Hopp til hovedinnholdet

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)
TRØBBEL? Har du brutt loven og redd for hva som kommer på rullebladet - og hva som kommer til å følge deg videre i livet?

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Offentlig og kvalitetssikret
Nærbilde av gutt (colourbox.com)
TRØBBEL? Har du brutt loven og redd for hva som kommer på rullebladet - og hva som kommer til å følge deg videre i livet?

Ditt kriminelle rulleblad inneholder alt som er registrert om deg i politiets reaksjonsregister. Alle straffereaksjoner registreres i politiets reaksjonsregister. Disse opplysningene blir ikke slettet, men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å utlevere opplysninger fra disse registrene.

Hva er en politiattest?

Noen arbeidsgivere, skoler og forsvaret kan likevel be om å få utlevert opplysninger fra politiets reaksjonsregister. Hvilke opplysninger som kan gis ut, er bestemt i loven. Enkelte opplysninger som finnes om deg i reaksjonsregisteret, gis i en såkalt «politiattest».

Grunnen til at noen arbeidsgivere kan be om dette, er fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel skal man kunne unngå å ansette tidligere overgripere i barnehager eller vinningsforbrytere i politiet.

 

Konsekvensene av en straff eller forbrytelse

Konsekvensene vil avhenge blant annet av:

 • type forbrytelse
 • hvor alvorlig denne forbrytelsen blir ansett som
 • hvilken lov forbrytelsen straffes etter
 • hvor gammel personen var når forbrytelsen skjedde
 • hvor lenge siden det skjedde
 • hva du ønsker å gjøre senere i livet/hvilken jobb du kan tenke deg

 

Eksempel 1: IT-bedrift

Skal Mikael jobbe i bank eller i en IT-bedrift, vil ikke denne hendelsen få noen betydning, da de ikke har tilgang på informasjon fra en politiattest.

 

Eksempel 2: Jobbe i forsvaret

Om Mikael vil søke om å jobbe i forsvaret eller å arbeide som vakt i et vaktselskap, så vil den instansen han søker på gå gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle registreringer vises. I en slik opptaksprosess kan de ulike instansene se på om hans forelegg eller forbrytelser vil ha betydning for om de vil ansette ham, eller ta ham inn på skolen.

 

Hvem kan be om politiattest?

For at en arbeidsgiver eller institusjon skal kunne kreve politiattest, må de ha anledning til dette etter loven. For eksempel kan studiesteder kreve politiattest fra studenter som kommer i kontakt med pasienter eller barnehagebarn, og Avinor AS kan kreve politiattest for personer som skal arbeide på flyplasser. Det er imidlertid deg personlig som mottar attesten fra politiet og må fremlegge den for arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon.

De fleste private arbeidsgivere har imidlertid ikke rett til å få se din politiattest. Det gjelder for eksempel banker og Posten.

Selv om arbeidsgiverne ikke har lovhjemmel til å innhente opplysninger om din vandel eller ikke er fornøyd med opplysningene i politiattesten, forsøker noen arbeidsgivere å omgå dette ved at de vil ha en egenerklæring fra deg om din vandel. Det finnes eksempler om arbeidssøkere som har blitt bedt om å erklære at de har rent rulleblad, eventuelt opplyse hva de har gjort som har ført til prikker på rullebladet. Slike egenerklæringer er et forsøk på å omgå lover og forskrifter om hvilke arbeidsgivere som har krav på politiattester. Arbeidssøkeren er ikke forpliktet til å gi fra seg denne typen opplysninger til arbeidsgiveren.

Hvordan får jeg en politiattest?

Hvis du ønsker politiattest, må du søke om dette. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon eller du kan laste det ned fra politiet.no.

Politiattesten skrives ut av politiet i det distriktet du bor i. I den skriftlige søknaden må du oppgi grunnen til at du ønsker attesten. Politiet har bare anledning til å utstede politiattest til formål med klar hjemmel i lov. Det må vedlegges bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest. Dersom formålet med attesten ikke er klart, kan politiet be om nærmere opplysninger fra deg eller den som har bedt deg legge frem attesten. Søknaden skal leveres personlig på politistasjonen. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde når du leverer søknaden, for eksempel bankkort, førerkort eller pass.

 

 

Konsekvenser for deg med med noe på politiattesten

Hvilken betydning har det for meg dersom jeg har noe registrert på politiattesten som arbeidsgiver får se?

Selv om du har gjort noe kriminelt, og arbeidsgiver får vite om dette, så er det ikke nødvendigvis slik at du ikke kan få jobben. Det er ikke slik at det alltid må stå "intet å bemerke" på en politiattest for at man skal kunne bli klarert. Men det er noen typer lovbrudd du kan gjøre, som automatisk medfører at du aldri kan få enkelte typer jobber.

Eksempel:

Luftfartstilsynet har adgang til å innhente en uttømmende politiattest (se nedenfor). De vil derfor bli kjent med alle kriminelle forhold du har gjort. De har imidlertid bestemt at de vil se bort i fra et straffbart forhold hvis det har gått et visst antall år siden det skjedde (karantenetid).

Eksempel:

Dersom du har begått seksualforbrytelser, så er det helt utelukket at du får jobbe som helsepersonell for barn eller personer med utviklingshemming.

Hvilke opplysninger står det på politiattesten?

På en politiattest vil det vises om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Mottaker av attesten skal få vite om det står noe i politiets reaksjonsregister, hva lovovertredelsen var (hvilken lov og paragraf) og straffereaksjonen.

Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7. Politiregisterloven (lovdata.no)

Det finnes forskjellige typer politiattester:

Ordinær politiattest trengs:

 • For å søke om drosjeløyve
 • For å få bli advokatfullmektig, for å få advokatbevilling
 • For å søke arbeid i brannvesenet
 • For å bli kjørelærer
 • For å være daglig leder i en del finansforetak m. m.
 • For å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
 • For å ta flysertifikat
 • For å delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
 • For å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
 • For å få firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

 

Ikke alle straffereaksjoner vil fremgå av en ordinær politiattest

 • Bot for et forhold som har en strafferamme på fengsel inntil 6 måneder vil ikke fremgå av en ordinær politiattest. Hvis man blir bøtelagt for å urinere på offentlig sted, vil altså ikke dette vises på en ordinær politiattest. På samme måte vil heller ikke et forenklet forelegg eller en påtaleunnlatelse fremgå av en ordinær politiattest.
 • Har du gjort en mer alvorlig forbrytelse, og får en dom på betinget fengsel, blir den tatt vekk fra en politiattest etter 3 år. Betinget fengsel betyr at du slipper å sone dommen i fengsel hvis du holder deg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode. Retten blir enig om en fengselsstraff som du må sone hvis du bryter noen av vilkårene. Hvis du blir dømt til betinget fengsel for et lovbrudd begått før du fylte 18 år, vil dette bli fjernet fra en ordinær politiattest etter 2 år.
 • Dom på ungdomsstraff vil ikke fremgå hvis lovbruddet skjedde før du var 18 år, og det har gått mer enn 5 år siden lovbruddet.
 • En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder skal tas med på politiattesten i 3 år.
 • Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder skal tas med på politiattesten i 10 år. Det samme gjelder dom på forvaring og samfunnsstraff, der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder. Hvis en person har flere dommer på fengsel i over 6 måneder, vil alle dommene fremgå av en ordinær politiattest, hvis personen er løslatt fra den siste straffen for mindre enn 10 år siden.

Ved dom på ubetinget fengsel regner man tiden fra man ble løslatt fra fengslet. Ved andre straffereaksjoner regner vi fra rettskraftig dato, for eksempel den datoen som boten/forelegget ble vedtatt.

Som hovedregel blir altså straffereaksjonen etter hvert for gamle til å komme på en ordinær politiattest.

Ved en UTTØMMENDE politiattest vil alle straffer vises

I enkelte tilfeller kan også politiet ta med alle straffereaksjoner på en politiattest. Dette kalles en uttømmende politiattest.

Dette gjelder for eksempel

 • opptak til Politihøgskolen,
 • arbeid i politiet,
 • arbeid i kriminalomsorgen og
 • arbeid i et godkjent vaktselskap
 • ved søknad om adgangskort til norsk lufthavn
 • (da er det Luftfartstilsynet som skal ha attesten)
 • om man ønsker å adoptere barn

I den uttømmende vil i utgangspunktet alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge der er siden disse er begått, fremgå.

NB! Det finnes tre unntak. Unntaket er dersom du får saken din opp i konfliktrådet og inngår en avtale som du innfrir. Da vil også denne saken bli strøket på den uttømmende politiattesten etter 2 år (dersom du ikke begår nye ulovlige handlinger i denne tiden). Det andre er forenklet forelegg, som er mest vanlig i trafikksaker. For det tredje skal heller ikke en straffereaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, og som ikke har begått alvorlig og gjentatte lovbrudd og heller ikke nye lovbrudd, føres opp.

I en AVGRENSET politiattest opplyses det kun om noen saker:

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte lovbrudd som skal tas med. Dette betyr at attesten kun vil opplyse om de lovovertredelsene som har en sammenheng med jobben du skal gjøre.

Den mest vanlige avgrensede politiattesten er en barneomsorgsattest. En slik attest trenger man blant annet for å jobbe i skole og barnehage. Denne attesten viser om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på enkelte spesifiserte straffebestemmelser knyttet til seksuallovbrudd, narkotika, drap, vold og grovt ran.

En UTVIDET politiattest vil også gi opplysninger om pågående straffesaker

Dette betyr at attesten vil gi opplysninger i saker hvor det er tatt ut en siktelse, tiltale og ilagte forelegg i saker som enda ikke er rettskraftige. Saker der man kun er anmeldt, men ikke siktet skal ikke tas med.

Dette betyr at hvis man er uskyldig siktet i en sak som er under behandling i retten, kommer det ikke fram i en utvidet politiattest at man er uskyldig. Dette kommer først fram når saken er rettskraftig og man har blitt frifunnet. Man bør da søke om en ny politiattest.

En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at bestemte lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lenge siden hendelsen har funnet sted, og også om saken ikke er endelig avgjort av politiet.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
24.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når får jeg plettfri vandel?
Hei "Plettfri vandel" vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve u...
Kan jeg bli straffet for å bruke PopcornTime?
Hei Det har vært noe uenighet i om PopcornTime er lovlig eller ikke, men flere som mente at tjenesten var lovlig har snudd i sin vurdering, www.aft...
Bot for urinering på offentlig sted
Hei Du vil mest sannsynlig få et forelegg (bot) for urinering på offentlig sted. Det vanlige er at politiet sender forelegget til deg i posten, og ...
Kommer man ikke inn i USA når man har noe på rullebladet? Har sonet, men blir den slettet?
Hei, og takk for spørsmål! Det er ikke noe som offisielt heter rulleblad, men det er noe som heter strafferegister og noe som heter politiattest. ...
Hva slags straff kan jeg forvente meg å få?
Hei Bruk av vold straffes med bøter og/eller fengselsstraff ; og hvor mye avhenger av hvor alvorlig volden har vært. Dette kan du lese om på www....
Er det forskjell på forelegg og forenklet forelgg?
Hei Ja, det er forskjell på dette. Et forenklet forelegg er for "mindre" kriminelle handlinger, som regel trafikkovertredelse, og som oftes blir fo...
Spiss fleinsopp, rus, oppbevaring, bruk, narkotikaforskriften, straffelovens § 162, ulovlig, straff.
Hei Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som skal kjenn...
Når blir handlinger slettet fra rullebladet?
Hei Bøter blir vanligvis slettet fra den vanlige politiattesten etter to år. Hendelsen vil likevel som hovedregel bli stående på den uttømmende...
Går med kniv- er det lov?
Hei Du bryter nå straffelovens paragraf 352a, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet ...
Hva skjer i fyllearresten?
Hei Du kan bli innbragt til politistasjonen etter politilovens bestemmelser §§ 8 eller 9. Av § 8 nr. 2 "fremgår det at: "den som ikke etterkomm...
Hva er konsekvensene av å bli tatt for kjøp av sex?
Hei Brudd på straffeloven § 202 a straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Slike forhold vil  vises på en vanlig politiattest i to ...
Hva er Politiattest?
Hei Politiattesten er det samme msom det som ofte kalles "rullebladet", og viser om det er registrert noen lovstridige eller kriminelle forhold på e...
Ble tatt med 1 g kokain og skal inn i forsvaret om 3 uker. konsekvenser?
Hei Saksbehandlingstiden hos politiet vil nok ta noe lenger tid. Du vil sannsynligvis få en bot for forholdet. Du sier at du skal inn i forsvaret o...
Hvordan kan jeg sjekke rullebladet mitt?
Hei Det er riktig at man må ha en begrunnelse for å kunne be om å få en politiattest. Du kan derfor ikke be om en politiattest. Men du kan be o...
Søke om politiattest
Hei For at du skal kunne få en politiattest, må du ha en grunn til dette. Du kan få bekreftelse fra arbeidsgiver hvis de ber om politiattest, slik...
Hva er straffen for å røyke cannabis?
Hei Det følger av straffeloven § 162 at det er forbudt å tilvirke, innføre, erverve, oppbevare, sende eller overdra cannabis. Bestemmelsen har en...
Vedtatt forelegg for forseelse- hva kommer på rullebladet?
Hei Ved å vedta forelgget har du allerede godtatt tilbudet fra politiet om å gjøre opp for deg. Det vil nok derfor være vanskelig å få gjort...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Hvordan slutte å lyve?
Hei Takk for et åpent spørsmål om noe som virker å være til bry for deg. Du forteller at du ikke klarer å slutte med å lyve, og jeg får inntr...
Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Se alle