. Skolen må først prøve å l...
Får jeg fritak i nynorsk?
Hei Sidemål er en del av pensum av norskfaget på videregående skole, men ikke i alle utdanningsløp: Hvis man velger et studieforberedende utdann...
Kan man få fritak fra yrkesfaglig fordypning?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette bør du snakke med skolen din om - de vet hvilke fag du må ha! Vi vil tro det blir vanskelig, og vi går i ...
Se alle