Hopp til hovedinnholdet

Retten til ytringsfrihet

PC og notatblokk (colourbox.com)
RETT: Du bestemmer selv hvordan du vil bruke ytringsfriheten din. Det kan være muntlig, skriftlig, på internett eller i andre medier, i form av demonstrasjoner eller i kunstnerisk form.

Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men det finnes visse begrensninger.

Offentlig og kvalitetssikret
PC og notatblokk (colourbox.com)
RETT: Du bestemmer selv hvordan du vil bruke ytringsfriheten din. Det kan være muntlig, skriftlig, på internett eller i andre medier, i form av demonstrasjoner eller i kunstnerisk form.

Alle mennesker i Norge har ytringsfrihet. Retten til ytringsfrihet står i Grunnloven § 100 og i menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10. Den står også i barnekonvensjonen artikkel 13, som gjelder spesielt for barn.

Alle barn og unge har i utgangspunktet rett til å søke, motta og å meddele alle typer opplysninger gjennom alle typer uttrykksmåter.

Retten til ytringsfrihet henger tett sammen med andre rettigheter du har etter barnekonvensjonen, særlig retten til å uttale deg i viktige saker som angår deg (artikkel 12), retten til tanke-, samvittighets – og trosfrihet(artikkel 14) og retten til informasjon (artikkel 17).

 

Hvorfor har vi ytringsfrihet?

Det finnes flere gode grunner til at vi har ytringsfrihet. Ytringsfrihet er en forutsetning for demokratiet vårt. Det er viktig for den politiske debatten og utviklingen i samfunnet at alle skal kunne si hva de mener uten å risikere å bli straffet for det.

For at den enkelte skal kunne danne seg egne frie meninger, er det nødvendig å få høre argumentene og synspunktene til mennesker som mener forskjellige ting, slik at man selv kan gjøre seg opp en mening.

Hvordan kan du uttrykke meningene dine?

Det finnes flere måter du kan gi uttrykk for meningene dine. Du kan uttrykke dem skriftlig, f.eks på sosiale medier, SMS eller i et leserinnlegg i avisen.

Du kan også gi uttrykk for meningene dine i diskusjoner i kommentarfelt eller debattforum. Videre kan du uttrykke meningene dine muntlig gjennom samtaler, diskusjoner og taler, og du kan uttrykke dem gjennom for eksempel demonstrasjoner, musikk, skuespill, klær og tatoveringer. Det å publisere bilder og film på internett kan også være en måte å uttrykke meningene sine på.

Ytringsfriheten gjelder over alt

Du har ytringsfrihet på mange forskjellige områder, både i familien din, på skolen eller arbeidsplassen, i foreninger og organisasjoner, overfor offentlige myndigheter, eller ved at du deltar i samfunnsdebatten.

Begrensninger i ytringsfriheten

Retten din til ytringsfrihet er ikke ubegrenset. Både Grunnloven, menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen aksepterer at norske myndigheter kan begrense ytringsfriheten gjennom bestemmelser i loven. Disse begrensningene må være nødvendige av hensyn til andre menneskers rettigheter, eller for å beskytte samfunnets sikkerhet og den offentlige orden.

Eksempler på viktige begrensninger i ytringsfriheten er:

  • Forbudet mot diskriminerende eller hatefull ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne (straffeloven §185)
  • Forbudet mot krenkelse av privatlivets fred ved offentlig meddelelse (straffeloven § 267)
  • Forbudet mot trusler (straffeloven § 263)
  • Deltakelse i eller oppfordring til ulovlige eller straffbare handlinger
  • Spredning av opplysninger der man har lovbestemt taushetsplikt

 

Straff og erstatningsansvar

Hvis du er over 15 år, kan du straffes for å ytre noe som er ulovlig. Hvis du er under 15 år kan du ikke straffes, men politiet kan likevel etterforske saken, og innkalle deg og foreldrene dine til en samtale.

Du, eller foreldrene dine, kan også blir erstatningsansvarlig, f.eks for ærekrenkelse eller krenkelse av privatlivets fred (skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2, jf. § 3-6 og § 3-6a).

Har foreldrene dine rett til å begrense ytringsfriheten din?

Det står i barneloven § 30 at foreldrene dine har rett og plikt til å ta avgjørelser for deg i personlige forhold, og at de skal ivareta dine interesser og behov.

Kanskje har foreldrene dine bestemt at du ikke får surfe fritt på nettet etter informasjon, bilder og videoer? Kanskje sier foreldrene dine at du ikke får lov til å legge ut bilder, dele personlig informasjon, eller skrive politiske ytringer på bloggen din eller på sosiale medier?

De aller fleste foreldre har gode grunner for slike regler og begrensninger. Grunnen kan være at de vil skjerme deg mot skadelig informasjon, eller at de vil beskytte deg mot å legge ut noe på nett som du senere kan angre på, men som blir liggende der for alltid.

Det er ingen klar grense for hvor langt foreldrenes oppdragelsesrett går, sett opp mot retten din til ytringsfrihet. I barnekonvensjonen artikkel 5 står det at landene skal respektere foreldrenes ansvar, rettigheter og forpliktelser for å gi barnet veiledning og støtte tilpasset dets gradvise utvikling, under barnets utøvelse av rettighetene i barnekonvensjonen.

Det er viktig å vite at selv om foreldrene dine bestemmer over deg frem til du fyller 18 år, så har du krav på at de skal lytte til meningene dine. Etter at du har fylt 12 år skal foreldrene dine legge stor vekt på hva du mener (barneloven § 31). Du skal gis mer og mer ansvar og frihet jo eldre du blir.

 

Skrevet av:
ung.no-redaksjonen, i samarbeid med jurist
Sist oppdatert:
10.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva betyr Ytringsfrihet?
Hei Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger,...
Er det noen begrensninger i ytringsfriheten?
Hei Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for alle som bor og oppholder seg i Norge. Likevel er ikke den enkeltes rett til ytringsfrihet ubeg...
Hvorfor er ytringsfrihet så viktig?
Hei At du kan lure på dette er i seg selv et bevis på hvorfor vi trenger ytringsfriheten. I Norge har folket i lang tid jobbet hardt for å få den...
Hvor går grensen for ytringsfrihet?
Hei Det er veldig vanskelig å gi et generelt svar på spørsmålet ditt, så jeg legger ved en artikkel om ytringsfrihet som du kan lese.  Hilse...
Er det noen ulemper ved ytringsfriheten?
Hei Takk for ditt spørsmål til ung.no. Det finnes mange ulike meninger når det gjelder ytringsfrihet. Noen mener den bør være absolutt, og gj...
Jeg har en mørk humor og liker rasistiske, sexistiske og diskriminerende vitser. Er dette noe man kan bli straffet for i Norge?
Hei For at en ytring skal bli straffbar, må den true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen. Her kommer str...
Hvordan vise motstand mot innvandring uten å bli kalt rasist og nazi?
Hei, Hei, Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Nå vet ikke jeg helt hvor du har informasjonen din fra, men det er nok ikke helt sånn at innvandr...
Er det lov å si stygge ting om andre? Er det ytringsfrihet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Selvom vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på de...
Hvor går grensen for ytringsfrihet?
Hei Det er et spennende spørsmål du stiller. Ytringsfriheten står sterkt i Norge og det er slått fast i den norske menneskerettighetsloven av 199...
Foreldrene mine lar meg ikke gå ut med venner osv
Hei Det er en del jenter som opplever det slik som deg.  Mitt råd til deg er at du tar en prat med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon f...
Er det lov til å vise hilsen til Hitler?
Hei Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å være nazist. Ytringsfriheten står sterkt i norsk rett, og man har i stor grad lov til å gi utrykk for...
Hva skjer om jeg viser fingeren til politiet? Hva skjedde med ytringsfriheten?
Hei Å vise fingeren til politiet har blitt vurdert som "forulemping av offentlig tjenestemann". Det kan straffes etter straffeloven § 156 andre led...
Kan jeg bruke hijab, nikab eller burka?
Hei Vi tar imot alle spørsmål og tanker, så det er fint at du spør:)  Som du sikkert vet, er det ganske mye debatt i media både om hijab, nika...
Hvis det er en grense for vår "ytringsfrihet" hvor stopper den og hvem bestemer hvor den stopper?
Hei Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 og Grunnloven § 100 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til...
Hva menes med ringeakt i bestemmelsen om hatefulle ytringer i straffeloven?
Hei For at en ytring skal bli straffbar etter straffeloven § 185 må den true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt ov...
Er det ulovlig å oppfordre noen til selvmord?
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, gutt 14 år! Det er vanskelig å si om akkurat det utsagnet du nevner her er straffbart å si. Men det vi...
Ytringsfrihet, forbud mot hatefulle ytringer, nazist, nazi-symboler
Hei Du bor i et land som beskytter ytringsfriheten og religionsfriheten i lovene sine. (Ytringsfrihet betyr retten til å fritt gi uttrykk for mening...
Hvorfor er det begrensninger i ytringsfriheten? 
Hei Så fint at du har tenkt over og er opptatt av dette.  Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for alle som bor og oppholder seg i Norge....
Hatefulle ytringer og ytringsfrihet
Hei Så fint at du er interessert i dette!  Hva som regnes som en hatefull ytring vil måtte vurderes konkret ut fra omstendighetene, og opp mot bl...
Diss track på Youtube
Hei Ytringsfriheten strekker seg langt. Det vil si at du kan si ganske mye før det er et brudd på ytringsfriheten. Det er likevel vanskelig å si h...
Se alle