Hopp til hovedinnholdet

Hvor kom samene fra?

Samekofte

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.

Offentlig og kvalitetssikret
Samekofte

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden ved hjelp av to mulige innvandringsruter: en fra nordøst og en fra sørvest. Det er enda ikke klart om disse menneskene var samer. Sannsynligheten er at samisk kultur har oppstått og utviklet seg fra de første menneskene og fram til i dag som et samspill mellom folk og natur. Ut av mange arkeologiske funn og på de flere tusen år gamle helleristningene kan vi kjenne igjen en kontinuitet i bosetningen og en levemåte som har vært vanlig blant samene helt fram til nær fortid.

Det største antall samer bor i Norge. Det tradisjonelle bosettingsområdet for samene, det de selv kaller Sápmi, er fra helt i nord og til Hedmark i sør. Folketallet tatt i betraktning er likevel den samiske befolkningen størst i Finnmark. Det er reindrift i hele det samiske bosettingsområdet, og nesten hele Sápmi er beitearealer for reinsdyr,

 

Se film om samer og den samiske kulturen (ndla.no)

 

Samenes nøyaktige antall i dag er vanskelig å angi, ettersom den etniske defineringen kan variere og det er frivillig om man vil oppfatte seg som same. Man regner likevel med at det finnes et sted mellom 50 000 og 80 000 samer totalt. Norge er det landet som har den største samiske befolkningen, anslagsvis rundt 40 000. I Sverige bor det ca. 17 000, i Finland ca. 7500 og i Russland ca. 2000. Kriteriet som brukes for å kunne definere seg som same og f.eks. kunne stå i samemanntallet - som gir stemmerett ved sametingsvalg - er at man selv oppfatter seg som same og at minst en av oldeforelderne har hatt samisk som sitt førstespråk (morsmål).

Sjøsamene

Ordet sjøsame er en betegnelse på de samene som bor langs kysten og ved fjordene, og som tradisjonelt har hatt fiske og husdyrhold som næringsvei.

Sjøsamene ble tidlig utsatt for kolonisering og fornorskning fordi de norske bosetterne først begynte å slå seg ned ved kysten og etter hvert overtok sjøsamenes tradisjonelle fiskeplasser og bosteder. Noen forskere mener at i tidligere tider var det sjøsamisk bosetning helt sør til Trøndelag og kanskje enda lenger sør, men i dag finnes hoveddelen av den sjøsamiske befolkningen i Tysfjord i Nordland, samt langs fjordene i Troms og Finnmark. En del av den samiske bosetningen i Nordland og Sør-Troms har imidlertid opphav i svenske fjellsameslekter. Det har funnes sjøsamer på Kolahalvøya i Russland, og på begge sider av Bottenviken.

Sjøsamene tok aktivt del i hansa-handelen, både som byggere av jektene som fraktet varer til Bergen og som produsenter av grener (vevde ullteppe etter eldgammel sjøsamisk tradisjon) som ble solgt der. Grener var også populære på markedene i nord. De er vannavstøtende, og flyttsamene brukte dem både som teltduk og som dør i lavvuen.

I kjølvannet av Finnmarksloven pågår det en debatt om sjøsamenes rettigheter. Finnmarksloven omfatter ikke ressursene i sjøen, og sjøsamene frykter derfor at deres næringsvei ikke vil få spesiell lovbeskyttelse på linje med det reindrifts- og innlandssamiske næringer gjør. I den senere tid har det skjedd en revitalisering, en gjenopplivning, av sjøsamisk identitet, ikke minst fordi ungdom har engasjert seg - f.eks. gjennom festivaler som Riddu Riððu i Kåfjord i Nord-Troms (første gang arrangert i 1991).

Samene var naboer

Skoltesamene (nomade- og fiskersamer i Norge, Finland og Russland) levde side om side med tre samiske grupperinger. Det var fjellsamene, som flyttet med reinen fra fjellet og ut til fjordene om våren, sjøsamene, som ikke hadde store reinflokker, men kombinerte jordbruk, fangst og fiske, og skogssamene, som holdt til ved Enare-sjøen i Finland. Senere flyttet både kvener og nordmenn inn i de samme områdene.

Kilder:

NDLA

Faktum forlag: Norge og Norden

Store norske leksikon

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mange samer finnes det i norge
Hei Kanskje du finner svaret hvis du leser på denne siden:https://no.wikipedia.org/wiki/SamerStore norske leksikon har også mye nyttig informasjon:...
hei, hva skjedde i Kautokeino i 1852? gjerne med lang svar
Hei Du sikter sikkert til Kautokeinooprrøret. Du kan lese mer om dette ved å søke på nettet. Da får du treff på f.eks. denne artikkelen på Wik...
Fortalt alle at jeg har samisk bakgrunn, nå angrer jeg
Hei Flott at du sender inn spørsmål til ung.no! Først og fremst syns jeg det er veldig bra når du sier at de aldri har mobbet deg, så jeg antar...
Kan jeg bruke samekofte?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Ja, du kan absolutt bruke kofte og kalle deg same når din oldemor var halvt same. Din bakgrunn har d...
Hvor kom samene fra?
Hei Vi har en egen artikkel som heter nettopp "Hvor kom samene fra?". Der får du en kort innføring i historien til samene, så kan du kontakte bibl...