Hopp til hovedinnholdet

Kva er likestilling?

Vekt med "Hva er likestilling?"
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling har tradisjonelt sett handla om å fremme like høve og rettar for kvinner og menn. I dag har omgrepet fått ei utvida tyding.

Offentleg og kvalitetssikra
Vekt med "Hva er likestilling?"
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling handlar om at alle skal ha like rettar og høve, utan omsyn til kjønn, seksuelle orientering, alder, etnisitet, funksjonsevne eller religion. Alle skal ha krav på å få dei same høva til å utvikle seg, nytte evnene sine og leve livet sitt.

Reell likestilling inneber mellom anna likt høve til innverknad, rettferdig fordeling av ansvar og byrdar, rett til å kjenne seg trygg for overgrep, og respekt for menneskeverdet.

 

Ikkje berre kjønn

Ordet likestilling har tradisjonelt vore brukt i tydinga likestilling mellom kvinner og menn, såkalla kjønnslikestilling. I Norge har likestilling mellom kjønn vore verna gjennom likestillingslova frå 1978. I 2018 trådde ei ny lov i kraft. Denne erstatte den tidlegare likestillingslova og fleire lovar om diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsloven frå 2018 tar særleg sikte på å betre kvinners og minoritetars stilling. Det vil seie at den nye lova framleis legg vekt på likestilling mellom begge kjønn, med særleg fokus på kvinners rettighetar, men den inkluderer også en utvida tyding av likestilling, til å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag.

Kvifor er det viktig å få fram skilnadene?

Noreg bli rekna som eit av dei beste landa i verda når det kjem til likestilling, men heller ikkje her er det fullstendig likestilling. Når det gjeld manglande likestilling mellom kjønn, finn vi mellom anna døme i politikken og i sjefsstillingar, der menn enno er i fleirtal. Lønnsforskjellane mellom menn og kvinner er òg store. Du kan lese meir om likestilling i Noreg i artikkelen under.

 

Forbode å diskriminere

Likestilling blir rekna som ein grunnverdi i samfunnet av norske styresmakter, og den norske staten har forplikta seg til å fremme likestilling ved å slutte seg til FNs menneskerettsfråsegn.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 fastslår at det er ulovleg å diskriminere. Diskriminering er direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Lova seier òg at det krevst aktivt likestillingsarbeid. I dette ligg det blant anna at det er krav om kjønnsbalanse i offentlege utval, og at alle arbeidsgivarar skal arbeide aktivt for å motvirke mogleg diskriminering i sin verksemd.

I Noreg er det eit egent ombod som skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Du kan lese meir om Likestillings- og diskrimineringsombodet på deira nettside.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er en feminist?
Hei   Tusen takk for spørsmål! Så hyggelig at du liker siden vår:) En feminist er en person, det kan være en kvinne eller en mann, som arbeid...
Hvorfor tjener menn mer enn kvinner?
Hei Du kan lese om likestilling mellom kjønnene i artiklene under svaret.  Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det ...
Feminisme og likestilling.. 
Hei, Takk for spørsmål, det er fint å høre at du interesserer deg i dette temaet.  Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like...
Hvorfor kan man ikke slå jenter på samme måte som man slår gutter?
Hei gutt 18 Du lurer på hvorfor man ikke kan slå jenter slik som man slår gutter. Du skriver også at om en jente hadde slått deg ville du banket...
Er jeg feminist?
Hei Beklager at jeg svarer deg så sent. Det er vanskelig å gi deg en klar definisjon på hva en feminist er, men en generell forståelse er at det ...
Bør menn miste stemmeretten sin?
Hei Kvinner måtte kjempe i årevis for å få stemmerett, ikke bare i Norge, men i stort sett hele verden. Selv om det kan virke urettferdig at menn...
Hvorfor har kvinner i Saudi Arabia få rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er komplisert å svare på hvorfor kvinner har så få rettigheter i Saudi Arabia,  men det er kny...
Hvorfor tjener kvinner og menn ulikt når de har lik utdanning? 
Hei Så bra at du har funnet noe som engasjerer deg! Jeg skjønner godt at dette er frustrerende og utrolig teit. Det finnes nok ingen god forklaring...
Hvordan er lønna til politiet når det kommer til kvinner?
Hei, og takk for spennende spørsmål. Dessverre er det slik at kvinner ofte tjener litt dårligere enn menn innen mange yrkesgrupper. Dette gjelder...
Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...
Hvordan kan jeg jobbe med feminisme?
Hei! Så kult at du har lyst til å arbeide aktivt med feminisme! Det finnes mange forskjellige måter å jobbe aktivt med feminisme på. Noen skrive...
Vi har problemer med ei jente i klassen pga. av etnisk bakgrunn
Hei Jeg forstod dessverre ikke så mye av spørsmålet ditt, da du kanskje har forhastet deg når du har skrevet. Kan du forsøke å sende inn spørs...
#metoo har gått for langt. Likestilling ? Straff for falsk anmeldelse ?
Hei Takk for at du skriver til Ung.no. Jeg oppfatter at du har tanker om likestilling og konsekvenser det kvinner forteller får for menn. Jeg tror ...
Hvorfor er det mest jenter som er lettkledde i reklame og musikkvideoer?
Hei Dette har med tradisjonelle kjønnsrollemønster å gjøre. I dette mønsteret er ofte dama den svake og mannen den sterke. Videre at jenta er by...
Tenker at det er så urettferdig å være kvinne
Hei Dette har blitt en stor tanke hos deg nå.  Du tenker på alt det som er negativt med å være kvinne.  -ER det det at man er kvinne som er neg...
Hvorfor kan ikke gutter bli gravide?
Hei gutt 17 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Gutter og menn kan ikke bli gravide fordi de biologisk ikke er designet til å bære fram et barn. D...
Lønn og diskriminering
Hei Som hovedregel er størrelsen på lønn, evt. tillegg (helligdag, kveld, natt, helg m.v.) og bonusordninger, rett til lønnsøkning etc. er en fo...
Hvorfor er det bare kvinner som kan ha reproduksjons rettigheter? Og hvorfor skal da menn ha ansvar for barn?
Hei Reproduktive rettigheter handler om grunnleggende menneskerettigheter som rett til frihet, liv og helse. Ingen seksuell handling skal innebære ...
Jeg vil hjelpe til slik at jenter kan si det de mener, hvor kan jeg det?  
Hei! Så utrolig flott at du har lyst til å hjelpe andre jenter! Det er kjempefint at du har lyst å bekjempe tvangsekteskap og at du ønsker at jen...
Se alle