Hopp til hovedinnholdet

Arrangement på skolen på kveldstid

Bilde av en tenåring og en lærer som står og ser i en bok. Mange andre tenåringer sitter på bord i bakgrunnen og leser i bøker. (www.colourbox.com)
SKOLETID: Nokre gonger må du vere på skolen etter skoletid, dersom det til dømes er et arrangement eller noko anna i regi av skolen.

Nokre gonger må du vere på skolen etter vanleg skoletid. Men kvifor er det slik, og må du faktisk møte opp?

Offentleg og kvalitetssikra
Bilde av en tenåring og en lærer som står og ser i en bok. Mange andre tenåringer sitter på bord i bakgrunnen og leser i bøker. (www.colourbox.com)
SKOLETID: Nokre gonger må du vere på skolen etter skoletid, dersom det til dømes er et arrangement eller noko anna i regi av skolen.

Av og til vil det vere slik at skolane finn det tenleg å legge nokre arrangement på kveldstid. Nokre av desse er av ein sosial art, medan andre kan ha eit anna innhald. Døme på ei sosial tilstelling kan vere «Open kveld» der vaksne og ungar får høve til å treffe kvarandre. Andre vanlege aktivitetar kan vere juleverkstad og avslutningar.

Kvifor skal eg delta på kveldstid?

Grunnen til at noko av det som skjer i skolen blir lagt til kveldstid eller helg, er at det er den tida det er lettast å samle alle ein vil skal møtes. Mange foreldre opptatt på dagtid, og det vil for dei fleste vere lettare å kunne møte på kveldstid.

Det er viktig at alle deltek på desse arrangementa. Dei er ein del av skolens plan, og for at dette skal fungere må folk stille. Dette gjeld elevane, men og foreldra når dei er inviterte. Til dømes kan det vere at ein skole arrangerer «Open kveld», der det er forventa at alle elevane og foreldra møter opp. Ein slik kveld kan ha som mål at det skal vere eit førebyggande tiltak mot mobbing. Ved at alle foreldre og elevar møtest, kan ein legge til rette for positive aktivitetar der ein kan bli meir kjende med kvarandre. Dette vil styrke skulemiljøet, og det er noko som skolen er plikta til å jobbe med.

Reglar for deltaking på skolearrangement

Det er vanskeleg å gje eit godt svar på korleis reglar som gjeld for deltaking på arrangement etter ordinær skoletid. Kommunane, fylkane og skolane kan ha litt ulik praksis, og derfor kan det variere.

Generelt kan vi imidlertid seie at desse reglane gjeld:

 • Så lenge skolen har obligatoriske samlingar og opplegg må eleven delta og skolen har ansvaret for eleven.
 • Nokre skolar kan ha egne opplegg for avspasering, sjølv om det eigentleg kan ha egne opplegg på dette.
 • Nokre elevar opplever at det kan vere periodar med ein god del kveldsarbeid gjennom skolen, til dømes øving til konsertar og liknande. Men da må skolen tilpasse dette til elevane i forhold til andre fag og kor mykje det blir på elevane.
 • Det kan være lokale tilpassingar for arrangement som ikkje er på skolens område. Det er derfor viktig at elevane spør om dette, og at skolen er flink til å informere om kva som gjeld.

Det er òg ulike reglar for arrangement som er friviljuge og dei som er obligatoriske.

Friviljuge arrangement utanom skoletid

 • Er ikke undervisning
 • Gir ikkje fravær
 • Skolens reglement gjeld dersom arrangementet er på skolen
 • Kan koste pengar

Obligatoriske arrangement utanom skoletid

 • Skolen kan flytte undervisningstida. Er du på eit obligatorisk skolearrangement har skolen ansvar for deg.
 • Du har ikkje krav på avspasering, sjølv om nokre skolar har løysingar på dette.
 • Når det er obligatoriske arrangement skal dette vere gratis.
 • Du får fravær dersom du ikkje møter opp.
 • Om du absolutt ikkje har moglegheit til å delta, kan du spørje om å få eit anna opplegg i staden for.
 • Skolen kan organisere fleire undervisningstimar og dagar enn minstekravet (180 dagar).
 • Skolane, kommunane og fylkane kan sjølv velge om dei vil gje elevane skolearbeid etter arrangement.

Bor du langt unna skolen?

Skolane skal gje beskjed om obligatoriske arrangement etter skoletid i god tid i førevegen. Du som elev skal ha god nok tid til å planlegge kvardagen din. Dersom du synast noko er uklart, til dømes om du må vere på skolen på kveldstid og liknande, må du spørje læraren din.

Om du bor ein plass som ligg langt unna skolen din, og du kjem til å ha problem med å komme deg til skolen etter ordinær skoletid, kan du snakke med læraren din eller andre på skolen din. Fortel at det ikkje går kollektivtransport og at du heller ikkje kan få skyss av dine føresatte eller andre. Da må du og skolen din finne ei løysing på skyssproblemet.

Skrevet av:
Rådgiver ungdomsskolen og Elev- og lærlingsombudet i Oslo i samarbeid med redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
12.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan læreren tvinge elevene til å være på skolen på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet! Skolen har lov til å flytte undervisning og utvide med ekstra skoledager i spesielle tilfeller. Dere må få vite om det...
Kan læreren tvinge oss på skolen når skolen er ferdig?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning til ettermiddagstid, men da må det gjelde hele klassen. Dere må også få bes...
Kan skolen tvinge oss til å gå på ball?
Hei Takk for spørsmålet.  Ball pleier å være frivilligSkoleball pleier å være frivillig fordi det skjer på elevenes fritid og ikke er knytte...
Hvor lenge har en lærer lov til å holde deg på skolen?
Hei Takk for spørsmålet.Undervisningen i grunnskolen skal foregå mellom 08.00 og 15.30 til vanlig. Dette står i forskrift til opplæringsloven 1...
Skolen slutter så sent at jeg ikke rekker siste buss hjem
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte på undervisningstimer. I ditt tilfelle har du rett på skoleskyss, men det går ingen buss...
Kan skolen tvinge meg til å dra på telttur?
Hei Takk for din henvendelse! Det er dumt at du ikke ønsker å delta på telttur med klassen/skolen, men forstår selvsagt utfordringene du har knyt...
Kan jeg få fravær hvis jeg ikke kommer på en obligatorisk fest?
Hei Takk for spørsmålet!Skolen har lov til å flytte undervisning til kveldstid. Da er det obligatorisk og møte opp og man kan få fravær. Sjekk ...
Kan skolen tvinge meg til å være på skolen etter skoletid?
Hei, gutt 17.  Ja, skolen kan legge opp til at opplæring kan skje utenfor det som regnes som typisk skoletid. Dere har ikke rett på å avspasere n...
Kan skolen legge undervisning på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet. Det er opp til kommunen å fordele skoledagene utover skoleåret, og det er lov å legge undervisning til uvanlige tider ...
Må jeg stille på skolen på en lørdag?
Hei Hvis det er spesielle grunner til det, kan skolen flytte undervisning til andre tider. Dere må få beskjed i god tid. Be om en alternativ løsni...
Kan skolen tvinge oss til å være på skolen på ettermiddagen?
Hei Takk for din henvendelse! Skolen har anledning til å legge oppmøte på andre tider enn en ordinær skoledag. Dette skjer f.eks. når det er sko...
Nyttårsballet er obligatorisk i 10. klasse, må jeg gå?
Hei! Jeg synes du skal snakke med kontaktlæreren din om dette (evt. få dine voksne der hjemme til å hjelpe deg med å ta det opp). Kanskje du kan f...
Lei meg når ferien er slutt
Hei Takk for at du skriver til oss! Veldig mange er triste for at ferien er over. Det er helt vanlig å føle at man ikke er klar for skolen etter m...
Kan skolen tvinge oss til å gå på skolen på lørdag?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning av spesielle grunner. Se artikkel.   Lykke til! Hilsen Elev- og lærling...
Skolen lovte oss å avspasere timer, men ombestemte seg.
Hei Takk for spørsmålet!Jeg er enig med deg: Når skolen har flyttet undervisningstimer med avtale om avspasering, bør skolen holde det den har lo...
Jeg har spørsmål rundt skoleavslutningen.
Hei Skoleavslutning er helt valgfritt, og ikke noe du må gå på. Samtidig er det mange som syntes det er en hyggelig avslutning. Hvis du har lyst t...
Har vi rett til å avspasere etter lang skoledag?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen har lov til å flytte undervisning eller utvide skoledagen i enkelte tilfeller. Dere har ikke krav på avspasering....
Se alle