Hopp til hovedinnholdet

Korleis seie opp jobben?

Håndtrykk (colourbox.com)
SLIK SIER DU OPP JOBBEN: Vær ærlig overfor sjefen, lever skriftlig oppsigelse og sørg for å få med deg en attest som du kan vise fram til en ny arbeidsgiver senere.

Skal du seie opp munnleg eller skriftleg? Og bør du fortelje arbeidsgivar kvifor du seier opp? Her kan du lese meir om reglane for oppseiing.

Offentleg og kvalitetssikra
Håndtrykk (colourbox.com)
SLIK SIER DU OPP JOBBEN: Vær ærlig overfor sjefen, lever skriftlig oppsigelse og sørg for å få med deg en attest som du kan vise fram til en ny arbeidsgiver senere.

Ver positiv og profesjonell

Du har inga plikt til å oppgi grunnen til at du sluttar, men det er likevel mest profesjonelt å fortelje sjefen at du vil slutte og oppgi grunnen til det. Du bør helst gjere dette før du leverer oppseiinga, slik at oppseiinga ikkje kjem som ei ubehageleg overrasking. Ver så ærleg som mogeleg i samtalen, men prøv gjerne å legge vekt på dei positive sidene ved tida di i jobben.

Hugs attest og referanse

Når du seier opp jobben, er det viktig at det skjer på ein ordentleg måte, slik at bedrifta du har jobba i hugsar deg på ein positiv måte. Du kan ha bruk for sjefen din som referanse når du søker jobbar seinare, og då er det svært viktig at ho/han har eit godt bilete av deg som ho/han vil formidle vidare. Du kan også få lyst til å komme tilbake til den gamle jobben, eller hamne med gamle kollegaer i ein ny jobb. Det er uansett berre fordelar med at forholdet til bedrifta er godt etter at du har slutta.

Rettar og plikter

Du bør alltid seie opp jobben skriftleg. Den skriftlege søknaden treng ikkje å innehalde ei grunngjeving eller annan slik informasjon (sjå eksempel lenger ned i artikkelen). Du har derimot ein del rettar og plikter under oppseiinga:

 1. Du skal levere skriftleg oppseiing. Oppseiingsstida startar den første dagen i månaden etter at du leverte oppseiinga. Leverer du den 15. februar, begynner oppseiingstida altså den 1. mars.
 2. Oppseiingstida er som oftast på 14 dagar dersom du er i prøveperioden, eller 3 månader dersom du har kontrakt. For at du skal kunne slutte før oppseiingstida har gått ut, må du og arbeidsgivar vere samde om at dette er greitt.
 3. Du har krav på ein skriftleg attest frå bedrifta. Den skal innehalde informasjon om kor lenge du har jobba der, kva du har jobba med, og så vidare. Be høfleg om ein attest dersom du ikkje får han automatisk.

Det er alltid ein fordel å jobbe like godt i oppseiingstida som du gjorde før du sa opp. Slik får sjefen eit ekstra godt inntrykk av deg som han/ho vidareformidlar om du bruker han/henne som referanse ved eit seinare høve.

Les meir om oppseiing hos Arbeidstilsynet.

Slik bør ei skriftleg oppseiing sjå ut:

  Namnet mitt?
  Adressa mi?
  Postnummer og stad

  Stad og oppseiingsdato

  Namnet på jobben din?
  ved sjefen min
  Adressa til jobben, postnummer og stad

  Oppseiing

  Eg seier med dette opp stillinga mi som assistent i Duestien barnehage.

  Namnet mitt

Oppsummering:

 • Gi sjefen beskjed om at du kjem til å levere oppseiing. Ver høfleg i samtalen og legg vekt på dei positive opplevingane du har hatt i bedrifta.
 • Lever ei kort og enkel skriftleg oppseiing.
 • Gjer ditt beste i oppseiingstida, slik at bedrifta har eit positivt inntrykk dei kan gi vidare til andre du søker jobb hos.

Kjelde: Arbeidstilsynet

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Sykemelding og oppsigelse
Hei Som arbeidstaker kan du si opp jobben når du er sykemeldt. Oppsigelsestiden din vil løpe som normalt selv om du er sykemeldt. Det du bør sjek...
Oppsigelse i prøvetid
Hei I arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) kommer det frem at ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en ...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger?
Hei Arbeidstaker må normalt ha jobbet i mint fire uker for å ha rett til sykepenger hvis man har sykemelding fra lege. Bruk av egenmelding krever ...
Jeg ønsker å gå til oppsigelse. Kan jeg sende melding til sjefen at jeg vil slutte?
Hei Oppsigelse skal i utgangspunktet være skriftlig i følge arbeidsmiljøloven § 15-4 (1).Hvis du ønsker trenger du ikke ringe eller møte opp pe...
Kan jo ikke jobbe der når jeg ikke Ikke trives
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man ikk...
Trives ikke i jobben
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Først og fremst høres det merkelig ut at du ikke har arbeidskontrakt dersom du allerede har jobbet der hele som...
Gruer seg til jobb. Sliter med depresjon.
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man blir...
Vakter i oppsigelsestid for tilkallingshjelp?
Hei Hvis du er ansatt som tilkallingshjelp er det riktig som du nevner at du kan takke nei til eventuelle vakter. Dette gjelder også i din oppsigels...
Gruer meg til jobb, hva burde jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet! Dette var leit å høre! Slik jeg ser det, har du flere mulige løsninger. Om du ønsker å fortsette i jobben, burde du ...
Rett til lønn i oppsigelsestid
Hei Først; retten til lønn - vederlag for arbeid som det heter - er noe man får for å jobbe. Jobber man ikke, får man heller ingen lønn. Skal d...
Hva må jeg levere tilbake når jeg nå skal si opp
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Du trenger ikke levere inn arbeidskontrakten når du skal si opp. Men du må levere en skriftlig oppsigelse. Det ...
Vanskelig på jobb
Hei Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidstaker skal ikke utsettes for trakasserin...
Hvem kan være referanse i CV?
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det kan være kollega, men det er ofte lurt å spørre leder. De har jo arbeidsgiveransvar for deg, og kan si noe...
har dratt til England for å være Au Pair og jeg er egentlig ikke gammel no
Hei Det høres ut som om du er i en vanskelig situasjon. Hva står det i kontrakten du har? Man skal kunne si opp en jobb som man ikke trives i, men ...
Ansettelse og oppsigelse
Hei Alle arbeidsforhold skal være regulert av en skriftlig arbeidsavtale. Avtalen fastsetter rammene for arbeidsforholdet, og skal blant annet inneh...
Lønn for opplæring?
Hei Innenfor restaurantbransjen er det lovfestet minstelønn for arbeid. Det er derfor ikke lov å jobbe gratis i en opplæringsperiode, hvis opplæ...
Mistrives fortsatt i denne jobben
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man blir...
Jeg gruer meg nesten alltid til å gå på jobb
Hei jente 16 år! Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for deg. Når man jobber så vil man gjerne komme overens, og ha det bra sosialt og...
Oppsigelse for mindreårig
Hei Dersom du ikke er skriftlig ansatt på prøvetid gjelder det en oppsigelsestid på minimum en måned i alle arbeidsforhold. Dette følger av ar...
Må en oppsigelse leveres personlig?
Hei Nei, du trenger ikke å levere oppsigelsen personlig. Det eneste kravet som stilles når du skal si opp jobben din, er at oppsigelsen er skriftl...
Se alle