Hopp til hovedinnholdet

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

 

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til Arbeidsmiljøloven (§ 14-6).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet og grunnlaget for ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • Lengden på pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.


Muntlig avtale er også forpliktende

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

 

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Dette står i arbeidsmiljøloven § 15-15. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Vanskelig jobbsituasjon. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?
Hei, takk for at du skriver til oss :-) Det er leit for oss å lese at du har det vanskelig på arbeidsplassen din. Håper vi kan bidra med noen sva...
Lønnslipp
Hei Lønnsslipp skal etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (5) gis arbeidstaker ved hver lønnsutbetaling. Denne skal vise hvordan lønn er beregnet, b...
Helge- og kveldstillegg
Hei Loven gir arbeidstakere ikke rett til lønnstillegg som f.eks. helligdags-, kvelds-, natt-, eller helgetillegg. At mange arbeidstakere i Norge l...
Har man krav på lønn under opplæring?
Hei Jeg skjønner godt at du er opptatt av å få lønn under opplæring.  Arbeidslivet er dels regulert av lover, for eksempel arbeidsmiljøloven,...
Jeg har blitt trukket 50% skatt. Hva gjør jeg?
Hei Dersom arbeidsgivere ikke har mottatt frikort eller skattekort har de plikt til å trekke 50% skatt av lønn. Det er mulig du har fått feil oppl...
Hvor mange søndager er det lov å jobbe på rad?
Hei Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) er at hvis du jobber en søndag, så skal du ha fri neste søndag. Du kan da altså jobbe annenhver...
100 prosent stilling
Hei Det finnes ingen lovdefinisjon av hva 100 prosent stilling er. Dette kan variere fra sektor til sektor i arbeidslivet og også være avhengig av ...
Oppsigelse i prøvetid
Hei I arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) kommer det frem at ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en ...
Avspasering
Hei Avspasering er i all hovedsak ikke er regulert i arbeidsmiljøloven. Avspasering baserer seg på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. ...
Rett til overtidsbetaling og nattillegg? 
Hei For å ha krav på overtidsbetaling må du som arbeidstaker jobbe enten mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av sju dager...
Hva har jeg krav på i lønn som renholder? Kan arbeidsgiver endre min lønn uten mitt samtykke?
Hei Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner...
UB tillegg
Hei UB tillegg er ikke regulert i noen lover. Det vil bero på interne avtaler eller en tariffavtale om du har krav på det. Du må spørre din lede...
Minimum antall arbeidstimer
Hei Det finnes ingen lovregel som gir deg rett på minimum 3 arbeidstimer. Hvis slike regler finnes, er de nok basert på avtaler (typisk tariffer) e...
Kan jeg si opp jobben min med umiddelbart virkning?
Hei Nei, det vil være krav om en oppsigelsestid jfr arbeidsmiljøloven § 15-3.  Hvis du velger å ikke gå ut din oppsigelsestid kan arbeidsgiver...
Jeg trenger fri fra jobb til spesialistbehandling, men ønsker ikke at arbeidsgiver skal få kjennskap om behandlingen.
Hei Din helse og din eventuelle diagnose er en privatsak. Som arbeidstaker har du ingen plikt til å informere din arbeidsgiver om dette. Men du vil...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger?
Hei Arbeidstaker må normalt ha jobbet i mint fire uker for å ha rett til sykepenger hvis man har sykemelding fra lege. Bruk av egenmelding krever ...
Rett til skifttillegg ved to-skift ordning?
Hei Loven regulerer ikke retten til skifttillegg ved to-skift ordning. Slike rettigheter er basert på avtale og forhandlinger mellom arbeidsgiver og...
Hvor stor stillingsprosent har jeg?
Hei Loven sier ikke noe om hvordan man regner ut stillingsprosent for et gitt antall arbeidstimer i uken/måneden. Det arbeidsmiljøloven sier noe o...
Jeg ønsker å gå til oppsigelse. Kan jeg sende melding til sjefen at jeg vil slutte?
Hei Oppsigelse skal i utgangspunktet være skriftlig i følge arbeidsmiljøloven § 15-4 (1).Hvis du ønsker trenger du ikke ringe eller møte opp pe...
Størrelse på lønn og søndagstillegg
Hei Hva du skal ha i (grunn)lønn og om du skal ha søndagstillegg kommer an på hva du har avtale om. Det finnes ingen lov som gir deg rett til en b...
Se alle