Hopp til hovedinnholdet

Har hasj noen psykiske eller fysiske skadevirkninger, og kan man bli avhengig av det? Blir hasj sterkere sammen med alkohol? Hva skjer om man blir tatt av politiet med hasj, og tror dere hasj vil bli lov i Norge? Er de farlig å prøve hasj bare én gang?

Jente 15 år
 

Spørsmål
Hei, jeg har hørt så mye fram og tilbake at jeg ikke vet helt hva jeg skal tro... Har harsj og cannabis noen fysisk eller psykisk negative virkninger? Kan man, og i så fall hvor avhengig kan man bli av harsj og liknende? Er harsj etc. sterkere sammen med alkohol? Hva skjer om man blir tatt av politiet med harsj(når man er 15 år)? Er det muligheter for at cannabis blir tillatt i Norge? Kan man forsøke harsj eller liknende en gang uten noen skader eller avhengighet? hilsen meg
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Psykiske og fysiske skadevirkninger
Hasj har mange skadevirkninger, og hvilke skadevirkninger man opplever avhenger bl.a. av hvor ofte og hvor mye man røyker. Desto mindre, og sjeldnere, man røyker desto bedre. Hasj har bl.a. en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer. Røyking av hasj gir videre en økt risiko for kronisk bronkitt og akutte infeksjoner i nesen, bihuler, svelg og luftrør. Hasj påvirker også hormonbalansen i kroppen, som igjen kan påvirke spermieproduksjon og menstruasjonssyklus.

Avhengighet
Når det gjelder hasj og avhengighet så kan abstinensreaksjoner oppstå når man forsøker å slutte etter lengre tids bruk. Søvnforstyrrelser, svetting, muskelverk, hodepine, dårlig mage, nedstemthet og nedsatt allmenntilstand, er noen eksempler på slike abstinenssymptomer. Mange vil også bli irritable. Dette er kanskje ikke veldig alvorlige symptomer, men de kan være ille nok til at man fortsetter å røyke. En vanerøyker vil da altså ikke lenger røyke for å ruse seg, men for å unngå abstinenssymptomene. Symptomene vil imidlertid stort sett gi seg i løpet av en 12 dagers tid etter at man har sluttet å bruke stoffet.

Hasj og alkohol
Både hasj og alkohol er såkalt dempende stoffer og de vil derfor kunne forsterke hverandres effekter.

Strafferammer
Når det gjelder hva som skjer hvis man blir tatt av politiet med hasj (og man er over den kriminelle lavalder) vil dette avhenge av hvor store mengder det dreier seg om:
Utdrag fra straffelovens § 162:
"Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.
Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter."

Grensen for hva som betraktes som en grov narkotikaforbrytelse går kvantummessig ved ca. 1 kg for cannabis.

Om det imidlertid kun dreier seg om erverv og oppbevaring uten sikte på videre omsetning, og det er snakk om under 10-15 gram cannabis, kan det være aktuelt med et forelegg (i praksis en bot). Forutsetningen er at man innrømmer straffeskyld og godtar at man ilegges en bot for forholdet.

Legalisering
Nå kan ikke vi i RUStelefonen spå i fremtiden, men det er ingen ting som tyder på at cannabis vil bli legalisert i nærmeste fremtid.

Om man bare prøver én gang
Personer som er disponert for det, kan få til dels sterke reaksjoner etter kun én gangs bruk. Dette kan være snakk om psykiske reaksjoner/ komplikasjoner. For eksempel panikkangst, forfølgelsesvanvidd og generelt psykisk ubehag. I ekstreme tilfeller har det vært rapportert om psykotiske reaksjoner (manglende/feil virkelighetsoppfatning). De nevnte komplikasjoner er ikke vanlige etter én gangs bruk, men forekommer oftere hos personer som har brukt hasj en stund. De kan imidlertid også oppstå etter kun én gangs bruk, og det er vanskelig å på forhånd vite om man er disponert for disse lidelsene eller ikke.


Hilsen RUStelefonen 08588
Ring eller send SMS til 08588
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rusmidler
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rusmidler


Quiz: Hva vet du om teoriprøven?

Hvilke plikter har fører som kommer til et sted der det har vært en trafikkulykke?