Hopp til hovedinnholdet

Flere arbeidsforhold

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurer på om arbeidsgiver har lov til å skrive i arbeidskontrakten at "...videre må ikke noen medarbeidere uten samtykke ha lønnet arbeid som griper inn i den faste arbeidstiden eller som i vesentlig grad legger beslag på den ansattes arbeidskraft." Tenker da spesielt på den siste delen der det står om å legge beslag på den ansattes arbeidskraft. Jeg er kun timeansatt/tilkalling uten faste skft. Får kun timer fra uke til uke eller litt lengre i forveien. Stort sett har jeg 2-4 ettermiddagsskift i uka. Spørsmålet er ganske enkelt: Har arbeidsgiver lov å legge beslag på min fritid? Kan ikke jeg gjøre noe lønnet arbeid når jeg ikke er på jobb der?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

”Biarbeid

Arbeidstaker har som utgangspunkt fri adgang til å ta ekstrajobber og
bistillinger i sin fritid, så fremt ekstraarbeidet ikke medfører så store
belastninger på arbeidstakeren at det går ut over hans plikter i
arbeidsforholdet, eller det foreligger andre særlige grunner til at adgangen
til biarbeid er begrenset. Dette er lagt til grunn blant annet i
Rt-1959-900
(Sveiser)
. I dommen fant Høyesterett at et
mekanisk verksted ikke kunne si opp en sveiser som følge av at han utførte
kveldsarbeid for en annen arbeidsgiver. Høyesterett foretok i dommen en konkret
vurdering og la til grunn at arbeidet ikke var så krevende eller så omfattende
i tid at det var rimelig grunn til å regne med at biarbeidet nedsatte
arbeidstakerens arbeidsytelse i den ordinære arbeidstiden. Andre særlige
grunner kan for eksempel være at biarbeidet skaper habilitetsproblemer for
arbeidstakeren i hans ordinære stilling, slik som i
Rt-1961-1012
(Ligningsfunksjonær)
, der Trondheim
kommune ble ansett berettiget til å forby ligningsfunksjonærer å ta private
regnskapsoppdrag på fritiden. Biarbeidet skapte habilitetsproblemer i forhold
til ligningsfunksjonærenes kontrollfunksjoner. Biarbeid kan også være begrenset
i arbeidsavtale, reglement eller lov. Lagmannsretten fant i
LB-1994-2812
(Begravelsesbyrå)
at det var tilstrekkelig
avskjedsgrunn at arbeidstaker hadde stiftet og aktivt deltok i driften av et
begravelsesbyrå, til tross for at det i henhold til arbeidsreglement var
påkrevd med arbeidsgivers samtykke. Retten la til grunn at det ikke var søkt om
samtykke, og at det var klart at arbeidstakeren ikke ville fått samtykke om han
hadde søkt. Eksempel på at arbeidsgivers samtykke er nødvendig etter lov eller
annet regelverk, finnes blant annet i
lov
av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) §22, andre ledd
. Etter lov
av 2 juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. §19
skal helsepersonell av eget tiltak opplyse arbeidsgiver om
bierverv mv. som kan komme i konflikt med arbeidsgivers interesser, og kan
pålegges å gi ytterligere opplysninger. Om legers adgang til bierverv kan bl.a.
merkes Henning Jakhelln, Arbeidsrettslige studier II, Universitetsforlaget,
2000, s. 1587 flg”.
Tvist rundt slik situasjon, vilkår stilt av arbeidsgiver, eventuelle klausuler
i kontrakt med videre, kan bare avgjøres av rettssystemet. Arbeidstilsynet har
ingen myndighet til å avgjøre dette – ved behov for bistand må juridisk hjelp
søkes, eksempelvis advokat eller fagforening om en er organisert.


Med hilsen

 

 

 

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

 

 

 

samarbeid med Ung.no

 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.

 

 

 


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb