Hopp til hovedinnholdet

Hvem kan straffes?

fengsel (colourbox.com)
Fengsel

Fengsel? Samfunnsstraff? Forvaring? Her kan du lese om hva som skal til for å straffe noen, og om hva straffen kan bli.

Offentlig og kvalitetssikret
fengsel (colourbox.com)
Fengsel

Hvem kan få straff?

En viktig del av det norske demokratiet, er at ingen kan straffes uten dom. Hvis noen skal straffes for et lovbrudd, må fire vilkår være oppfylt:

1. Lovprinsippet:

Grunnloven § 96 slår fast at "Ingen kan dømmes uten lov". Det er formelle lover som skal bestemme om en handling er straffbar eller ikke. Man kan ikke dømme noen bare fordi man er uenig med dem eller misliker det de har gjort. Det må altså stå i en lov at handlingen er straffbar. Dette kalles "legalitetssprinsippet". For at domstolene kan dømme må Stortinget først ha vedtatt en lov som forteller hva som er straffbart.

2. Straffefrihetsgrunner:

Selv om noen har brutt loven, kan de ikke straffes dersom nødverge eller nødrett var årsak til handlingen.

Nødverge = begå et lovbrudd for å redde seg selv eller andre ut av situasjonen, eksempelvis at du slår for å komme deg løs fra noen som forsøker å overfalle deg på gaten.

Nødrett = begå et lovbrudd for å berge deg selv eller andre ut av en nødsituasjon, eksempelvis å bryte deg inn i en hytte for å redde livet under en snøstorm.

3. Tilregnelighet:

Gjerningspersonen må ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det står i straffeloven hva som fører til utilregnelighet:

- lav alder (under 15 år)

- psykose

- psykisk utviklingshemning i høy grad

- sterk bevissthetsforstyrrelse, hvis bevissthetsforstyrrelsen ikke skyldes selvforskyldt rus

4. Skyld

Lovbryteren må ha utvist skyld i handlingsøyeblikket, enten med forsett eller uaktsomt. Forsett = den straffbare handlingen er begått med viten og vilje. Uaktsomhet = uforsiktighet, gjerningspersonen har ikke handlet forsvarlig. Som hovedregel kreves det at gjerningsmannen har handlet med forsett for å være skyldig. I noen tilfelle er uaktsomhet nok, for eksempel i vegtrafikksaker.

Strek med ung.no-logo

Hva kan straffen bli?

Hvis alle vilkårene for straff er oppfylt, kan det ilegges straffereaksjoner. Vanligvis er det domstolene som bestemmer de fleste slike. Domstolene må altså avgjøre hvilken straff som skal idømmes, og hvor streng/hvor lang straffen skal være. Når det gjelder påtaleunnlatelse, bøter og overføring til konfliktråd så kan påtalemyndigheten/politiet avgjøre dette på egen hånd, uten at det gjennomføres noen rettssak i domstolene.

Domstolene kan ikke helt fritt bestemme hvilken straff et lovbrudd skal gi. Stortinget har vedtatt lovene, og i disse lovhjemlene er det satt rammer for hvilken straff de forskjellige lovbrudd skal kunne medføre.

Fengsel:

Fengselsstraff kan være betinget eller ubetinget. Dersom straffen er ubetinget, skal dommen sones i fengsel. Ved betinget straff kan personen slippe fengsel, mot at han/hun ikke begår nye straffbare handlinger i en prøvetid.

Forvaring:

Forvaring er en straff som brukes overfor spesielt farlige forbrytere. Eksempler er personer som har begått drap eller voldtekt, og hvor det er fare for at de kan gjøre det igjen. Lovbryteren straffes for det han hun/har gjort, men forvaringen er også et sikkerhetstiltak for at vedkommende ikke skal kunne begå alvorlige forbrytelser i fremtiden. Forvaring er en straff, og kan derfor bare brukes overfor tilregnelige forbrytere.

Samfunnsstraff:

Samfunnsstraff betyr at man ikke soner i fengsel, men i stedet utfører bestemt arbeid uten lønn, går i terapi, samtaler eller at man takker ja til annen behandling. Eksempelvis kan en voldsforbryter få som samfunnsstraff å delta i et voldsprogram i regi av kriminalomsorgen, eller liknende.

Ungdomsstraff:

Ungdomsstraff er en ny straffereaksjon som trådte i kraft fra 1. juli 2014. Ordningen innebærer at ungdom under 18 år som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet skal gå gjennom en såkalt gjenopprettende rettsprosess. Denne involverer gjerningspersonens nettverk, ofre og hjelpeapparatet, og straffereaksjonen blir individuelt tilpasset.

Det gjennomføres et ungdomsstormøte i regi av Konfliktrådet, hvor det utarbeides en ungdomskontrakt. I denne kontrakten skriver gjerningspersonen under på at han eller hun skal avstå fra bestemte handlinger eller gjennomføre avtalte tiltak. Et team skal følge gjennomføringen av planen, som kan ha en varighet på mellom seks måneder og tre år.

Bot:

Bot kan brukes enten som den eneste straffen, eller i tillegg til fengselsstraff. Størrelsen på boten skal settes ut fra grovheten i lovbruddet som er begått. I tillegg skal det tas hensyn til domfeltes økonomiske situasjon.

Rettighetstap:

Rettighetstap betyr at den som dømmes for et lovbrudd fratas en stilling. Han/hun kan også fratas retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet/aktivitet i fremtiden. Eksempelvis vil en lærer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn dømmes til å ikke kunne inneha stillinger eller verv der han/hun jobber med barn i fremtiden.

Strek med ung.no-logo

Hvor lang kan straffen bli?

I Norge kan ingen dømmes til dødsstraff. Minste straff er 14 dager og lengste straff er 21 år (for folkemord kan man straffes med fengsel inntil 30 år). I de fleste lovbestemmelser står et minimum og et maksimum for hvor lang straffen kan bli for hvert konkret lovbrudd. Eksempelvis sier straffeloven § 321 at straffen for tyveri skal være bot eller fengsel inntil 2 år. Forvaring er imidlertid ikke en tidsbestemt straff. Retten fastsetter gjerne en tidsramme (ikke over 21 år), men straffetiden kan senere forlenges. Når det gjelder bøter, finnes ingen øvre grense for hvor stor en bot kan være.

Strek med ung.no-logo

Strafferettslige særreaksjoner

Personer som var utilregnelig på gjerningstidspunktet kan ikke dømmes til vanlig straff. I slike tilfeller finnes særreaksjoner:

Overføring til tvungent psykisk helsevern:

En lovbryter som ikke kan straffes fordi han på gjerningstidspunktet var psykotisk eller hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse, kan idømmes overføring til tvunget psykisk helsevern.Den dømte får psykiatrisk behandling av spesialisthelsetjenesten, samtidig som vedkommende holdes unna samfunnet så han/hun ikke begår liknende forbrytelser på nytt. En dom på tvungent psykisk helsevern må prøves av retten hvert tredje år og kan vare livet ut. Blir personen på et tidspunkt erklært frisk, vil han bli satt fri. Det finnes også en mulighet for å dømme vedkommende til å sone videre i fengsel. Dette krever at et vilkår om gjentakelsesfare er oppfylt.

Tvungen omsorg:

En lovbryter som ikke kan straffes fordi vedkommende på handlingstidspunktet var psykisk utviklingshemmet i høy grad (utilregnelig), kan i en del tilfeller dømmes til tvungen omsorg.

Strek med ung.no-logo

Har du brutt loven? Lurer på hva straffen kan bli og hvor du kan få hjelp? Sjekk ung.no/lovbrudd!

 

Kilder:

Oslo Tingrett

Forbrytelse og Straff (Slettan/Øie, 2004)

Straffeloven (Lovdata)

Straffeprosessloven (Lovdata)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?
Hei Hvis man får betinget fengsel, betyr dette at man ikke trenger å sone dommen i fengsel, og at man kan sone den uten å sitte i fengsel. Dersom ...
Hva skjer hvis jeg sender en falsk bekymringsmelding til barnevernet?
Hei Hvis du sender inn en falsk bekymringsmelding til barnevernet, risikerer du at den du har rettet meldingen mot vil anmelde deg til politiet. Og s...
Uriktig anklage om voldtekt, beviskrav for å bli dømt for voldtekt
Hei Jeg forstår at du er i en svært fortvilende situasjon. Jeg vil først og fremst anbefale deg å snakke med dine foreldre (evt en annen voksen s...
Lurer på hva en betinget dom
Hei, og takk for spørsmål! Fengselsstraff kan være betinget eller ubetinget. Dersom straffen er ubetinget, skal dommen sones i fengsel. Ved beting...
Hva er straffen for vold og hva er kroppskrenkelse?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Å spytte på noen kan regnes som en kroppskrenkelse dersom spyttet treffer kroppen (og ikke bare klær), og det k...
Vold eller selvforsvar?
Hei Reglene om nødverge finner du i straffeloven § 18. Her står det at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den blir foret...
Kan man la vær å møte som vitne eller tiltalt i en straffesak?
Hei Hvis du er tiltalt i en straffesak plikter du i utgangspunktet å møte i hovedforhandlingen. Det følger av straffeprosessloven § 85. Du blir...
Kan jeg straffes når jeg er under 15 år?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke pågripes eller straffes. Politiet er...
Naskeri, butikktyveri, medvirkning, politi, straff
Hei Å stjele i butikk slik du beskriver at dine venninner gjør, er enten naskeri eller tyveri. Tyveri er mer alvorlig enn naskeri, og det er verdie...
Ytringsfrihet, forbud mot hatefulle ytringer, nazist, nazi-symboler
Hei Du bor i et land som beskytter ytringsfriheten og religionsfriheten i lovene sine. (Ytringsfrihet betyr retten til å fritt gi uttrykk for mening...
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Nødrett og hvor gammel må man være for å kunne bli straffet?
Hei Du har to spørsmål. Det ene dreier seg om hva man har rett til å gjøre for å hindre at andre ødelegger noe som er ditt. Det andre handler o...
Jeg vet om en som selger hasj og diverse piller til mindreårige
Hei Det stemmer ikke at politiet ikke kan ta ham inn fordi han er under 18. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og det betyr at alle som er ...
Skaffe seg tilgang til nudes av en 15-åring - hva vil skje?
Hei Dersom politiet får vite om dette vil de etterforske saken, avhøre 17-åringen og om det kan bevises at han har gjort noe ulovlig så vil han...
Kan soppsporer av psilocybe cubensis importeres lovlig til Norge
Hei Psilocybe cubensis står oppført i listen (narkotiaklisten) over hvilke stoffer som anses som narkotika. Der er det også presisert at soppspore...
Hvorfor ikke gå rett på straffeutmålingen?
Hei, og takk for at du skriver inn til ung.no   Rettssaken gjør at det blir et ekstremt stort fokus nasjonalt og internasjonelt på hva som skj...
Bestilte sko fra et nettsted, men kan de være falske kopier?
Hei Du har ikke gjort noe ulovlig, men de som driver denne siden er svindlere og de kan anmeldes. Les mer om det i denne artikkelen fra dinside.no. ...
Har fått et forenklet forelegg fordi jeg kjørte for fort. Vedtok forelegget på stedet. Kan jeg velge å ikke betale boten, å heller sone en uke i fengsel? kommer det på rullebladet?
Hei Fengselstraff er en alternativ straff til bøter, men dette betyr ikke at dette er valgfritt. Du kan altså ikke velge om du skal betale eller ...
Straffet ved lovbrudd i andre land 
Hei Statsborgerskap er i utgangspunktet ikke avgjørende for om du kan bli domfelt eller straffet i et annet land.  Hvis du begår en handling som ...
Kan jeg da bruke selvforsvar og slå tilbake?
Hei Dette høres ikke ut som en god situasjon å være i for deg. Jeg forstår godt at du lurer på hva som vi skje i forskjellige situasjoner som ka...
Se alle