Hopp til hovedinnholdet

- Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg

Hasj (colourbox.com)

Jeg får noen ganger litt hasj av en kompis som takk for at jeg hjelper ham med forskjellige greier. Jeg har jo ikke kjøpt stoffet, og hvis jeg ikke bruker det selv engang: Er det ulovlig å bare gå rundt med det i lomma?

Offentlig og kvalitetssikret
Hasj (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå legemiddelloven § 24 som sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Les mer om hvordan mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å bli tatt med 0,5 gram hasj?
Hei Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av narkotika,dvs. at man "bare har det". Straffen er bøter eller fengsel in...
Hva er straffen for å bli tatt med 100 g kokain?
Hei Grensen mellom narkotikaovertredelse etter straffeloven § 231 og grov narkotikaovertredelse etter § 232 går ved ca. 50 gram kokain (Rundskr...
Grensen mellom narkotikaovertredelse og grov narkotikaovertredelse
Hei Dersom mengden hasj er opptil 1 kg, straffes produksjon, anskaffelse, import, eksport, oppbevaring og handel med hasj med bøter og/eller fengs...
Strafferammen for kjøp/salg/besittelse av Cannabis i Norge.
Hei Den som kjøper, selger eller er i besittelse av narkotika kan straffes etter straffeloven § 162. Strafferammen i denne bestemmelsen er alt fra ...
Hva kan straffen blir for å bli tatt med 30 g hasj?
Hei Jeg kan ikke svare deg helt konkret på dette, ettersom det er mye jeg ikke vet om saken din, f.eks, om du har blitt dømt for lignende forhold t...
Er det mulig for legen å oppdage at urinprøven er falsk eller ikke helt ferskt? Hvor lenge kan THC spores i urin?
Hei Urin gir vanligvis ikke mulighet for å spore noens identitet. Eventuelle reaksjoner/straff på falske urinprøver er nok avhengig av hvorfor det...
Jeg er blitt tatt for besittelse av hasj, hva blir straffen?
Hei Cannabis (hasj og marihuana) er et narkotikum og står oppført på narkotikalisten. Blir man tatt med narkotika på seg kan man risikere straff...
Fikk betinget dom med prøvetid på to år, ble tatt med hasj en uke etterpå. Betyr det at jeg må i fengsel? 
Hei For betinget fengselsstraff er det et krav om at personen som er domfeldt ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. Bryter d...
Hva er straffen for å blit tatt med 3 gram hasj?
Hei Jeg antar at politiet vurderte at de hadde tilstrekkelig bevis på at du hadde brukt eller kjøpt hasj.   Etter legemiddelloven § 24 er det fo...
Behandler politiet meg dårlig?
Hei Det er vanskelig for oss å vurdere om du er blitt behandlet dårlig av politiet uten å kjenne til alle omstendighetene i saken. Hvis du mener p...
Hvor lenge kan hasj påvises i urinen
Hei Enkeltinntak av cannabis (hasj) vil normalt kunne påvises i urinen i inntil en uke. Du vil neppe bli sendt til hjemlandet ditt (utvist) på gru...
Hva skjer om jeg blir ransaket av en vekter?
Hei Vektere har ikke større myndighet enn det du og jeg har. De har ikke lov til å ransake deg, men dersom du er mistenkt for å for eksempel ha st...
Politiet begynte å ransake meg og bilen min
Hei Politiet kan stanse hvilke biler de vil, uten at de trenger å ha noen god grunn.  Hvis politiet har skjellig grunn til mistanke om at en person ...
Hva skjer om man møter opp dagen du blir hentet og skal i fengsel?
Hei Hvis man ikke møter opp i fengselet på den datoen man er innkalt til soning blir man etterlyst, og kan bli pågrepet av politiet. I tillegg kan...
Forskjell på straff for bruk og besittelse av MDMA?
Hei I prinsippet skiller ikke lovverket mellom bruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer. Dette fremgår i Legemiddelloven, § 31, annet ledd...
Hva er straffen for å bli tatt med cannabis?
Hei Besittelse av en mindre mengde illegale rusmidler straffes vanligvis med hjemmel i Legemiddelloven § 24 og/eller Straffeloven § 231 (avhengig ...
Hva er straffen på å selge og bruke hasj?
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Kan jeg bli straffet for å bestille narkotika på nett, og innføre til Norg
Hei Dersom tollvesenet oppdager en forsendelse av ulovlig legemiddel eller narkotika, vil de konfiskere pakken. Hvis produktet er narkotikaklassifis...
Se alle