Hopp til hovedinnholdet

Jeg fikk en lampe i hodet på treningssenteret, har jeg krav på erstatning?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei jeg var på styrke trening igår og en av lampene på taket falt på hode mitt helt ut av det blå. Jeg var heldig for ikke har fått den i øya. Men jeg begynte å blø på hode mit. lurer jeg på om jeg har krav på erstatinig

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg regner med at du trente på et treningssenter, og det er i så fall treningssenteret som eventuelt vil være erstatningspliktig. Etter de alminnelige erstatningsreglene, er det tre vilkår som må være oppfylt for at man skal ha krav på erstatning. Det må foreligge 1)et ansvarsgrunnlag, 2)et økonomisk tap og 3) årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse (ansvarsgrunnlaget) og det økonomiske tapet/skaden. Dette innebærer at den skadevoldende handlingen/unnlatelsen må ha ført til det økonomiske tapet/skaden. I tillegg er det krav om at skaden må være påregnelig, det vil si at skaden ikke må være en usannsynlig eller atypisk følge av den skadevoldende handlingen/unnlatelsen. 

Ut fra det du skriver, at du begynte å blø på hodet, regner jeg med at du ikke er blitt påført noe økonomisk tap. Ut fra dette kan jeg ikke se at du har krav på erstatning. Det er også tvilsomt om det i det hele tatt foreligger noe ansvarsgrunnlag. 

De alminnelige ansvarsgrunnlagene er forsett, culpa (uaktsomhet) og objektivt ansvar. Forsett innebærer at man har forårsaket en skade med vilje, mens culpa innebærer at man har forårsaket en skade fordi man ikke var aktsom nok. Det må være ganske klart at det i ditt tilfelle ikke er snakk om forsett. Man kan i teorien se for seg at vedkommende som hengte opp lampen ikke festet den godt nok e.l., og at det var på grunn av vedkommendes uaktsomhet at lampen falt ned og traff deg i hodet, men dét er det vel ingen holdepunkter for. Det mest nærliggende ansvarsgrunnlaget i ditt tilfelle er etter mitt syn objektivt ansvar. Dette ansvarsgrunnlaget innebærer at det i visse tilfeller kan pålegges erstatningsansvar selv om ingen har utvist skyld (forsett eller uaktsomhet).

Når det skal tas stilling til om det foreligger objektivt ansvar, er hovedspørsmålet: Hvem er nærmest til å bære tapet som skaden førte med seg? For å vurdere om det foreligger ansvarsgrunnlag er det enkelte vilkår som etter rettspraksis er sentrale:

1) Risikoens kilde (For at det skal foreligge ojektivt ansvarsgrunnlag må risikoen være tilknyttet en virksomhet, drift, ting eller innretning. Enkeltstående hendelser og uhell faller utenfor det ulovfestede objektive ansvaret.) 

2) Krav til risikoen (Er skaden typisk for den aktuelle virksomheten? Er det en kontinuerlig risiko eller var det et hendelig uhell? Er risikoen ekstraordinær, dvs. overstiger den dagliglivets risiko?)

3. Risikoavveining - hvem er nærmest til å bære tapet? (Her vil det ha betydning bl.a. om risikoen kunne vært fjernet/redusert med enkle midler)

Som du ser, er slike vurderinger veldig konkrete og saksspesifikke. Jeg stiller meg tvilende til om vilkårene for objektivt ansvarsgrunnlag er oppfylt i ditt tilfelle, men det er vanskelig å gi et sikkert svar.

Hvis du har flere opplysninger som kan ha betydning for vurderingen, er du velkommen til å skrive til oss på nytt. Det kan uansett ikke skade å kontakte treningssenteret og fortelle om hendelsen, og høre hvordan de stiller seg til det som skjedde.

Lykke til videre!

Hilsen juristen, Ung.no

 
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Idrett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om idrett