Hopp til hovedinnholdet

Jeg har laget en sang - kan jeg bli anmeldt for ærekrenkelse?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har et spørsmål. Det har seg slik at jeg har laget en sang om voldtekt der jeg tar side med den anklagde voldtektsmannen. Dette ble et sentralt tema i miljøet mitt etter at en slik hendelse faktisk skjedde. En jente tok seg veldig nær sangen, og sa at den handlet om hun. Jeg skrev en del drøye ting i den teksten som "Anklager er bare noe man kaster rundt" og "hun er en hoe som lyger fra topp til tå". Er dette noe som kan bli anmeldt for ærekrenkelse?

Besvart 25.11.2018 17:59
 

Svar
Hei

Alle som mener at det er skjedd noe straffbart står fritt til å anmelde saken til politiet. Så blir det opp til politiet, og til syvende og sist retten, å avgjøre om forholdet er straffbart.

Ærekrenkelser var tidligere straffbart etter norsk rett, men ble med "ny" straffelov (trådte i kraft i 2015) tatt ut av straffeloven. Ærekrenkelser kan fortsatt i visse tilfeller straffes etter bestemmelsene om privatlivets fred, men skal nå primært avbøtes ved erstatningssøksmål og ikke straff. Straffeloven § 267 gjelder privatlivets fred. 

Når det gjelder erstatningsansvar for ærekrenkelser, er det regler om dette i skadeserstatningsloven § 3-6 a.

I denne bestemmelsen står det:

"Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. [...]

En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget.[...]". 

Det skal en del til for å bli ilagt erstatningsansvar og ytringene skal blant annet vurderes opp mot ytringsfriheten.

Selv om en ytring ikke er ærekrenkende i lovens forstand, kan det være greit å tenke gjennom om det man sier eller skriver kan oppleves som krenkende av andre, samtidig som vi selvsagt har ytringsfrihet. Dette er vanskelige spørsmål og det kan være mange gråsoner. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

Skjermdump ung.no juni 2018

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Likestilling / Diskriminering
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om likestilling / diskriminering