Hopp til hovedinnholdet

Hvilke lover og regler gjelder for import av alkohol over 60 %, frø av cannabis og peyotekaktusen, diverse rusgivende urter og frukttobakk til vannpipe? Hvis det er ulovelig, vil det kunne vises på en politiattest?

Gutt 17 år
 

Spørsmål
Hei!
Jeg fyller snart 18 år, og har da noen spørsmål angående import av diverse produkter.

1.
Hva er det verste som kan skje om jeg bestiller alkohol med prosent over 60 fra Danmark?
Slik jeg har forstått det så er det verste som kan skje at varen ikke kommer igjennom tollen, og at jeg mister pengene jeg brukte på det. Er det noe annet jeg risikerer?

2.
Jeg fant en dansk webshop (ethnoplanet.dk) som solgte blant annet peyote- og cannabis-frø, malurt, morning glory, kava, yage osv.
Om jeg bestiller noe herifra, vil det være i strid mot norsk lov? (For å få en ting klart: Jeg planlegger ikke å dyrke cannabis planter :)

3.
Dette spørsmålet minner om nr. 1: Hvis jeg bestiller frukttobakk til vannpipa mi fra en amerikansk webshop, hva kan skje? At jeg ikke får det jeg har bestilt pga. det blir tatt i tollen, eller er det fare for noe verre?

4. Og til slutt: Risikerer jeg å få noe på rullebladet av å utføre noe av det overnevnte?


Tusen takk for at ung.no eksisterer!
Jeg har fått mye hjelp her igjennom tidene :)
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

1. I den såkalte alkohollovens § 8-13 kan man lese om forbud mot innførsel og omsetning av visse alkoholholdige drikker:
”Det er forbudt å skjenke, selge eller omsette en gros brennevin som inneholder over 60 volumprosent alkohol. Det er videre forbudt å innføre slikt brennevin til landet uten tilvirkningsbevilling, jf. § 6-1.”
I § 10-1. Alminnelige bestemmelser om straff er strafferammene for dette oppgitt: ”Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.”
Det verste som kan skje er altså fengsel i inntil 6 måneder.

2. Innførsel av peyote- og cannabisfrø rammes av forskrift om såvarer § 28:
"Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer, tillates ikke." Strafferammen er fastsatt i den såkalte matloven § 28:
"Forsettlig eller uaktsom overtredelse av [...] denne loven [...] straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes."

I Norge er det slik at urter defineres som legemidler (unntatt de som er listet opp som handelsvarer i den såkalte urtelisten). Legemidler reguleres av legemiddelloven, og innførsel, anskaffelse, oppbevaring og utlevering er ikke tillatt uten særskilt godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Om man forsøker å innføre urter eller urtepreparater pr. post til Norge, har tollvesenet anledning til å be om dokumentasjon på at urtene er til medisinsk bruk. Om slik dokumentasjon ikke kan fremlegges, får man heller ikke lov til å innføre preparatet. Her kan du lese mer om hva som klassifiseres som legemidler.


Når det gjelder de urtene du nevner i ditt spørsmål så er Malurt (Artemisia absinthium) og Morning Glory (Ipomoea reptans) oppført som legemidler i den såkalte urtelisten (stengel og blad av Ipomoea reptans er imidlertid oppført som handelsvare), mens Kava-Kava (Piper methysticum) er oppført som reseptpliktig legemiddel. Morning Glory (Ipomoea violacea) og Yage (Banisteriopsis caapi) er ikke oppført i denne listen, men er allikevel å betrakte som legemidler (jamfør det som tidligere ble skrevet om at alle urter er definert som legemidler).

Strafferammene er beskrevet i Kap. X § 31 av den såkalte legemiddelloven:
”Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler. […] Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse.”

3. Innførsel av det du omtaler som frukttobakk (tobakk iblandet melasse og fruktaroma) omfattes trolig av Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter:
§ 2. Forbud.
Det er forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Det samme gjelder tobakks- og nikotinholdige produkter som forutsettes benyttet på andre måter enn de som er vanlige i Norge.
§ 3. Definisjoner.
Med « nye former » for tobakks- og nikotinholdige produkter menes i disse forskrifter alle produkter som inneholder tobakk eller nikotin, med unntak av de produkter som tradisjonelt har vært i handelen i Norge (sigaretter, sigarer, cigarillos, røyketobakk, skråtobakk og snus).
Med «forutsettes benyttet på andre måter» menes i disse forskrifter andre inntak av tobakks- og nikotinholdige produkter i det menneskelige legeme enn den form for røyking, snusing og tygging som benyttes i dag.

Strafferammene fastsettes i § 12 i samme forskrift:
”Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i disse forskrifter […] straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte.”


4. En politi- eller vandelsattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Man skiller mellom ulike typer politiattester. I en uttømmende politiattest finnes absolutt alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd - uansett hvor lenge siden disse er begått. Man kan bli avkrevd en slik attest ved adopsjon av barn, om man ønsker å jobbe innen forsvaret, fengselsvesenet, politiet og vaktselskap, eller ved søknad om adgangskort til norsk lufthavn. De fleste arbeidsplasser som kan be om en politiattest, vil bare kunne lese en begrenset attest. Denne vil kun vise saker som vil kunne ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha.

Forenklede forelegg, eller andre typer forseelser, vil ikke vises i en vanlig en politiattest i mer enn 2 år. Har du gjort en mer alvorlig forbrytelse, og får en dom på betinget fengsel (du slipper å sone dommen i fengsel hvis du holder deg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode), vil denne vises i politiattesten i 5 år. En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder vil også vises i politiattesten i 5 år. Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder vil vises på politiattesten i 10 år.

Om du ønsker mer informasjon om politiattester anbefaler vi denne artikkelen her på Ung.no.


Hilsen RUStelefonen 08588.
Ring eller send SMS til 08588!
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Alkohol
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om alkohol


Quiz: Hva vet du om psykisk helse?

Hvorfor driver noen med selvskading?