Hopp til hovedinnholdet

Syntetisk cannabis

Syntetisk cannabis

Syntetiske cannabinoidar er ei stor gruppe relativt nye rusmidlar. Dei gir ein rus som liknar cannabisrus, men effekten er sterkare. Syntetiske cannabinoidar / spice kan medføre alvorlege og potensielt livstruande tilstandar som krev rask legehjelp.

Offentleg og kvalitetssikra
Syntetisk cannabis

Det finst mange variantar av syntetiske cannabinoidar. Det er vanleg å selje stoffa i pulverform. I tillegg blir det seld urteblandinger som i utgangspunktet ikkje har psykoaktive eigenskapar, men der syntetiske cannabinoidar er sprøyta over urteblandinga. "Urtene" vert selde over internett som lovlege urteblandingar eller røykelse med namn som ”herbal highs” og ”legal highs”.

Inntak av syntetiske cannabinoidar kan medføre alvorlege og potensielt livstruande tilstandar som krev rask legehjelp. Det finst fleire rapportar om alvorlege forgiftingar og dødsfall i samband med bruk av syntetiske cannabinoidar, mellom anna hjerteinfarkt hos tenåringar.

 

Historie

Syntetiske cannabinoidar har vore på marknaden sidan midten av 2000-talet, og vart først selde under merkenamnet ”Spice”. I byrjinga trudde ein at den cannabis-liknande effekten kom av dei lovlege urtene i ”Spice”-blandinga. Men det viste seg etterkvart at urteprodukta sjeldan inneheldt dei stoffa som var oppgitt. Plantematerialet i urteblaningane fungerte berre som berar for ulike syntetiske cannabinoidar som vart tilsette på under produksjonen. Andre stoff kan òg vere tilsette, til dømes E-vitamin, feittsyrer eller rusgivande medikament.

I byrjinga av 2009 vart syntetiske cannabinoidar omfatta av narkotikalovene i fleire land i Europa, samstundes som stadig fleire variantar vart produserte. I desember 2011 vart åtte syntetiske cannabinoidar oppførde på den norske narkotikalista, og det vert arbeidd med å inkludere fleire.

Produsentane endrar stadig samansetninga av cannabinoidane for å omgå forboda. Det er ei stor utfordring å oppdatere lovverket i takt med desse endringane. Eit aukande tall syntetiske cannabinoidar er identifiserte i ulike urteblandingar.

 

Utbreiing

Det er gjort fleire større beslag av syntetiske cannabinoidar i Noreg, og mengden aukar, noko som tyder på aukande bruk. Ifølge KRIPOS er mesteparten av beslaga i pulverform. Folkehelseinstituttet har funne at fleire ulike urtevariantar med syntetiske cannabinoidar er i bruk i rusmiljø over heile Noreg. Stadig fleire rapportar dei seinare åra tyder på at bruken er utbreidd.

Ei undersøking blant amerikanske collegestudentar i 2011 viste at åtte prosent hadde brukt minst eitt syntetisk cannabinoid.

 

Bruksmåtar

Den vanlegaste inntaksmåten er røyking. Inntak kan òg skje ved sniffing eller ved å ete blandinga.

 

Verknadar

Ein veit i dag lite om effektar og skadeverknadar av ”Spice”. Det gjeld både etter enkeltinntak og ved bruk over lenger tid.

Dei fleste syntetiske cannabinoidane er meir potente enn tetrahydrocannabinol, som er verkestoffet i cannabis. Det er liten forskjell mellom dosar som gir ruseffekt og dosar som kan vere skadelege. Derfor er risikoen for overdose truleg større enn ved cannabis. Det blir dessutan ekstra vanskeleg å forutsjå effektane når det varierer kva for psykoaktivt stoff blandingen inneheld, og kor mye som er tilsett.

Det er rapportert at inntak av urter med syntetiske cannabinoidar kan gi høgt blodtrykk, høg puls og brystsmerter. Det er òg rapportert om hjerteinfarkt hos tenåringar som har brukt urter med syntetiske cannabinoidar. Inntak av slike stoff kan medføre tap av bevisstheit, krampar, angst, agitasjon, akutte psykosar og forverring av tidlegare stabil psykisk sjukdom. Det ser ut til å vere større risiko for psykose i samband med syntetiske cannabinoidar enn ved bruk av cannabis.

Brukarar oppgir at syntetiske cannabinoidar har ein sterk cannabisliknande effekt og at det er både positive og negative rusopplevingar. Positiv rusoppleving kan omfatte ei kjensle av å vere ”høg”, ha auka appetitt, auka energi, vanskar med å kontrollere latter og ei kjensle av å vere fokusert. Negativ rusoppleving kan innebere at ein blir trøytt og sløv, får vanskar med hukommelsen, hjertebank, nervøsitet, paranoia, svimmelheit, hallusinasjonar og kvalme/oppkast.

 

Toleranse og avhengigheit

Det er forska lite på toleranseutvikling og avhengigheit ved bruk av syntetiske cannabinoidar hjå menneske. Toleranseutvikling vil seie at ein treng aukande dose for å få same effekten som tilegare.

Det finst enkeltrapportar som fortel om rask toleranseuvikling. Andre rapportar fortel om utvikling av avhengigheit etter at ein har brukt høge dosar syntetiske cannabinoidar dagleg i fleire månader.

 

Syntetiske cannabinoidar og bilkøyring

Det finst lite kunnskap på dette området, men syntetiske cannabinoidar er påvist i prøver frå bilførarar i Noreg. Ut frå verknadane til dei syntetiske cannabinoidane ser det ut til at slike stoff ikkje bør kombinerast med bilkøyring og sannsynlegvis vil medføre auka risiko for trafikkulykker. Det er registrert ei alvorleg trafikkulykke hos ein tenåring der årsaka kan ha samanheng med inntak av eit syntetisk cannabinoid.

 

Søk hjelp

Dersom du har spørsmål vedrørende egen helse, bør du ta kontakt med fastlegen din.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg lurte på hva som er forskjellen på hasj og cannabis?
Hei Cannabis er navnet på planten som brukes til å lage hasj og/eller marihuana. Det betyr at uansett om du røyker hasj eller marihuana, røyker d...
Straff for oppbevaring av cannabis.
Hei Hvis politiet allerede har tatt ut tiltalen mot deg, vil jeg tro det er tvilsomt at de endrer den nå. Men det er vanskelig å si noe sikkert om ...
Hva slags cannabis hjelper mot angst?
Hei Hvis du har blitt fortalt at cannabis hjelper mot angstproblemer, så stemmer nok ikke dette helt - i hvert fall ikke for de fleste av oss. Det e...
Er det greit å bruke cannabis utenfor idrett, i følge antidoping reglene?
Hei Takk for spørsmålet ditt.Dersom du dopingtestes så kan du få en positiv prøve som følge av cannabis. Selv om cannabis faller under dopinggr...
Kan jeg bli lærer selv om jeg tas for bruk av rusmidler?
Hei Det enkle svaret her er "ja", men samtidig er det mer som må tas i betraktning her. Selv om du i utgangspunktet kan komme inn på grunnskolelæ...
Hva er forskjellen mellom naturlig hasj og syntetisk hasj?
Hei Cannabis (cannabis, hasj, marihuana) er en samlebetegnelse på materiale fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica. Så den "naturlige" has...
Kan thc vises i en klamydiaprøve?
Hei gutt (16) Det er veldig bra at du ønsker å teste deg for klamydia når du har hatt sex med ny partner.Når du skal teste deg for klamydia og f....
Hva er symptomene på at man har røyka syntetisk cannabis?
Hei De fleste syntetiske cannabinoidene er mer potente enn tetrahydrocannabinol (THC), som er virkestoffet i cannabis. Det vil si at det trengs mindr...
For noen få uker siden røyket jeg cannabis, og hadde en ganske dårlig opplevelse. Nå er jeg redd for at jeg kan ha fått en form for psykose?
Hei gutt 17 år Så fint at du skriver til oss på Ung.no og forteller om din frykt for om du kan ha fått en psykose. Dette er det nok mange som kan...
Stemmer det at de mest kjente virkesotffene i naturlig cannabis er cbd og thc?
Hei Det stemmer at to viktige og mye omtalte stoffer i cannabis er THC og CBD. Det er ikke mulig å gi et svar med to streker under som sier "disse ...
Hvor får jeg tak i cannabis?
Hei  Vi gir ikke denne typen brukerveiledning. Cannabis omsettes på ulike steder, feks. på puber, på gaten, og privat. Hilsen RUStelefonen 91...
Kan vanlig røyking av tobakk eller røyking av cannabis gjøre at man blir lavere
Hei Cannabis Vi svarer deg på den delen som handler om cannabis i seg selv. Når det gjelder tobakk, er det utenfor vårt fagfelt (vi sender den de...
Er det vanlig at marijuanaen i dag er farlig?
Hei Noe av det du har hørt stemmer delvis, noe stemmer ikke. "Jeg har hørt at marijuana idag er veldig mye sterkere enn før ..." Dette er delvis ...
Er syntetiske stoffer lovlig i Norge?
Hei De syntetiske stoffene ble ofte kalt «legal highs» fordi mange slike forbindelser ofte ikke var omfattet av lovverket, og produsent/selger/bruk...
Symptomer etter bruk av syntetiske cannabinoider
Hei Det kan være at det er syntetisk hasj, eller cannabinoider, du har fått i deg. Men det blir bare spekulasjon fra vår side. Noen av symptomene...
Jeg har røyket cannabis og lurer på om det var syntetisk. Hvor farlig er syntetisk hasj?
Hei Hvis det du røyket så ut som hasj, så var det nok hasj. Syntetiske cannabinoider ser ikke ut som hasj. Brukere oppgir at syntetiske cannabino...
Hvorfor er det så mye propaganda om cannabis
Hei Vi er usikre på hvor du leser denne propagandaen. Vi tror at det er relativt bred enighet om at cannabis ikke er farligere enn alkohol, og at d...
Spørsmål om cannabis. 
Hei Jeg kan dessverre ikke forskjellen på dette. Men det jeg kan si er at cannabis er forbudt i Norge. Så jeg tror ikke det er noen vesensforskjell...
Røyket "Spice" en gang, ende opp som hjernedød?
Hei Bruk av syntetisk cannabis er relativt nytt (i forhold til andre narkotiske stoffer som vanlig hasj, heroin, kokain etc.) og derfor er det ikke f...
Hva er normal og hva er skadelig mengde syntetisk hasj?
Hei Hva som er den normale eller skadelige mengde syntetisk hasj kan vi ikke svare på. Det er fordi vi aldri vet helt hva det inneholder. Det er uli...
Se alle