Hopp til hovedinnholdet

Lovbrudd av de mellom 15 og 18 år

Gutter i hettejakke
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Du er over den kriminelle lavalderen, men likevel ikke myndig. Hvilke regler gjelder for deg mellom 15 og 18?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutter i hettejakke
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Lovbrytere fra 15 til 18 år

Alle de alminnelige reglene i straffeloven og straffeprosessloven kan benyttes på lovbrytere over 15 år. Det gjelder imidlertid visse særregler for unge fra 15 til 18 år.

Bør ikke settes i fengsel

Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Politiet og retten vil uansett måtte vurdere om ikke formålet kan oppnås gjennom andre tiltak, slik som

 • meldeplikt,
 • opphold på barnevernsinstitusjon eller liknende.

Derimot kan de etter politiloven § 8 tas inn til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokale som benyttes av politiet, i inntil 4 timer.

 

 

For alvorlige lovbrudd

Når etterforskning settes i gang mot barn under 18 år, og saken ikke er av bagatellmessig karakter, skal politiet straks underrette barneverntjenesten, jf. straffeprosessloven § 232 a første ledd.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal få informasjon om det skal foretas avhør av ungdom under 18 år, dersom det er anledning til det. Når de har bedt om det, skal barneverntjenesten også få uttale seg før tiltalespørsmålet avgjøres. Selve lovbruddet og saken rundt det vil være en sak for de som avgjør dommen (påtalemyndigheten) og vil forfølges strafferettslig. Eventuelle tiltak fra barneverntjenesten kommer i tillegg til eventuell straff eller reaksjon.

Når påtalemyndigheten mener at straffeskylden er bevist, kan den velge mellom tre alternativer:

 • For det første kan den treffe vedtak om fritak (påtaleunnlatelse) (straffeprosessloven § 69 påtaleunnlatelse etter opportunitetsprinsippet). Påtaleunnlatelse gis ganske ofte overfor lovbrytere i denne aldersgruppen. Påtaleunnlatelse kan gis med eller uten vilkår, f.eks. vilkår om at det skal betales erstatning til den fornærmede. Kun unntaksvis gis det påtaleunnlatelse uten vilkår.
 • For det andre kan påtalemyndigheten bestemme at saken skal overføres til megling i konfliktråd dersom saken egner seg for det (jf. straffeprosessloven § 71a). I så fall må både den som har blitt 'fornærmet' og den som er siktet godkjenne at saken overføres. Dersom en part er under 18 år, må også dennes verge gi sitt samtykke.

  Den personlige konfrontasjonen gir gjerningspersonen mulighet til å forstå hvordan offeret har opplevd krenkelsen. Gjerningspersonen får en mulighet til å ta ansvar, beklage og gjenopprette skaden direkte og konkret overfor offeret. Offeret får anledning til å gi uttrykk for sine følelser i forbindelse med lovbruddet som han har vært utsatt for, direkte til gjerningspersonen, og får direkte innflytelse på hvordan saken skal løses. Erfaringen viser at megling er særlig verdifullt i voldssaker hvor unge er involvert.

  Påtalemyndigheten kan etter samme bestemmelse også beslutte å overføre saken til ungdomsoppfølging i konfliktråd, hvis straffeskyld anses bevist. En slik overføring forutsetter at saken egner seg for en slik behandling, og at siktede og vergene hans samtykker.

   

   

 • Den tredje muligheten for påtalemyndigheten er å tiltale gjerningspersonen. Blir det tatt ut tiltale mot en lovbryter mellom 15 og 18 år, og han eller hun blir dømt i retten, kan hele reaksjonssystemet benyttes: unge over 15 år kan få bøter, betinget eller ubetinget fengsel eller samfunnstjeneste. Det gjelder ett unntak: etter straffeloven § 33 kan ikke en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, dømmes til fengselsstraff over 15 år selv om straffebudet åpner for det.

  Når lovbryteren er under 18 år, kan retten sette straffen til under det lavmål som er fastsatt for den type lovbrudd etter straffeloven § 80 bokstav i.

  Domstolen kan også idømme ungdomsstraff til personer mellom 15 og 18 år. Saken blir i disse tilfellene overført til konfliktrådet for oppfølging.

  Les mer om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i denne artikkelen.

Samfunnstjeneste

I de tilfellene der man ikke ønsker å dømme gjerningspersonen med frihetsstraff, kan retten bestemme at straffen skal gjøres opp med samfunnstjeneste, jf. straffeloven § 48. Personer under 18 år kan få samfunnstjeneste fra 30 til 420 timer etter straffeloven § 49.

Samfunnsstraffen har vist seg å være egnet for unge lovbrytere som trenger en umiddelbart merkbar reaksjon med tydelige konsekvenser.

Frihetsberøvelse av ungdom

Barn under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke fengsles eller varetektsfengsles. Unge over 15 år kan både varetektsfengsles og idømmes fengsel som straff. Hvis en person mellom 15 og 18 år skal varetektsfengsles, kreves det i tillegg til de alminnelige betingelser for varetektsfengsling at tiltaket er spesielt viktig (påkrevet), straffeprosessloven § 174 annet ledd og § 184 annet ledd. Likeledes sier straffeloven § 33 at den som var under 18 år på gjerningstidspunktet, kun kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd.

Få unge soner i norske fengsler

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne. I følge kriminalomsorgens statistikk var det pr 30.09.2000 kun 0,5 % av de innsatte som var i alderen 15-17 år (14 personer, alle menn). For aldersgruppen 18-20 år var prosentandelen 4,8 % (171 personer, hvorav 7 kvinner).

 

 

Hvordan gjennomføres fengselsstraff for ungdom?

I straffegjennomføringsloven § 10a står det at når et barn under 18 år settes i fengsel, skal oppholdet tilrettelegges for deres behov. Det skal opprettes et tverrfaglig team som skal ivareta den unges behov under straffegjennomføringen, samt å forberede for tiden etter fengselsoppholdet.

Fengslene skal legge forholdene til rette for at skadevirkningene ved soning blir minst mulig. I forskriften for straffegjennomføring står det i § 3-4 at barn som settes i fengsel skal settes i ungdomsenhet, med mindre andre enheter er bedre for barnet. I forskriftens § 3-1a står det at i ungdomsenhetene skal det være ansatte med miljøterapeutisk, barnefaglig, eller annen relevant sosialfaglig bakgrunn. Dette er for å bistå barnet på best mulig måte og hjelpe vedkommende slik at straffegjennomføringen blir mest mulig skånsom.

Prøveløslatelse

For å få prøveløslatelse fra fengselsstraff må ofte unge lovbrytere ha oppfølgning fra Kriminalomsorg i frihet. I tillegg kan det settes andre vilkår, for eksempel bestemmelser om bolig, behandling, oppholdssted, opplæring og om ikke å være sammen med bestemte personer.

Den kriminelle lavalder

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.12.2016
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor lenge varer ett fengselsår?
Hei! Det er ikke noe som kalles et ”fengselsår”, så 2 års fengselsstraff tilsvarer to år. Derimot kan en ved lengre straffer søke om tidli...
Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Har politiet rett til å informere foreldrene mine om avhør hos politiet?
Hei Ettersom du ikke er myndig (under 18 år) har politiet rett til å kontakte dine foreldre. Du har også en rett til å ha en av dine foreldre til...
Vi vurderer å anmelde en som har truet oss. Hva gjør vi?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det du forteller om høres veldig alvorlig ut. Han har begått mange lovbrudd og har satt og kan fortsette å se...
Straff for å drepe et dyr.
Hei Du er over den kriminelle lavalderen, som vil si at du kan straffes dersom du dreper et dyr. Dyrevelferdsloven omhandler hvordan dyr skal bli be...
Hva er straffen for innbrudd?
Hei Strafferammen for innbrudd etter straffeloven § 147 er i utgangspunktet:   "Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil...
Hva er straffen for å begå grov vold og hærverk som 15 åring?
Hei Det finnes flere bestemmelser som gjelder vold i straffeloven. Siden du beskriver volden som grov, vil jeg anta at det er straffeloven § 272 el...
Hvor farlig er marihuana, og hvor lenge kan det spores?
Hei Her var det mange spørsmål, vi deler dem inn i tre avsnitt slik at det blir lettere for deg å lese. Er det farlig å prøve marihuana en gang...
Er 14 år gammel, ble anmeldt for innbrudd osv, kan jeg straffes?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er som du sier, 15 år gammel. Dette betyr at ingen som er under 15 år kan dømmes til straff, det vil si fengse...
Hva er forskjellen på et tilrettelagt avhør og et vanlig avhør?
Hei Tilrettelagte avhør er en måte å gjennomføre avhør av barn under 16 år i saker som handler om for eksempel seksuelle overgrep eller familie...
Omgir meg med ungdom som tenker fest, sex og alkohol
Hei Jeg forstår at du blir frustrert når det er slik.  Du ser at mange unge fester mye og gjør ulovlige ting.  Du føler også at kontrasten bli...
Har politiet lov til å ta opptak av telefonsamtaler?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Ja, politiet har i visse tilfeller lov til å avlytte og å gjøre opptak av telefonsamtaler, se straffeprosessloven...
Hva skjer vis noen "snitcher" om mine kriminelle handlinger
Hei Selv om noen har anmeldt deg eller snakket med politiet om deg, kan ikke du bli straffet uten at politiet har bevis for at du har gjort noe ulovl...
Straff for promillekjøring
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Kan jenter gå med bar overkropp offentlig?
Hei Så vidt jeg vet er det som utgangspunkt ikke straffbart hverken for kvinner eller menn å gå i bar overkropp offentlig. Det er likevel ikke so...
Kan en under 15 år få noe på rullebladet?
Hei Man er strafferettslig ansvarlig når man fyller 15 år. Det betyr at fra den dagen man fyller 15 år, og fremover, så vil man måtte stå ansva...
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Lurer på å kjøpe alkohol eller tobakk for å så ta med inn i Norge. Hva er da straffen?
Hei Siden du oppgir at du er 14 år, er du fortsatt under den kriminelle lavalder og vi har ingen mulighet til å avgjøre saken med et forenklet for...
Jeg lurer på hva kriminalitet egentlig er?
Hei Kort fortalt kan man si at de handlingene som er ulovlige etter straffeloven er kriminalitet. Som du vet er det en rekke handlinger som er ulovl...
Hva kan straffen bli for spark og slag mot en person? 
Hei Det er vanskelig for meg å si hva straffen kan bli. Du bør snakke med en advokat om dette, som kan sette seg bedre inn i saken din og hva stra...
Se alle