Hopp til hovedinnholdet

- Kjører med promille

Fyllekjøring (colourbox.com)

Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst to-tre halvlitere, bare. Hvor strenge straffer er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

Offentlig og kvalitetssikret
Fyllekjøring (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Å kjøre i påvirket tilstand er et brudd på vegtrafikklovens paragraf 22, som sier at det er straffbart å kjøre bil når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Les fakta om rusmiddelgrenser i trafikken på Oslo Universitetssykehus.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Lavpromille (promille på 0,5 eller lavere), straffes med bot, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav a. Ved fastsettelse av boten tas det særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført, for eksempel vanskelige kjøre- og trafikkforhold, flere personer i bilen, o.l. Ved gjentatt kjøring med lavpromille kan det reageres med bot og betinget fengsel.

I tillegg til boten vil bilførere som har førerkortet på prøve, som er de første 2 årene, miste førerkortet ved lavpromille. Inndragningstiden vil være minst 6 måneder.

Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille vil straffen være bot og betinget eller ubetinget fengsel, jf. vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav b. Om reaksjonen blir betinget eller ubetinget fengsel vil være avhengig påvirkningsgraden, hvilke farer kjøringen har medført og om det er snakk om gjentatt promillekjøring. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for 1 til 2 år.

Ved kjøring med alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille vil straffen være bot og ubetinget fengsel, vegtrafikkloven § 22 og § 31 annet ledd bokstav c. I tillegg til straffen vil førerkortet inndras for minst 2 år.

Reglene om tap av førerrett følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. Av forskriften § 3-2 nr. 4 følger det at førerkortet kan inndras for en lengre periode dersom det er skjerpende omstendigheter i saken. Slike skjerpende omstendigheter kan være betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller annet rusmiddel, kjøring over lange strekninger, bilbrukstyveri mv. Tap av førerrett fastsettes da fra 2 til 5 år. Ved alvorlig skadefølge bør tapet fastsettes for 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

Dersom noen kjører under påvirkning av narkotika eller legemidler ligger straffenivået på det samme som i promillesakene, men det må foretas en konkret vurdering på bakgrunn av hvilket stoff det er snakk om, og hvor påvirket føreren er.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest.

- en "uttømmende" attest.

- en "begrenset" attest.

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester her.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Skal drikke 2-3 øl, hvor lenge må jeg vente til jeg kan kjøre?
Hei Dette avhenger av hvor raskt du drikker disse, og om du mener flasker/bokser á 0,33 l. eller 0,5 l. Hvor mye du veier har også betydning. Men, u...
Fratatt førerkortet for alltid - kan jeg få det tilbake?
Hei Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn m.v. § 1-5 at "Er tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fasts...
Hva er straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand?
Hei Jeg skjønner at dette er en vanskelig situasjon for deg.   Straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand vil være avhengig av hvor stor kon...
Promillegrense
Hei Grensen for bilkjøring er 0,2 promille. Det skal veldig lite til for å få det. I tillegg er det slik at dersom politiet stopper deg og mener d...
Tatt for promillekjøring med bil, mister jeg maskinførerbeviset også?
Hei Dersom du blir fradømt førerretten på grunn av promillekjøring vil du miste førerretten for alle klasser. Du kan lese mer om reglene i Forsk...
Hvor lenge kan politiet midlertidig beslaglegge førerkortet? 
Hei Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller eiere...
Kan man dømmes for fyllekjøring med elektrisk rullestol?
Hei Godt spørsmål. Elektriske rullestoler befinner seg litt i gråsonen når det gjelder regelverket for ruspåvirket kjøring. I utgangspunktet re...
Straff for promillekjøring i prøvetid? Kan jeg sone en del av ilagt bot?
Hei Det er vanskelig å si noe bestemt i forhold til utmåling av straffen. Det vil bli utmålt en ny fellesstraff. Straffen vil bli ubetinget eventu...
Har blitt tatt for å kjøre moped uten lappen, med promille - hva kommer til å skje nå? 
Hei Det fremgår av vegtrafikkloven § 22 at det er ulovlig å føre motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøve...
Straff for promillekjøring
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Førerkort beslaglagt - hvor lenge må jeg vente før jeg får det tilbake?
Hei Det følger av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-5 at:   "Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring, eventuelt ko...
Er det ulovlig å sykle hvis man har drukket alkohol?
Hei I veitrafikkloven § 1 er det bestemt at loven også skal gjelde for annen ferdsel enn motorvogn, men da bare på vei eller område hvor det er v...
Straff ved fyllekjøring
Hei Hva slags straff du får, og lengden på den, er i stor grad avhengig av hvor påvirket du var under kjøringen. Et annet viktig moment er hvorvi...
Eg lurer på om jeg har lov til å øvelseskjøre om personen jeg kjører med har promille?
Hei Ledsager regnes alltid som fører av bilen, unntatt under førerprøven. Derfor regnes ledsager alltid som ansvarlig. Faren din er dermed den so...
Promillekjøring uten førerkort
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Hva er straffen for promillekjøring?
Hei Etter vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 risikerer du bøter og/eller fengsel. I tillegg mister du tap av førerretten for en periode. Straffen vil...
Er det straffbart å sitte i bil og drikke pils og bilen går på tomgang?
Hei Dette blir først og fremst et bevisspørsmål, og du kan risikere å bli anmeldt ihvertfall. Dersom politiet kommer, så kan altså dette bli ub...
Ble tatt for å kjøre for fort i Sverige
Hei Svensk politi kommer til å rapportere dette videre til norsk politi som vil ta saken videre. Vegtrafikkloven § 33 inneholder regler om tap av...
Se alle