Hopp til hovedinnholdet

Dårlig arbeidsmiljø

Jente 20 år
 

Spørsmål

hei er 22 år ein av sjefane mine, men han har avsnare fekk bedskjed av sjefen min at han får inn ein ny person som kan hjelpa han med jobben altso sjefen min blir sjefen hans, det er litt fordi dei har fånne ut av eg slite veldig og klaga fordi eg løfte tinge ting og sliter veldig med div oppgaver, men det kun tonge ting eg har rygg problme, og ein dag sa sjefen min at han får inn ein person til fordi eg hata å løfta ting og bæra tong dei på jobben har fått det føre seg at eg har sakt det, men det har eg ikkje og i dag bryde han seg ikkje om at eg var der, eg gjorde al jobben hans og i mat pausen ignorerte han meg og snakte kun han han nye som kjem la ut om alt sjefen skal visa han nye og alt det der, sjefen min berre kritiserte sa ikkje noko positivt til meg, eg grine kvar dag fordi eg blir so dårleg behandla føler eg, eg har blitt deprimert pg utbrent pg: detta, eg sliter for veldig grine kvar dag og blir redd når han ringer fordi eg trur eg skal få kjeft eller klage

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Psykososialt arbeidsmiljø I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-1 har arbeidsgiveren et generelt ansvar for at arbeidet er organisert slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige psykiske belastninger.

 

Arbeidsmiljøloven § 4-3 omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne bestemmelsen sier at integritet og verdighet skal ivaretas, det skal gis mulighet for kontakt og kommunikasjon, ingen skal utsettes for trakassering, utilbørlig opptreden, vold eller trusler. Disse kravene som § 4-3 stiller opp gjelder uansett om det er arbeidsgiver, kolleger eller kunder/klienter som utfører handlingen.

Angående Mobbing/ trakassering:

I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-1 har arbeidsgiveren et generelt ansvar for at arbeidet er organisert slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige psykiske belastninger.

Arbeidsmiljøloven § 4-3 omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne bestemmelsen sier at integritet og verdighet skal ivaretas, det skal gis mulighet for kontakt og kommunikasjon, ingen skal utsettes for trakassering, utilbørlig opptreden, vold eller trusler. Disse kravene som § 4-3 stiller opp gjelder uansett om det er arbeidsgiver, kolleger eller kunder/klienter som utfører handlingen.

Arbeidstilsynets rolle Arbeidstilsynet er en tilsynsmyndighet som informerer og veileder om arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi fører også kontroll med at kravene i arbeidsmiljøloven ivaretas. Vi undersøker om arbeidsgiver har etterkommet de kravene som arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsmiljøet, herunder om virksomheten jobber systematisk for å ivareta lovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vi går ikke inn i eksempelvis personalkonflikter, mobbesaker og/eller trakasseringssaker som meglere eller med personlig veiledning direkte overfor de personer/parter som er involvert. I noen saker undersøker vi likevel om det er ansatte som synes å lide under ulovlig belastende oppførsel eller krenkende handlinger, og om arbeidsgiver gjør det som er nødvendig for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et godt psykososialt arbeidsmiljø,

Arbeidstilsynet kan gi pålegg dersom vi mener at det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Typiske eksempler er pålegg om at arbeidsgiver skal iverksette tiltak slik at det psykososiale arbeidsmiljøet blir bedre, pålegg om at arbeidsgiver skal sørge for å innhente sakkyndig bistand (arbeidspsykolog, bedriftshelsetjeneste, konfliktråd eller liknende konfliktløsere) for å få løst konflikten eller pålegg om at arbeidsgiver skal forbedre sine generelle rutiner for avdekking og håndtering av dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Som eksemplene viser vil vår reaksjonsform som hovedregel alltid være fremtidsrettet. I dette ligger at vi ikke behøver å ta stilling til noen moralsk skyldfordeling i et hendelsesforløp i en personkonflikt som går bakover i tid.

denne faktasiden finner du utfyllende informasjon om de ulike typer kontroller og sanksjonsmuligheter Arbeidstilsynet kan benytte.

Se også vår faktaside om mobbing: Se også vårt faktaark om mobbing. Faktaside som omhandler varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb