Hopp til hovedinnholdet

Den kriminelle lågalderen

Ungdom arrester av politiet
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Den kriminelle lågalderen i Noreg er 15 år. Personar under 15 år som gjer kriminelle handlingar, kan ikkje straffast.

Offentleg og kvalitetssikra
Ungdom arrester av politiet
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Sjølv om den kriminelle lågalderen er 15 år, er det likevel ikkje slik at personar under 15 år som gjer lovbrot er heilt utan ansvar eller at ein er utan verkemiddel.

Kan ikkje arrestere born under 15 år.

Derimot kan dei etter politiloven § 8 takast med til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokale som politiet brukar, og haldast der i inntil 4 timar.

Dersom ungdommen er rusa, kan han takast inn etter politiloven § 9.

Forbod mot å opphalde seg ein bestemt stad

Politiet kan gjennom påtalemakta nekte ein person som er under 15 år å opphalde seg på ein bestemt stad etter straffeprosessloven § 222c. Opphaldsforbodet krev at det er grunn til å tru at faren for at barnet gjer ei straffbar handling aukar dersom barnet oppheld seg på staden. Forbodet skal vere tidsbestemt og vare maks 6 månader om gongen

Ute åleine etter kl. 22

I tillegg har politiet ein særskild heimel til inngrep overfor born i politiloven § 13. Born som driv rundt åleine på offentleg stad etter klokka 22.00, og som ein meiner er under 15 år, kan sendast eller køyrast heim.

Les meir om opphaldsforbod.

Bekymringssamtale

Nokre gonger ber politiet deg inn til ein samtale på politistasjonen saman med ein eller begge dine næraste vaksne. Dette blir kalla ein bekymringssamtale, og blir brukt av politiet når dei er bekymra for at du kan få problem og bryte lova.

I ein slik samtale vil politiet gjerne vite kva som ligg bak problema du er involvert i, og kome med forslag til deg og dei vaksne om kva som kan gjerast for at du skal få det betre. Målet er ikkje å straffe deg, men å hjelpe deg og dine føresette med å ta ansvar for at du legg om kursen og endrar veremåte.

Både du og dei vaksne er lovpålagde å møte opp når de får invitasjon til bekymringssamtale. Samtalen blir journalført hos politiet, men blir ikkje ført opp på rullebladet.

Mekling med konfliktrådet

Dersom du er meld til politiet for eit lovbrot, kan politiet i nokre saker bestemme at dette skal sendast til konfliktrådet for mekling – i staden for at politiet dømmer deg til straff. Det betyr ikkje at du "slepp billegare unna", men at du sjølv må ta ansvar for å gjere opp for deg direkte.

Dette skjer ved at du møter personen som har meldt deg til politiet ansikt til ansikt, saman med ein konfliktrådsmeklar. Meklaren kan hjelpe til med å finne ein måte å ordne opp på.

Mekling i konfliktrådet er frivillig. Det betyr at begge partar må være villige til å delta, og at du har vedgått å ha gjort det du er meld til politiet for. Dersom dette ikkje er på plass, går saka til vanleg behandling hos politiet.

Les om konfliktrådsmekling:

Hva skjer før et meklingsmøte?

Hva skjer under et meklingsmøte?

Hva skjer etter et meklingsmøte?

Kilde: Justis- og politidepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Venninnen min fikk hunden sin til å slikke seg i underlivet
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 14 år! Jeg forstår både at du er skeptisk og nysgjerrig på dette.  Det er sant som du skriver...
Er det lov å screene dersom noen sender meg nudes?
Hei Utgangspunktet er at det ikke er lov til å ha nudes av barn, verken på telefonen eller noe annet sted. Dette betyr altså at det er straffbart...
Kan man få straff for å oppbevare nakenbilder når man er under 18 år?
Hei Det stemmer at det etter straffeloven § 311 er en øvre strafferamme på tre års fengsel for bl.a. besittelse av fremstilling som seksualisere...
Er det straffbart og kalle noen hore?
Hei Nei, i utgangspunktet kan man ikke bli straffet for dette. Personer som er under den kriminelle lavalder (15 år),  kan man uansett ikke bli st...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Handlinger begått før man blir 15 år. Sedelighet.
Hei Det er viktig å være klar over at seksuelle handlinger alltid skal være noe begge samtykker til. Det er vanskelig å se for seg at man ved et ...
Ble sugd av jente 12 år når jeg sov, når jeg våknet latet jeg som jeg sov.
Hei At noen suger deg når du sover er i utgangspunktet en straffbar handling av dem som gjør det mot deg. I dette tilfellet er jenta så ung at hun...
Har jeg plettfri vandel?
Hei Ut fra det du skriver, har du ingenting på politiattesten (rullebladet). Man får ikke merknader på politiattesten av å bli stoppet av politi...
En jente (14år)  har delt nakenbilder av oss. Kan hun straffes for dette?
Hei Det jenta har gjort er straffbart.  Men, du skriver at hun som har delt bildene er 14 år. I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år, slik at...
Kor stor bot får man for trakassering?
Hei Man kan straffes etter straffelovens § 390a om ”skremmende eller plagsom opptreden”, hvor straffen er "bøter eller fengsel inntil 2 år". ...
Kan jeg få noe på rullebladet når jeg er under 15 år? Innreise USA
Hei Nei, den kriminelle lavalder er 15 år og du kan ikke bli straffet før du er fylt 15 år. Det vil derfor heller ikke komme noe på rullebladet (...
Jente på 13 og gutt på 15, kan vi ha sex?
Hei Loven definerer all sex med barn under 14 år, som voldtekt. Dette betyr at seksuell omgang (sex, fingring osv) med personer under 14 år er stra...
Kan man straffes for lovbrudd gjort før man er 15 år?
Hei Nei, det vil han ikke. Det er tidspunktet for lovbruddet som er avgjørende for om vedkommende kan straffes eller ikke. Lovbrudd før man er fyl...
Noen jenter på ca. 5 år ba om å få se på tissen min.
Hei gutt, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du har kommet i en vanskelig situasjon. Du forteller her at du lekte sammen med noen...
Jeg har blitt skuffet over en venn. Hva skal jeg gjøre?
Hei Du forteller at du har vært nettvenn med en person i to år. Du skriver at han sier at han er 18 år. Du oppgir at du nå er 14 år.Jeg forstår...
Er 14 år gammel, ble anmeldt for innbrudd osv, kan jeg straffes?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er som du sier, 15 år gammel. Dette betyr at ingen som er under 15 år kan dømmes til straff, det vil si fengse...
Kan jeg straffes for å ha sex med jente på 15 år?
Hei Takk for at du skriver til oss. Straffeloven 2005 § 299-303 slår fast at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan straffes. Dett...
Naskeri, butikktyveri, medvirkning, politi, straff
Hei Å stjele i butikk slik du beskriver at dine venninner gjør, er enten naskeri eller tyveri. Tyveri er mer alvorlig enn naskeri, og det er verdie...
Kan barn under 18 år bli straffet for å bruke narkotika? Reise til USA.
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Dersom du er over 15 år, kan du bli straffet for å bruke cannabis, da dette er et lovbrudd. Dersom...
Hvordan kan jeg sjekke om jeg har noe registret på rullebladet?
Hei Dersom saken din ble avgjort og avsluttet i konfliktrådet, så ble det ikke registrert på rullebladet ditt. Det følger av strafferegistrerings...
Se alle